Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Proiecte finalizate

 ”ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani”

Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9 – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9 – Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității.

Liderul de parteneriat: UAT Municipiul Botoșani.
Parteneri: P1 – DAS Botoșani
P2 – DGASPC Botoșani
P3 – IȘJ Botoșani

Perioada de implementare: 8.09.2022 – 31.12.2023
Valoare proiect P2 (cheltuieli consumabile necesare activității de coordonare, cheltuieli consumabile necesare în activitatea cu membrii grupului țintă, cheltuieli echipamente necesare activității P2, cheltuieli salariale experți)
 Valoarea totală: 198.194,38 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 188.284,66 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 5.945,83 lei
Contribuţia proprie a D.G.A.S.P.C Botoșani: 3.963,89 lei

Prin acțiunile propuse, proiectul a contribuit la atingerea obiectivului specific 5.1. al Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU) „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala din comunitățile marginalizate (roma si non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 de locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
1- Dezvoltarea unui sistem integrat de servicii sociale si medico-sociale pentru persoane aflate in risc de excluziune sociala de pe teritoriul SDL, pe o perioada de 9 luni, la nivelul Centrului Comunitar Integrat Botoșani (servicii sociale/medico-sociale pentru 420 persoane, respectiv analize medicale gratuite pentru 840 persoane)
2 – Creșterea accesului și participării la educație pentru 350 de persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala de pe teritoriul SDL, pe o perioada de 9 luni (activități de tip „școala după școală” pentru 300 de copii, program de tip „A Doua Șansă” pentru 20 de absolvenți de școală primară, respectiv activități educaționale pentru 50 copii/tineri). Grupul țintă este format din copii în situații de dificultate (ex. antepreșcolari/preșcolari/ elevi, în special copii din grupurile vulnerabile, cu accent pe copiii aparținând minorității romă, copiii cu dizabilități si cu nevoi educaționale speciale, copiii din comunitățile dezavantajate socio-economic, copiii din familii cu 3 sau mai mulți copii sau din familii monoparentale, copiii cu unul sau ambii părinți în mobilitate în afara localității de domiciliu)
3- Mobilizarea a 700 de persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala de pe teritoriul SDL in acțiuni de combatere a discriminării si a segregării, pe o perioada de 12 luni (10 persoane implicate in activități de creștere a siguranței de tip Poliția Seniorilor, 100 de persoane implicate în acțiuni voluntare de colectare selectivă, 100 de persoane beneficiare ale serviciilor magazinului social, 100 de liceeni implicați in activități de voluntariat, 60 de copii/tineri si 30 de seniori implicați in activități intergeneraționale, 300 de persoane participante de evenimentele din campania de promovare a multiculturalității).
Prin proiect a fost înființat un Centru Comunitar Integrat și un Magazin social, structuri care au fost incluse în organigrama DAS Botoșani.
Echipa de implementare P2 (D.G.A.S.P.C BOTOȘANI): 1 coordonator activitate, 2 asistenți sociali, 1 psiholog, 1 expert dezvoltare magazin social, 1 responsabil financiar
Prin experții din echipa de implementare, D.G.A.S.P.C Botoșani a avut responsabilități, în principal în:
– Activitatea 3 ”Sprijinirea dezvoltării și furnizării de servicii sociale/medico-sociale în cadrul Centrului Comunitar Integrat”
– 420 de persoane din comunitatea marginalizată, aflate în risc de sărăcie si excluziune sociala au beneficiat de servicii sociale/medico-sociale prin intermediul Centrului Comunitar Integrat. Aceste servicii au fost acordate de cei 3 experți ai DGASPC Botoșani (2 asistenți sociali și un psiholog), împreună cu experții P1 DAS Botoșani. La nivelul Centrului Comunitar Integrat sunt oferite următoarele servicii sociale: consiliere socială si informare, asistență si suport pentru familie, integrare sociala si participare, educație parentala, consiliere psihosociala si suport emoțional, socializare si petrecerea timpului liber, organizare si implicare în activități comunitare si culturale. Pentru fiecare membru al grupului țintă s-au întocmit anchete sociale, precum si un plan individual de intervenție care include acțiunile personalizate pentru nevoile acestora. De asemenea, au fost acordate servicii medico-sociale, precum monitorizarea sumară a stării de sănătate, prevenție, promovarea igienei.

– Activitatea 5 ”Combaterea discriminării și segregării pe teritoriul SDL Botoșani”
– 100 de persoane au achiziționat produse de la magazinul social in schimbul orelor lucrate in folosul comunității. Magazinul social ”ZUMagazin” a fost înființat prin colaborarea experților P1 (facilitator de dezvoltare comunitară, coordonator magazin social) și P2 (expert dezvoltare magazin social).
Conceptul acestui magazin social pornește de la dorința de a colecta în mod transparent și eficient donațiile de la persoane fizice și juridice, într-un punct cunoscut de întreaga comunitate, după proceduri clare, pe tot parcursului anului și de a le redistribui persoanelor aflate în dificultate, oferindu-le totodată ocazia să-și aleagă produsele în funcție de nevoile lor în schimbul unor activități utile comunității. Donatorii, persoane fizice sau juridice, pot oferi produse alimentare, produse igienico-sanitare, rechizite, mobilier, electrocasnice, jucării sau haine, iar în schimbul lor vor primi diferite recompense (bilete de intrare la spectacole, facilități de petrecere a timpului liber etc).
Sistemul după care funcționează magazinul caritabil este complex și nu implică bani, ci puncte. Pentru a beneficia de produse, beneficiarii care sunt apți de muncă, conform avizelor medicale, vor trebui să presteze muncă în folosul comunității, achiziționând produsele din oferta magazinului social în schimbul orelor lucrate. In cadrul proiectului, munca în folosul comunității a fost un gest voluntar pe care beneficiarii l-au făcut, putând fie să se implice în activități derulate la nivelul altor proiecte derulate de UAT Municipiul Botoșani sau chiar în alte activități ale proiectului ”ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani”.
Pentru orele de muncă prestată în folosul comunității beneficiarii au primit puncte (1 oră = 1 punct). Pe baza punctelor acumulate aceștia au achiziționat din magazin produsele dorite (1 punct = 15 lei).

PROIECT ”Închiderea Centrului de plasament ”Sf. Nicolae” Trușești”
Cod SMIS 129873

Finanţarea a fost acordată D.G.A.S.P.C Botoșani în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și socială, Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grupul vulnerabil: copii 8.3.C.

Scopul proiectului a fost dezinstituționalizarea copiilor protejați în Centrul de plasament ”Sf. Nicolae” Trușești și dezvoltarea de servicii sociale alternative.
Obiectivul general al proiectului: creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale prin dezvoltarea infrastructurii sociale din județul Botoșani
Obiectivele specifice ale proiectului:
– Închiderea Centrului de plasament ”Sf. Nicolae” Trușești în vederea dezinstituționalizării copiilor protejați în această instituție
– Dezvoltarea infrastructurii de dezinstituționalizare prin construirea a două case de tip familial
– Dezvoltarea infrastructurii sociale fără componentă rezidențială prin și înființarea unui centru de zi.

Contractul de finanțare nr. 5578 a fost încheiat în data de 11.06.2020, între:
– Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației – Autoritatea de management pentru POR 2014-2020
– Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est – Organism Intermediar
– Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani – beneficiar finanțare

Contextul implementării proiectului
Dezvoltarea unui sistem de asistența sociala accesibil si de calitate, inclusiv dezvoltarea de tipuri de servicii alternative pentru a asigura tranziția de la centrele de tip rezidențial clasice / de mari dimensiuni la servicii bazate pe comunitate este una din nevoile de dezvoltare identificate în Acordul de Parteneriat aprobat de Comisia Europeana, pentru perioada 2014-2020.Acest aspect se regaseste la Obiectivul tematic nr. 9 al Acordului – „Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare”. Pentru a raspunde acestei nevoi, ca prioritate propusa pentru finanțare apare „dezvoltarea unui sistem de asistența sociala echitabil, durabil, accesibil si de înalta calitate, prestații si servicii sociale (de exemplu: case protejate, case de tip familial, asistența la domiciliu, centre de zi, servicii medicale si sociale integrate în cadrul comunitații, centre de îngrijire si cazare temporara, etc.) care vor sprijini trecerea de la instituții de tip rezidențial la servicii bazate pe comunitate, asigurate de furnizori de servicii sociale publici si privați, inclusiv prevenirea instituționalizarii si sprijinul specific pentru infrastructura bazata pe comunitate”.În cadrul acestui obiectiv tematic, rezultatele preconizate în urma utilizarii fondurilor FSE sunt, printre altele, urmatoarele: accesul sporit la servicii de calitate bazate pe comunitate, prin masuri de investiții „flexibile” în afara proiectelor integrate; capacitatea sporita a serviciilor bazate pe comunitate în vederea furnizarii de servicii la standardele adecvate, prin masuri de investiții nemateriale; eficiența si eficacitate sporite ale sistemului de asistența sociala. În cadrul obiectivului general „Respectarea drepturilor si promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în situații vulnerabile”, unul dintre obiectivele specifice ale Strategiei Naționale pentru Protecția si Promovarea Drepturilor Copilului pe anii 2014-2020 este dezinstituționalizarea si trecerea catre îngrijirea în comunitate a copiilor. Realizarea acestuia se preconizeaza prin închiderea instituțiilor de tip vechi si dezvoltarea de servicii comunitare. Dezinstituționalizarea si tranziția catre îngrijirea în comunitate este cuprinsa si în Strategia privind incluziunea sociala si reducerea saraciei 2015-2020, iar reusita acestui proces este în strânsa legatura cu dezvoltarea si finanțarea serviciilor adresate copiilor separați de familiile lor. Dezinstituționalizarea copiilor aflați în centrele de plasament aparținând sistemului de protecție socialaeste una dintre masurile pe care România si le-a asumat prin Acordul de Parteneriat aprobat de Comisia Europeana pentru perioada 2014-2020.Procesul de dezinstituționalizare se regaseste asumat si în Programul de Guvernare 2017-2020, unde la masura 11 „Investiția în copii – Investiția în viitor” se precizeaza ca „dezinstituționalizarea si tranziția catre îngrijirea în comunitate este una dintre masurilecuprinse atât în Strategia Naționala pentru Protecția si Promovarea Drepturilor Copilului cât si în cea privind incluziunea sociala si reducerea saraciei, iar reusita acestui proces trebuie sa fie în strânsa legatura cu dezvoltarea si finanțarea serviciilor adresate copiilor separați de familiile lor”.Pentru îndeplinirea angajamentelor asumate, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, unul din obiectivele specifice este destinat dezinstituționalizarii (Axa prioritara 8 – ”Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale”, Obiectiv specific 8.3 – „Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, grupul vulnerabil: copii).În axa prioritara 8, Programul Operațional Regional îsi propune, prin obiectivele sale sa finanțeze reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea centrelor de zi si construirea si dotarea de case tip familial în care vor fi îngrijiți copii din centrele de plasament închise si pentru care nu au putut fi identificate alte soluții de îngrijire în familie.Având în vedere fondurile limitate disponibile pentru Obiectivul specific 8.3, pentru asigurarea utilizarii eficiente a acestora, Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului si Adopție (ANPDCA) a convenit împreuna cu Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional (AMPOR) finanțarea prin apel necompetitiv POR a 50 de centre de plasament eligibile pentru închidere. Cele 50 de centre de plasament sunt parte integranta a unei liste care cuprinde toate centrele de plasament existente la nivel național, evaluate printr-o ampla cercetare realizata în cadrul unui proiect implementat de Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului si Adopție (ANPDCA) cu experți ai Bancii Mondiale.
În lista centrelor eligibile pentru închidere prin POR se regaseste un centru de plasament care funcționeaza în cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala si Protecția Copilului Botosani, Centrul de Plasament, Sf. Nicolae Trusesti, centru rezidențial localizat pe raza județului Botosani.Consiliul Județean Botosani si Direcția Generala de Asistența Sociala si Protecția Copilului Botosani si-au asumat intenția de a depune spre finanțare proiectul privind închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trusesti si, implicit construirea, dotarea a doua case de tip familial pentru un numar de 24 de copii/tineri în comuna Trusesti, precum si înființarea unui Centru de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viața independenta pentru un numar de 30 de copii si tineri cu masura de protecție speciala în comuna Trusesti. Serviciile oferite copiilor/tinerilor în aceste imobile acopera nevoile identificate: primire si gazduire (cazare, masa, îmbracaminte, rechizite), dezvoltare abilitați de trai autonom, comunicare/socializare, scolarizare si sprijin educațional, îngrijire, recuperare si asistența medicala daca este cazul, integrare în comunitate sociala si petrecerea timpului liber, suport emoțional si consiliere psihologica, sprijin în vederea reintegrarii/integrarii copilului în familia naturala, largita sau substitutiva, orientare scolara si profesionala, prevenirea abandonului si instituționalizarea copilului. Beneficiarii caselor de tip familial sunt copiii proveniți din Centrul de plasament ”Sf. Nicolae” Trusesti, alaturi de copii si tineri aflați în situații de dificultate sau în risc de excluziune sociala separați temporar sau definitiv de parinții lor, ca urmare a stabilirii în condițiile legii a masurii plasamentului în acest tip de serviciu. Beneficiarii serviciilor oferite în centrul de zi sunt copiii cu masura de plasament stabilita la casele de tip familial si copii din comunitate.
Planul de închidere al Centrului de plasament ”Sf. Nicolae” Trusesti a fost înaintat catre Autoritatea Naționala pentru Protecția drepturilor Copilului si a fost obținut Avizul de conformitate al proiectului cu Strategia Naționala pentru protecția si promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 si cu metodologia unitara la nivel național de elaborare a planurilor individuale de închidere a centrelor de plasament (avizul nr.7638/03.06.2019).

Justificarea implementării proiectului
Evoluția continua a nevoilor copiilor, în general si a copiilor aflați în sistemul de protecție speciala, în particular, au determinat necesitatea reevaluarii actualului sistem de servicii sociale oferite de DGASPC Botosani, în contextul în care angajamentele asumate la nivel guvernamental privind protecția copiilor vizeza si modernizarea continua a sistemului. Devine tot mai stringenta necesitatea dezvoltarii de servicii sociale alternative la cele existente, care sa asigure o mai buna respectare a drepturilor copiilor, care au cunoscut noi nuanțe si evoluții, prin prisma evoluției societații, a valorilor acesteia si a mediului social în care copilul si familia traiesc. Tipologia instituțiilor care asigura protecția copiilor în mediul rezidențial s-a diversificat, astfel încât a devenit necesar sa regândim serviciile de tip rezidențial, ținând cont si de asumarea la nivel guvernamental a angajamentului de închidere a ultimelor centre de tip clasic, înca funcționale, pâna în anul 2020. Înființarea serviciilor de tip rezidențial si de zi propuse prin prezentul proiect vine ca soluție la concluziile evaluarii realizate de ANPDCA în cadrul proiectului ”Elaborarea planului de dezinstituționalizare a copiilor din instituții si asigurarea tranziției îngrijirii acestora în comunitate” – cod SIPOCA 2/MySMIS 119193, finanțat din FSE prin POCA. Astfel, în baza Acordului de servicii de consultanța încheiat între ANPDCA si Banca Mondiala, pentru implementarea proiectului menționat, în perioada februarie-martie 2018, echipa Bancii Mondiale a desfasurat procesul de colectare si analiza datelor referitoare la stadiul procesului de închidere a centrelor de plasament. Continuarea procesului de dezinstituționalizare reprezinta nu numai o prioritate guvernamentala ci si singura soluție pentru copiii din sistemul de protecție speciala asumata unanim de toți profesionistii din sistem, inclusiv de cei din cadrul DGASPC Botosani. Pentru a crea premisele finalizarii demersului de dezinstituționalizare a copiilor, s-a introdus interdicția plasamentului copiilor în servicii de tip rezidențial cu caracteristicile centrelor de tip clasic începând cu data de 01 iulie 2019. O astfel de masura va avea ca principala consecința depopularea treptata a instituțiilor de tip vechi care trebuie închise si întarirea rețelelor de servicii alternative la îngrijirea instituționala. În acelasi timp autoritațile de la nivel local si furnizorii privați de servicii sociale sunt obligați ca, pâna la data de 31.12.2020, sa realizeze închiderea instituțiilor rezidențiale de tip vechi sau sa le reorganizeze. Astfel, dupa data de 01 ianuarie 2021 este interzisa funcționarea centrelor de plasament, iar nerespectarea acestei prevederi va fi considerata contravenție. Centrul de plasament „Sf. Nicolae” se afla în comuna Trusesti, județul Botosani, la distanța de 35 de km de municipiul Botosani. Centrul a fost preluat în anul 1998 de catre Direcția Județeana pentru Protecția Drepturilor Copilului de la Inspectoratul Scolar Județean, unde a funcționat drept Casa de copii. Ulterior a avut mai multe denumiri, a funcționat o perioada ca si Complex de servicii pentru copilul aflat în dificultate format din Casa rurala ”Traian” si casa rurala ”Decebal”. În mai 2017 au fost comasate cele doua case rurale si s-a înființat Centrul de plasament ”Sf. Nicolae”. Era un centru clasic, mixt, care oferea protecție de tip rezidențial unui numar de 38 copii; era alcatuit din doua imobile P+1, poziționate într-un perimetru aflat în vecinatatea Campusului scolar aparținând Liceului „Demostene Botez” din comuna Trusesti. Centrul de plasament era racordat la rețeaua de energie electrica, apa si canalizare, iar pentru gatit erau folosite butelii pe gaz. Încalzirea se facea cu ajutorul centralei ce utilizeaza CLU ca si combustibil. Urmare defecțiunilor care apar periodic, nu se putea asigura beneficiarilor caldura si apa calda în mod corespunzator. Aceste locații, în care a functionat centrul, nu respectau prevederile standardelor minime obligatorii pentru unitați rezidențiale. Cladirile au fost de-a lungul anilor igienizate si dotate cu mobilier si alte echipamente din resurse proprii. Astfel, mobilierul era vechi, nepersonalizat, cu lacate pentru protejarea lucrurilor personale, pereți neigienizați, bai care conțin obiecte sanitare deteriorate. Dormitoarele erau dimensionate astfel încât sa ofere gazduire unui numar de 6 copii, dar spațiul este impropriu asigurarii unor condiții optime. Gradul de uzura a cladirilor era ridicat, nu se putea obține Autorizația de securitate la incendiu de la ISU, din cauza ca instalația electrica era subdimensionata pentru consumul energetic, existând riscul sa ia foc instalația din pereți. Curtea nu oferea posibilitatea de a desfasura diverse activitați recreative, nu conținea mobilier specific (banci, leagane etc.). Cladirile au aparținut organizarii de santier la construirea Fabricii de Zahar din Trusesti, în anul 1987, urmând sa fie demolate la finalizarea construcției fabricii. Demolarea nu a mai avut loc si în aceste cladiri a fost înființata Casa de Copii Trusesti. Temelia nu corespundea normelor tehnice, zidaria era dintr-o caramida subțire, iarna aparând mucegai si igrasie. Conectarea la sistemul de canalizare era defectuoasa, fiind poziționata sub nivelul conductei principale (persista mirosul de canalizare). Nu exista cabinet medical, nici izolator. Spațiul locativ nu permitea asigurarea si dezvoltarea unui mediu apropiat de cel de tip familial. Din cauza spațiului insuficient, doar 33% dintre copii aveau un spațiu personal lânga pat si nu era asigurata intimitatea copiilor la dusuri. Prin implementarea proiectului s-a dorit oferirea unui mediu propice de îngrijire si asistența, un mediu cat mai apropiat de cel de tip familial, iar prin serviciile oferite în centrul de zi, copiii din comunitate vor beneficia de sprijin pentru: consiliere psihosociala si suport emoțional, suport pentru dezvoltarea abilitaților de viața independenta, orientare vocaționala, integrare profesionala, socializare, petrecerea timpului liber, formarea deprinderilor de igiena si pastrarea sanatații, gestionarea resurselor alimentare, însusirea deprinderilor de gestionare a banilor, modalitați de gasire a unui loc de munca, pregatirea pentru viața de familie etc. Noile case de tip familial (CTF) sunt amplasate în comunitate, ținând cont de mijloacele de transport si de distanța, astfel încât sa permita accesul facil al copiilor la scoala/gradinița, servicii medicale si de recreere.
Casele de tip familial nu sunt construite în curtea fostului centru de plasament si nici în imediata vecinatate sa acestuia, ci pe alte terenuri identificate cu sprijinul primariei comunei Trusesti si sunt proiectate pentru a gazdui un numar de 12 copii fiecare. Spațiul locativ in noile case de tip familial este suficient, structurat, amenajat si dotat în conformitate cu standardele minime în vigoare si cu atenție deosebita la existența spațiul propriu pentru fiecare copil/tânar si posibilitațile de personalizare a acestuia. Copiii vor locui câte doi sau trei in camera, având spațu personalizat. De asemenea sunt amenajate spații exterioare, curte, iar protecția copiilor este asigurata într-un mod discret (gardurile vor avea o înalțime potrivita zonei si nu se vor folosi gratii). În acest fel, prin oferirea de servicii specializate în funcție de nevoile fiecaruia, copiilor si tinerilor li se va permite sa dobândeasca un nivel corespunzator de independența pentru o integrare familiala, scolara, sociala si profesionala adecvata.
Reabilitarea centrului de zi pentru deprinderi de viața independenta contribuie la realizarea obiectivelor planului individual de închidere. Acesta are o capacitate de maxim 30 de beneficiari/luna si ofera servicii care vin în sprijinul inserției socio-profesionale prevazute si de planurile individualizate de protecție ale copiilor/tinerilor. Beneficiarii centrului de zi sunt atât copii cu masura de protecție în cele doua case de tip familial, cât si copii/tineri din comunitate. Copiii si tinerii beneficiaza de urmatoarele servicii: consiliere psiho-sociala si suport emoțional, reintegrare familiala si comunitara, consiliere educaționala pentru copil si familie în vederea menținerii unei relații durabile copil-familie si accesul la resurse al clientului.

Rezultate
Grupul tinta al acestui proiect a fost reprezentat de copiii care sunt în Centrul de plasament ”Sf. Nicolae” Trusesti, pentru care a fost hotarata institutionalizarea.
Beneficiarii directi sunt:
– 24 de copii care vor fi beneficiarii serviciilor sociale furnizate in casele de tip familial(12 fete si 12 baieti)
– 30 de copii care vor fi beneficiarii serviciilor sociale furnizate in Centrul de zi pentru deprinderi de viata independenta
– angajatii din cadrul Centrului de plasament ”Sf. Nicolae” Trusesti care vor beneficia de conditii de munca mai bune si implicit îsi vor exercita meseria cu mai multa eficienta si profesionalism
Beneficiarii indirecti sunt:
– familiile si apartinatorii beneficiarilor din cadrul caselor de tip familial
– familiile si apartinatorii beneficiarilor din Centrului de zi pentru deprinderi de viata independenta ”Sf. Nicolae” Trusesti
– autoritatile administratiei publice locale
– administratia publica a judetului Botosani – Consiliul Judetean Botosani, în calitate de proprietar al infrastructurii reabilitate si amenajate
– specialistii firmelor care vor furniza serviciul de elaborare al SF/DALI si al proiectului tehnic
– echipele care vor efectua lucrari de constructie, reabilitare si amenajare
– membrii echipei de implementare a proiectului (5 angajati ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani)
Pentru desfasurarea activitaților în serviciile sociale nou înființate D.G.A.S.P.C Botosani îsi propune încheierea de contracte de voluntariat/colaborare cu specialisti – persoane vârstnice sau persoane cu dizabilitați, care sa contribuie prin studiile sau expertiza dobândita la realizarea misiunilor celor doua servicii sociale. Contractele vor fi încheiate în momentul deschiderii serviciilor sociale, în funcție de necesitațile si prioritațile identificate la acel moment.

Sustenabilitate
Propunerea de proiect a fost elaborata luându-se în considerare activitați si acțiuni care sa asigure sustenabilitatea proiectului si dupa finalizarea implementarii acestuia. Sustenabilitatea proiectului este deosebit de importanta pentru noi, deoarece aceste servicii sociale care vor fi înființate vor asigura primire si gazduire (cazare, masa, îmbracaminte, rechizite), dezvoltare abilitați de trai autonom, comunicare/socializare, scolarizare si sprijin educațional, îngrijire, recuperare si asistența medicala daca este cazul, integrare în comunitate sociala si petrecerea timpului liber, suport emoțional si consiliere psihologica, sprijin în vederea reintegrarii/integrarii copilului în familia naturala, largita sau substitutiva, orientare scolara si profesionala, prevenirea abandonului si instituționalizarea copilului, pentru 24 de copii/tineri, respectiv 30 pentru centrul de zi, copii/tineri cu diferite nevoi sociale,fizice sau economice si care nu au alte soluții alternative. Dupa implementarea proiectului, D.G.A.S.P.C Botosani va asigura menținerea, întreținerea, funcționarea si exploatarea investitiei realizate, pe termen mediu si lung, pe urmatoarele direcții:
1. Sustenabilitate financiara
D.G.A.S.P.C Botosani este institutie publica aflata în subordinea Consiliului Judetean Botosani. Prin bugetul alocat de ordonatorul principal de credite, institutia are capacitatea de a acoperi costurile operationale si de a sustine financiar, anual, obiectivul proiectului. La finalul perioadei de implementare, instituția va proceda la asumarea constienta a obligatiilor ce-i revin din semnarea contractului de finantare, astfel încât sustenabilitatea financiara a proiectului sa fie asigurata pe întreaga durata. Aceasta se va realiza prin urmatoarele actiuni:
– Includerea în proiectul bugetului anual al D.G.A.S.P.C Botosani a sumelor necesare asigurarii functionarii/întreținerii celor doua case de
tip familial si a Centrului de zi
– Aprobarea bugetului anual al D.G.A.S.P.C Botosani cu sumele necesare asigurarii functionarii/întreținerii celor doua case de tip familial si
a Centrului de zi
2.Sustenabilitate institutionala
– DGASPC Botosani va stabili necesarul de resurse umane, materiale si tehnice pentru asigurarea funcționarii si întreținerii celor doua case de tip familial si a centrului de zi si va face demersuri pentru aprobarea de catre ordonatorul principal de credite. În planul de inchidere al Centrului de plasament ”Sf. Nicolae” Trusesti este stabilita structura de personal pentru cele doua case de tip familia si pentru centrul de zi. Aceasta este stabilita conform standardelor minime de calitate si normativului de personal pentru serviciile de tip rezidential si pentru centrul de zi. Astfel, in casele de tip familial isi vor desfasura activitatea 14 salariați (8 instructori de educatie, 1 magaziner, 1 referent, 2 ingrijitori, 2 muncitori calificati), iar in Centrul de zi activitatea va fi asigurata de 12 salariati (un sef de centru, 1 asistent social, 2 psihologi, 6 instructori de educatie, 1 asistent medical, 1 ingrijitor). Structura de personal va asigura activitatea în cele 3 locatii, atât din punct de vedere al oferirii serviciilor sociale, cât si din punct de vedere al activitatilor administrative si de exploatare a constructiilor. Prin functiile bine delimitate ale salariatilor angajati în cadrul institutiei si prin atributiile strict determinate ale acestora, stabilite prin fisele de post, se va asigura mentinerea, întretinerea, functionarea si exploatarea investitiei realizate. Totodata, DGASPC Botosani dispune de resursele materiale si tehnice pentru a asigura, în cele mai bune condiții, desfasurarea activitatii la nivelul serviciilor sociale create din acest proiect.
– Va fi derulata procedura pentru obtinerea acreditarii serviciilor sociale infiintate: Casa de tip familial ”Hansel”, Casa de tip familial ”Gretel” si Centrul de zi pentru deprinderi de viata independenta ”Sf. Nicolae” Trusesti
– Echipa de implementare a proiectului isi va imbunatati competentele si experienta, astfel incat membrii acesteia vor putea gestiona si alte proiecte sau vor oferi sprijin in implementarea altor proiecte la nivelul DGASPC Botosani. Totodata acestia vor putea disemina experienta acumulata in proiect catre alti angajati ai institutiei, asigurand astfel transferul de expertiza.
3. Sustenabilitate operationala
DGASPC Botosani va asigura prin acțiunile de mentenanța tehnica funcționarea optima a sistemelor cladirii, prin întreținere preventiva, predictiva si corectiva, care vor duce atât la prelungirea ciclului de viata si a performanțelor sistemelor cladirilor supuse proiectului, cât si la scaderea disfuncționalitaților.
– Actiunile de mentenanta predictiva vor avea ca scop prevenirea defectiunilor prin actiuni planificate: vor fi efectuate verificari si reparatii sistematice, la intervale prestabilite, chiar daca nu intervine o avarie. În acest sens, persoane calificate din cadrul D.G.A.S.P.C Botosani vor întreprinde semestrial sau ori de câte ori este nevoie activitati de întretinere, reparatii curente si revizii asupra cladirilor si echipamentelor care au facut obiectul proiectului.
– Actiunile de mentenanta corectiva vor fi desfasurate în situatiile de interventie, pentru remedierea operativa a unei defectiuni la un echipament în functiune sau în cazul modificarii starii constructiilor. Având în vedere ca investitia va beneficia de o perioada de garantie (atât în ceea ce priveste executia lucrarilor, cât si în ceea ce priveste echipamentele), solicitantul împreuna cu cel care asigura garantia va stabili activitati de reparare, repunere în functiune sau înlocuirea pieselor din echipamentul afectat.
Achizitiile din cadrul proiectului, care au in vedere bunuri si servicii de calitate, au adus un plus valoare in activitatea DGASPC Botosani. Bunurile care au fost achizitionate conform standardelor minime de calitate, asigura desfasurarea activitatii in conditii optime, atat in cele doua case de tip familial, cat si in centrul de zi.
Diseminarea rezultatelor la nivel local, prin conferintele de presa organizate, comunicatele de presa si site-ul care a fost dezvoltat, contribuie la un nivel crescut de informare si constientizare privind proiectul si beneficiile acestuia pentru grupul tinta.
Vor fi derulate actiuni care vor asigura sustenabilitatea proiectului:
– mentinerea colaborarii institutionale cu Primaria Trusesti pentru asigurarea unor servicii de asistenta sociala care sa vina in sprijinul copiilor din comunitate care se incadreaza in categoria beneficiarilor caselor de tip familial si a centrului de zi
– alocarea in buget a sumelor necesare pentru continuarea activitatii
– mentinerea colaborarii cu Grupul Scolar ”Demostene Botez” unde vor frecventa cursurile copiii care vor fi gazduiti in casele de tip familial
Dupa implementarea proiectului, serviciile sociale înființate au intrat în structura DGASPC Botosani prin Hotarârea Consiliului Judetean Botosani nr. 222/14.12.2023. Vor fi efectuate toate demersurile pentru obtinerea licentelor de functionare, astfel incat desfasurarea activitatii sa se faca in limite legale. Cheltuielile de funcționare, incluzand intretinerea imobilelor, asigurarea resurselor materiale si asigurarea resurselor umane vor fi cuprinse in bugetul DGASPC Botosani , urmand a fi asigurate de Consiliul Judetean Botosani. Resursele umane care asigura functionarea serviciilor au fost stabilite conform prevederilor legale.
Transferabilitatea rezultatelor
La finalizarea proiectului a fost organizata o conferința de presa finala, la care au fost invitați si reprezentanți ai autoritaților locale si a fost publicat un comunicat de presa în publicațiile locale, privind construirea celor doua case de tip familial si înființarea centrului de zi. În acest mod s-a asigurat diseminarea rezultatelor proiectului si informarea comunitatii asupra activitaților care se desfasoara în aceste imobile. Totodata, a fost creat un site al serviciilor sociale înființate, astfel încât informațiile despre aceste servicii sa fie accesibile unui numar cât mai mare de membrii ai comunitații si sa constituie o sursa reala de informare.
Din punct de vedere instituțional, dupa finalizarea implementarii proiectului, instituția a beneficiat de know how-ul acumulat în cadrul proiectului si de dotarile facute în cadrul serviciilor sociale, ceea ce va permite desfasurarea în continuare, în condiții optime, a activitaților structurilor dezvoltate prin proiect.

Relevanța
Având în vedere situația prezentata la sectiunea ”Justificare”, implementarea acestui proiect are o serie de efecte pozitive asupra comunitații:
– serviciile alternative înființate sunt case de tip familial de mici dimensiuni (12 copii), integrate în comunitate, care asigura un climat socio-afectiv adecvat formarii personalitații copiilor/tinerilor, deservite de personal care are în centrul preocuparilor copilul si nevoile sale, si un centru de zi care are ca scop dezvoltarea si îmbunatațirea deprinderilor de viața independenta
– permite desfasurarea activitaților cu copiii/tinerii în condiții adecvate
– creste confortul copiilor/tinerilor care beneficiaza de gazduire si îngrijire în cadrul caselor de tip familial, dar si al personalului care lucreaza în cadrul acestora
– estea asigurata o dezvoltare a autonomiei personale si sociale si o schimbare în plan comportamental în sensul reducerii instabilitații comportamentale.
În mod direct, implementarea proiectului conduce la o îmbunatațire a calitații serviciilor, care sa asigure cea mai potrivita forma de îngrijire alternativa a copiilor, la consolidarea avantajelor alternativei de protecție în case de tip familial fața de îngrijirea în centrul rezidențial de tip clasic si ofera condițiile ca serviciile oferite sa ajunga la standardele de calitate în vigoare recunoscute si acceptate la nivel european. Proiectul corespunde exigenței ca serviciile sociale oferite sa raspunda în mod direct nevoilor individuale ale fiecarui copil si fiecarei familii, oferindu-le condiții de viața si servicii adecvate.

Descrierea proiectului
Prin acest proiect DGASPC Botosani si-a propus închiderea Centrului de plasament ”Sf. Nicolae” Trusesti, centru rezidențial de tip vechi în care sunt instituționalizați 38 de copii, construirea a doua case de tip familial si înființarea unui centru de zi. Serviciile sociale care au fost înființate contribuie la realizarea unui obiectiv specific al Strategiei Naționale pentru Protecția si Promovarea Drepturilor Copilului pentru anii 2014-2020, si anume dezinstituționalizarea si trecerea catre îngrijirea în comunitate a copiilor. DGASPC Botosani este institutie publica în subordinea Consiliului Județean Botosani, acreditata ca si furnizor de servicii sociale (Certificat de acreditare seria AF nr. 000484). Centrul de plasament „Sf. Nicolae” care a fost închis era localizat în comuna Trusesti, județul Botosani, la distanța de 35 de km de municipiul Botosani. Centrul a fost preluat în anul 1998 de catre Direcția Județeana pentru Protecția Drepturilor Copilului de la Inspectoratul Scolar Județean, unde a funcționat drept Casa de copii. Ulterior a avut mai multe denumiri, a funcționat o perioada ca si Complex de servicii pentru copilul aflat în dificultate format din Casa rurala ”Traian” si casa rurala ”Decebal”. În mai 2017 au fost comasate cele doua case rurale si s-a înființat Centrul de plasament ”Sf. Nicolae”. Centrul era un centru clasic, mixt, care oferea protecție de tip rezidențial unui numar de 38 copii; era alcatuit din doua imobile P+1, poziționate într-un perimetru aflat în vecinatatea campusului scolar aparținând Liceului „Demostene Botez” din comuna Trusesti. În aceasta unitate de învațamânt frecventeaza cursurile toți copiii din instituție, care învața în sistemul de masa. Prin realizarea investiției s-a dorit dezvoltarea unui sistem de asistența sociala accesibil si de calitate, prin dezvoltarea de servicii alternative la centrele rezidențiale clasice, de mari dimensiuni. Astfel, s-a realizat închiderea Centrului de plasament ”Sf. Nicolae” Trusesti, dupa ce au fost construite si dotate doua case de tip familial si a fost reabilitata si dotata o cladire in care functioneaza un centru de zi pentru deprinderi de viata independenta. Terenul pe care s-au construit cele doua case de tip familial, precum si cladirea care a fost reabilitata pentru centrul de zi se afla în intravilanul localitații Trusesti, în vecinatatea zonei centrale.
1. Casele de tip familial (”Hansel” si ”Gretel”) au fost construite pe un teren de 2000 mp, teren în proprietatea CJ Botosani,dat spre administrare DGASPC Botosani. Fiecare casa are Sc=354,52 mp, Sd=656,52 mp, Su parter=130,49 mp, Suetaj=115,37 mp. Amplasarea caselor de tip familial în teren s-a făcut cu respectarea normelor privind protecția sanitara fața de noxe, în zone ferite de surse de poluare a atmosferei si de zgomote. Între fiecare cladire si accesul în curtea acesteia a fost prevazut un spațiu verde cu rol si în reducerea influenței zgomotului stradal. Terenul aferent unitaților permite desfasurarea în aer liber a activitaților copiilor si tinerilor, asigurând pentru aceasta între 10 si 50 mp pentru un copil de vârsta scolara. Amplasarea fiecarei case de tip familial în teren a fost făcută astfel încât condițiile asigurate sa fie cât mai apropiate de condițiile mediului familial. S-a amenajat un spațiu de joaca, dotat cu echipamente si aparate pentru sport si joaca. Funcționalul fiecarei casei de tip familial este realizat astfel încât condițiile asigurate copiilor sa fie cât mai apropiate de condițiile mediului familial. Fiecare casa asigură cazarea a 12 copii, baieți si fete de vârsta scolara, vârsta 6 – 18/26 ani. Fiecare casa este structurata astfel: 5 dormitoare (2 dormitoare cu 3 copii si 3 dormitoare cu 2 copii), o bucatarie (cu spațiu de servit masa), un living, camara, centrala termica, 5 bai (una va fi amenajata pentru personal), un birou pentru personal, un uscator/spalatorie si un spațiu pentru depozit lemne. Casele de tip familial sunt dotate cu dotarile necesare conform standardelor minime de calitate si suficiente desfasurarii activitații: mobilier, echipamente electrocasnice, echipamente birotica, materiale educative, dotari bucatarie etc. În cele doua case de tip familial (CTF) se asigura: cazare, asigurare hrana, îmbracaminte, rechizite, asigurare suport îngrijire personala, asistența medicala, educare, dezvoltarea abilitaților de viața independenta, consiliere si a asistența psiho-sociala, supraveghere, reintegrare familiala si comunitara, inserție sociala si profesionala, socializare si activitați petrecere timp liber.
2. Centrul de zi pentru deprinderi de viața independenta ”Sf. Nicolae” a fost înființat într-o cladire (fosta scoala), cu Sc=252 mp, Su=210,30 mp. Datorita gradului de degradare cladirea a fost reabilitata/modernizata, s-au facut amenajari interioare, s-au înlocuit instalațiile termice, electrice, sanitare, astfel încât sa asigure condiții de siguranța si confort. A fost amenajata o camera de consiliere, o camera birou, doua camere pentru activitați educative, grupuri sanitare, spatii administrative. A fost amenajat si un spațiu de joaca, dotat cu echipamente si aparate pentru sport si joaca. Funcționalul centrului de zi este realizat astfel încât sa asigure condiții pentru acordarea unor servicii de calitate: consiliere psihosociala, suport pentru dezvoltarea abilitaților de viața independenta, orientare vocaționala, integrare profesionala, socializare etc. Spațiile au fost dotate cu dotarile necesare: mobilier, echipamente pentru desfasurarea activitaților, materiale educative etc. Capacitatea centrului este de 30 de copii.
Spațiile celor doua case de tip familial si a centrului de zi au fost astfel amenajate încât sa respecte prevederile Legii nr. 114/1996, legea locuinței. Atât pentru casele de tip familial, cât si centrul de zi sunt prevazute: sisteme de panouri solare, sisteme de supraveghere video, sisteme de detecție si alarmare la incendiu si instalații de aer condiționat.

Achiziții publice în cadrul proiectului
1. Achizitie servicii de proiectare SF + DALI si audit energetic pentru „Inchiderea Centrului de plasament Sf. Nicolae Trusesti”
2. Achizitie proiect tehnic, asistenta tehnica proiectant si audit energetic final in cadrul proiectului „Inchiderea Centrului de plasament Sf. Nicolae Trusesti”
3. Achizitie servicii dirigentie de santier in cadrul proiectului „Inchiderea Centrului de plasament Sf. Nicolae Trusesti”
4. Achizitie servicii de audit financiar in cadrul proiectului „Inchiderea Centrului de plasament Sf. Nicolae Trusesti”
5. Achizitie executie lucrari in cadrul proiectului „Inchiderea Centrului de plasament Sf. Nicolae Trusesti”
6. Achizitie servicii informare si publicitate in cadrul proiectului „Inchiderea Centrului de plasament Sf. Nicolae Trusesti”
7. Achizitie dotari in cadrul proiectului „Inchiderea Centrului de plasament Sf. Nicolae Trusesti”

Resurse umane implicate
1. Manager proiect – Mihalachi Irina-Maria
2. Asistent manager – Dediu Simona Oana
2. Responsabil financiar – Manolache Paraschiva
3. Responsabil tehnic – Popa Ionel
4. Responsabil achizitii – Duman Valeriu

Rezultate obtinute
1. Doua case de tip familial construite si dotate
2. O cladire reabilitata si dotata in care functioneaza un centru de zi pentru deprinderi de viata independenta

Activitati desfășurate:
Activitatea 1: Elaborarea documentației tehnice, faza SF/DALI si elaborare audit energetic
– Contract nr. 7055/20.03.2018 încheiat cu SC PROIECT BOTOȘANI SRL (valoare contract 44.154,52 lei)
– a fost întocmit un studiu de fezabilitate (SF) pentru cele doua case de tip familial care au fost construite, iar pentru clădirea care a fost reabilitată și în care va funcționa centrul de zi a fost întocmită o documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI). Documentația tehnico-economică a fost elaborată având la bază nevoile solicitantului și prevederile legislației specifice.

Activitatea 2: Pregătirea și implementarea proiectului
Managementul proiectului este o activitate transversala, care s-a desfășurat pe întreaga durata de implementare a proiectului și a presupus: asigurarea resurselor umane, planificarea eficientă a activităților, inclusiv a resurselor financiare si logistice. A fost asigurat circuitul documentelor/comunicării interne si externe, arhivarea. Pentru asigurarea unei bune implementări a proiectului în cadrul DGASPC Botoșani a fost creată o echipă de management si implementare a proiectului prin dispoziție a Directorului executiv, din care fac parte: 1 manager de proiect, 1 asistent manager, 1 responsabil financiar, 1 responsabil cu achizițiile, 1 responsabil tehnic. Pe toată perioada implementării proiectului echipa de implementare a realizat monitorizarea implementării, urmărind atingerea obiectivelor proprii ale proiectului și, implicit a obiectivelor acestuia, precum si pentru a se asigura de respectarea legislației comunitare si naționale. Monitorizarea a fost realizată și din punct de vedere administrativ, tehnic si al indicatorilor.
– au fost întocmite și transmise către OI ADR Nord-Est 42 de rapoarte privind stadiile lunare ale implementării proiectului
– au fost întocmite și transmise către OI ADR Nord-Est 14 rapoarte de progres trimestriale și se va transmite și un raport de progres final
– au fost transmise către ADR Nord-Est notificări lunare privind actualizarea cash-flow
– a fost încheiate 4 acte adiționale la contractul de finanțare prin care s-a prelungit perioada de implementare a proiectului si s-a modificat valoarea acestuia
– au fost efectuate 7 vizite în teren și o vizită la fata locului de către experții de la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, ocazii cu care s-a verificat dacă produsele au fost furnizate, serviciile au fost prestate și lucrările au fost executate, cheltuielile declarate de beneficiar au fost efectuate şi sunt în conformitate cu regulamentele comunitare şi cu legislaţia naţională în vigoare
– au fost transmise 8 cereri de rambursare intermediare si o cerere de rambursare finala

Activitatea nr. 3 – Elaborarea proiectului tehnic și al auditului energetic final
– Contract nr. 27623/7.10.2020 încheiat cu SC ISCONPRO SRL (valoare contract 80.325,00 lei)
– a fost elaborată documentația tehnico-economică (faza PT) și au fost obținute 3 autorizații de construcție
– Proiectantul a asigurat asistența tehnică în situația în care au existat neclarități în execuția lucrărilor pentru Lotul 1 al obiectivului ”Construirea a două case de tip familial” și pentru Lotul 2 ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea, în vederea schimbării de destinație din clădire din clădire C1 – Săli de clasă în Centru de zi pentru deprinderi de viață independentă”.
– a fost verificată documentația tehnică de către verificatori autorizați (Contract nr. 36355/18.12.2020 încheiat cu SC NEO-CONS SRL (valoare contract 18.742,50 lei))

Activitatea 4: Execuția lucrărilor
a) Lotul 1 ”Construirea a două case de tip familial (P+1E)”
– Contract nr. 38291/11.11.2021 încheiat cu SC D&D CONSTRUCT SRL (valoare contract 2.988.418,57 lei)
În perioada septembrie 2022 – februarie 2022 au fost realizate toate lucrările de construcții și instalații, iar pe data de 16.02.2023 a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor pentru acest obiectiv. Ținând cont de calitatea lucrărilor, acestea fiind executate în parametrii normali și cu respectarea documentației tehnice, Comisia de recepție a admis la recepție lucrările executate prin semnarea Procesului verbal nr. 7238/16.02.2023.
b) Lotul 2 ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea, în vederea schimbării de destinație din clădire din clădire C1 – Săli de clasă în Centru de zi pentru deprinderi de viață independentă”
– Contract nr. 13963/19.04.2022 încheiat cu SC TERMOPRODUCT GAM SRL (valoare contract 2.214.928,00 lei)
În perioada mai 2022 – noiembrie 2023 au fost realizate toate lucrările de construcții și instalații, iar pe data de 12.12.2023 a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor pentru acest obiectiv. Ținând cont de calitatea lucrărilor, acestea fiind executate în parametrii normali și cu respectarea documentației tehnice, Comisia de recepție a admis la recepție lucrările executate prin semnarea Procesului verbal nr. 46487/12.12.2023.

Activitatea 5: Prestarea serviciului de dirigenție de șantier
– Contract nr. 38292/11.11.2021 încheiat cu SC CONSATET INTERCOM SRL (valoare contract 17.690,00 lei)
– Au fost elaborate rapoarte de activitate pentru acest serviciu, corespunzătoare situațiilor de lucrări pentru cele două obiective de investiții.
În toată această perioadă s-a urmărit respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică, contract de execuție lucrări, precum și în normele și normativele tehnice în vigoare. Totodată, pe parcursul derulării lucrărilor s-a urmărit în permanență calitatea și proveniența materialelor aprovizionate si puse în operă, fiind urmărite documentele care atestă calitatea acestora.
În această perioadă au fost efectuate activități specifice precum:
• Participarea la măsurători, trasări, sondaje;
• Supravegherea lucrărilor;
• Verificarea existenţei documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii
• Verificarea respectării tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice
• Verificarea respectării „Planului calităţii”, a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice
• Transmiterea către proiectant, prin intermediul beneficiarului, a sesizărilor proprii sau ale constructorului privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei
• Fotografii ale stadiilor fizice
• Certificarea pentru plata lucrărilor
• Întocmirea documentelor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor pentru Lotul 1 ”Construirea a două case de tip familial (P+1E)”.

Activitatea nr. 6: Informare și publicitate
– Contract nr. 25347/16.09.2020 încheiat cu SC FLAROM ADVERTISING SRL (valoare contract 19.397,00 lei)
– a fost organizată și s-a desfășurat conferința de presă la lansarea proiectului (27.10.2020)
– a fost publicat comunicatul de presă la începerea proiectului
– a fost realizată pagina web a proiectului care a fost actualizată periodic pe baza informațiilor transmise de managerul de proiect.
– a fost realizat panoul temporar care a fost amplasat la locul unde au fost construite cele două case de tip familial
– au fost realizate etichetele autocolante care au fost aplicate pe echipamentele/obiectele achiziționate
– a fost realizată placa permanentă care a fost amplasată la locația proiectului
– a fost organizată și s-a desfășurat conferința de finalizare a proiectului (14.12.2023)
– a fost publicat comunicatul de presă la finalizarea proiectului
Materialele de publicitate au respectat indicațiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuală pentru POR 2014-2020 și au fost avizate către OI ADR Nord-Est.

Activitatea nr. 7: Auditul financiar al proiectului
– Contract nr. 26693/29.09.2020 încheiat cu SC TVG TAX AUDIT SRL (valoare contract 16.576,70 lei)
– au fost întocmite 9 rapoarte de audit, corespunzătoare cererilor de rambursare, prin care firma care asigură serviciile de audit a verificat cheltuielile a urmărit:
– eligibilitatea costurilor în termenii și condițiile Contractului de Finanțare și celelalte reglementări în vigoare;
– încadrarea cheltuielilor în bugetul proiectului și sursele de finanțare aprobate;
– angajarea, lichidarea, ordonanțarea, plata și înregistrarea în contabilitate;
– conformitatea cu legislația națională în domeniul achizițiilor publice;
– fluxurile de intrări/ieșiri de numerar ale proiectului, în conformitate cu Graficul de Depunere a Cererilor de Rambursare;
– asigurarea resurselor financiare pentru partea de co-finanțare eligibilă, conform prevederilor din contractul de finanțare.

Activitatea nr. 8: Asigurare dotări proiect
– Contract nr. 27540/26.07.2023 încheiat cu SC WOODART SRL (valoare contract 116.560,50 lei)
– Contract nr. 27541/26.07.2023 încheiat cu SC TRANSLIMA SRL (valoare contract 46.421,90 lei)
– Contract nr. 27542/26.07.2023 încheiat cu SC IT HERO TECHNOLOGIES SRL (valoare contract 19.468,28 lei)
– Contract nr. 27543/26.07.2023 încheiat cu SC GECOR SRL (valoare contract 30.668,50 lei)
– Contract nr. 27544/26.07.2023 încheiat cu SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL (valoare contract 3.956,20 lei)
– Contract nr. 39851/19.10.2023 încheiat cu SC RITCOM SRL (valoare contract 39.113,94 lei)
– Contract nr. 42500/8.11.2023 încheiat cu SC DEDEMAN SRL (valoare contract 26.130,17 lei)
– Contract nr. 42501/8.11.2023 încheiat cu SC REAL EXPERT VÂNZĂRI SRL (valoare contract 4.938,50 lei)

– au fost achiziționate și livrate toate dotările astfel:
1. Casa de tip familial
– Dormitor: mobilier individual (pat de o persoana cu saltea, dulap individual cu oglinda,
noptiera pentru depozitarea efectelor personale, scaun),veioza, masa, cuier de perete, oglinda, covor, umerase, jaluzele, cos de gunoi, husa impermeabila, lenjerie de pat, pilota 4 anotimpuri, perna, cuvertura, prosop, prosop baie;
– Magazie: scaune, masa, rafturi depozitare, dulap depozitare, cuier perete,cos de gunoi, jaluzele.
– Birou: dulap haine (vestiar), canapea 2 locuri, birou, scaun ergonomic, PC (cu tastatura, mouse si sistem de operare cu licenta), multifunctional, dulap furnituri de birou si materiale consumabile, dulap bibliorafturi, cuier, jaluzele, cos de gunoi.
– Living: canapea 3 locuri, fotolii, biblioteca, dulap pentru pastrarea materialelor educative si jocurilor, scaune, masa, covor, televizor cu suport de perete, sistem audio, PC (cu tastatura, mouse si sistem de operare cu licenta), jocuri diverse (sah, remi, table, lego, puzzle, educative), mingi, set badminton, jaluzele, cos de gunoi
– Spatiu comun etaj: canapea 3 locuri, fotolii, biblioteca, scaune, masa, covor, televizor cu suport de perete, sistem audio, PC (cu tastatura, mouse si sistem de operare cu licenta), jaluzele, cos de gunoi
– Bucatarie: plita cu cuptor electric, frigider cu congelator, frigider mic( pentru probe), lada frigorifica, hota, cuptor cu microunde, picurator, masina de spalat vase, robot de bucatarie, mobila de bucatarie, masa inox, scaune, set vesela (6 persoane), set pahare, set tacâmuri, cani de ceai, oale de ciorba, oale fel principal,tigai, tavi pentru gatit, ustensile de gatit, set cutite, tocator, cosuri de pâine, tavi inox, prosoape bucatarie, fata de masa, cosuri de gunoi, jaluzele.
– Spalatorie: masna de spalat rufe, uscator de rufe, masa de calcat, statie de calcat, dulap lenjerie, aspirator, jaluzele, cos de gunoi.
– Magazie: raft metalic de depozitare, dulap casetat, jaluzele, cos de gunoi
– Baie: set covorase antiderapante, dulapuri suspendate, cuiere baie, suporturi periute de dinti, etajere, suporturi cosmetice, cosuri de rufe,cosuri de gunoi
– Hol acces: cuier perete, dulap pentru încaltaminte
– Alte dotari: echipament PSI, foisor, hârlet, lopata, grebla, roaba, motocoasa, grup electrogen, sistem detectie si stingere incendiu, sistem de supraveghere video, pres usa
– Dotari exterioare: banci, dotari pentru spatiul de joaca
2. Centrul de zi
– Hol asteptare: scaune, masa, dulap haine, umerase
– Sala consiliere: birou, scaun ergonomic, scaune, canapea 2 locuri, dulap bibliorafturi, PC cu tastatura, mouse, sistem de operare cu licenta, multifunctional, jaluzele, cos de gunoi
– Birou personal: Dulap haine (vestiar), canapea 2 locuri, dulap bibliorafturi, PC cu tastatura, mouse, sistem de operare cu licenta, multifunctonal, birou, scaune, jaluzele, cos gunoi
– Sala activitati educative 1: Canapea 2 locuri, scaune, fotolii, masa 12 persoane modulara, biblioteca, covor, televizor cu suport perete PC cu tastatura, mouse, sistem de operare cu licenta, birou, sistem audio, jaluzele, cos gunoi
– Sala activitati educative 2: Masa, dulap casetat, scaune, masina de cusut, masina de brodat, trusa de cusut, foarfece croitorie, andrele (set), carti diverse teme (7 – 26 ani), PC cu tastatura, mouse, sistem de operare cu licenta, birou, sistem audio, videoproiector, ecran videoproiector, dulap materiale, flipchart, aparat foto
– Magazie: Rafturi metalice depozitare, aspirator, statie de calcat masa de calcat, dulap casetat
– Baie: Masina de spalat, set covorase baie antiderapante, dulap suspendat, cuier, suport periuta de dinti, cos gunoi
– Hol: scaune
– Alte dotari: echipament PSI, trusa de prim ajutor, hârlet, lopata, grebla, roaba, grup electrogen, sistem detecte si stingere incendiu, sistem de supraveghere video, pres usa, tava inox, set 6 pahare, set tacâmuri, joc sah lemn,oc remi, set palete badminton, jucarii diverse, jocuri (lego, puzzle, educative)
– Dotari exterioare: biciclete, banci simple, foisor, balansoar metalic cu arc, carusel, aparat fitness de exterior pentru brate, aparat fitness de exterior pentru alergare, aparat fitness de exterior bicicleta eliptica

Perioada de implementare a proiectului: 01.02.2018 – 31.12.2023

Valoare proiect
 Valoarea totală a proiectului: 5.536.100,77 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 2.325.753,20 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 929.969,03 lei
Contribuţia proprie a D.G.A.S.P.C Botoșani: 66.782,34 lei
Valoare cheltuieli neeligibile: 2.213.596,20 lei

Convenției de asociere cu privire la închiderea Centrului de Plasament „Dumbrava Minunată” din localitatea Pomârla, jud. Botoșani și înființarea a două case de tip familial ( Conventia nr.7737/29.03.2018).

Pentru a răspunde obiectivelor asumate prin Strategia Județeană în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului pentru perioada 2014 – 2020 – creșterea calității serviciilor sociale pentru copil și familie și promovarea îngrijirii de tip familial sau a îngrijirii în alternative rezidențiale (case de tip familie, apartamente sociale), pentru copiii separați temporar de familie, DGASPC în colaborare cu Fundația Hope and Homes for Children Baia Mare, județul Maramureș și Consiliul Județean Botoșani au demarat în luna mai 2018 – implementarea Convenției de asociere cu privire la închiderea Centrului de Plasament ”Dumbrava Minunată” din localitatea Pomârla, jud. Botoșani și înființarea a două case de tip familial ( Conventia nr.7737/29.03.2018).

Urmare implementării unor proiecte cu finanţare PHARE (în timpul perioadei de preaderare) s-au creat şi dezvoltat noi servicii în concordanţă cu nevoile copiilor aflaţi în dificultate din judeţul Botoşani.
Astfel urmare închiderii a 7 centre de plasament ( în anul 1998 existau 11 centre de plasament ), s-au creat şi funcţionează în structura DGASPC Botoşani, diverse servicii alternative.
Proiecte realizate în perioada 1998 – 2018:
I. COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE DESTINAT PROTECȚIEI COPILULUI. Valoarea proiectului este de 205.299 $ – finanţare BIRD. Urmare acestui proiect au fost create următoarele servicii:
1.„Serviciul de pregătire şi sprijinire a reintegrării şi integrării copilului în familie”.
2.„Serviciul de consiliere şi sprijin pentru părinţi”.
3.„Serviciul de prevenire a abandonului copilului în perioada preconceptivă – echipa mobilă”.
4.„Serviciul de îngrijire prenatală şi sprijinire a femeii gravide predispusă la abandonul copilului”.
5.„Serviciul de asistenţă a copilului pentru exercitarea dreptului la exprimarea liberă a opiniei sale”.
II. Proiecte cu finanțare PHARE:
1. Proiectul „Închiderea Centrului de Plasament „Mugurelul” Dorohoi şi crearea unei reţele de îngrijire familială –case / apartamente integrate social. Valoarea proiectului este de 320.209 Euro. Urmare acestui proiect a fost creat Complexul de apartamente „ Casa Mea” ce cuprinde un numar de 17 apartamente (cu 4 camere).
2. Proiectul „ Închiderea Centrului de Plasament „Sf. Maria” Dorohoi şi crearea unei reţele de îngrijire familială -case/apartamente integrate social. Valoarea proiectului este de 317.118 Euro. Urmare acestui proiect a fost creat Complexul de apartamente „ Floare de Colţ” ce cuprinde un numar de 14 apartamente ( cu 4 camere) .
3. Proiectul „Închiderea Centrului de Plasament „Luceafărul” Botoşani şi a Centrului de Plasament „Sf. Andrei” Botoşani şi reducerea numărului de copii instituţionalizaţi la Centrul de Recuperare pentru Copii cu Handicap Botoşani”. Valoarea proiectului este de 369.982 Euro .Urmare acestui proiect un număr de 145 asistenţi maternali profesionişti au în plasament/încredinţare un număr de 198 copii .
4. Proiectul „Centru maternal pentru 12 cupluri mamă-copil”.
Valoarea proiectului este de 94.496 Euro. Urmare acestui proiect a fost organizat Centrul maternal „MICUL PRINŢ”.
5. Proiectul „Centru de îngrijire şi recuperare de zi pentru 32 copii cu nevoi speciale”. Valoarea proiectului este de 224.638 Euro. Urmare acestui proiect a fost organizat un centru de îngrijire şi recuperare de zi pentru 32 copii cu nevoi speciale – Centru de Zi „ŞANSA MEA”.
6. „Închiderea Centrului de Plasament Colibri Botoşani şi dezvoltarea reţelei de asistenţă maternală” . Valoarea proiectului este de 192.101,65 EURO. Urmare acestui proiect un număr de 47 asistenţi maternali profesionişti au în plasament/încredinţare un număr de 55 copii .
7. „Închiderea Centrului de Plasament „Sf. Stelian” Botoşani şi crearea unei reţele de case de tip familial”. Valoarea proiectului este de 197.597 EURO. Urmare acestui proiect a fost creat Complexul de apartamente „ Cireşarii” ce cuprinde un numar de 5 apartamente (cu 4 camere) .
Valoarea totală alocată din fonduri PHARE fiind de 1.603.686,65 Euro
III. Reamenajarea în Pavilionul IV al fostului Centru de Plasament „Sf. Andrei” Botoşani și crearea „Centrului Ludic pentru copii – Lucie Lecomte”.
Acest proiect s-a realizat urmare donaţiei Mariei- Therese – Lucie- Lecomte (Franţa) în valoare de 167.896,81 EURO.
În acest sens a fost realizat şi proiectul „Crearea şi funcţionarea unei săli de sport şi a unui club de informatică în cadrul Centrului Ludic pentru copii Botoşani” finanţat de British Government Department for International Development – Local and Regional Partnership Development Programme in Romania în valoare de 594.000.000 lei.
IV. În cadrul programului PIN 415 „Repatrierea şi sprijinirea minorilor repatriaţi” – „Vreau acasă” s-a derulat proiectul „Servicii de asistenţă şi reintegrare pentru copii victime ale traficului sau neacompaniaţi” cu sprijinul Organizaţiei „Salvaţi Copiii” în valoare de 933.900.000 lei.

V. Proiectul „Servicii psiho-sociale pentru copii din judeţele Vaslui şi Botoşani” finanţat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internaţională , World Learning, Child Net Program şi Guvernul României, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie se derulează în parteneriat cu Asociaţia Alternative Sociale, Organizaţia „Salvaţi Copiii”- filiala Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani, Asociaţia Magistraţilor Iaşi. Acest proiect are ca scop : reducerea numărului de copii din instituţiile

VI. În cadrul programului ( PIN 3) s-a creat ”Complexul de servicii destinat copiilor care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal” cu un buget total al proiectului: 921.318 lei. Suma solicitată de la autoritatea finanţatoare : 828.318 lei și contribuţia proprie a aplicantului 94.500 lei.
Obiectiv general:
Crearea unui complex de servicii – de tip rezidential specializat si a unui serviciu de zi, destinat protecţiei copiilor care au săvârşit o faptă penală şi nu răspund penal, în vederea prevenirii şi combaterii acţiunilor sau comportamentelor deviante ale copiilor şi a reintegrării şcolare, familiale ori sociale a copiilor.
Beneficiarul proiectului: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani
VII. Reamenajarea şi modernizarea corpului „D” al Centrului de îngrijire şi asistenţă Adăşeni în vederea creşterii calităţii vieţii persoanelor adulte cu handicap instituţionalizate în centru. Acest proiect s-a realizat cu finanţare de la ANPH în valoare de 165.000 lei.
Beneficiarul proiectului: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani

VIII. Crearea unui CENTRU DE RECUPERARE NEUROMOTOR DE TIP AMBULATORIU PENTRU PERSOANELE ADULTE CU HANDICAP în cadrul Programului de Interes Naţional ANPH-S-2006/PIN 4 realizat cu sprijinul Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Handicap în valoare de 131.964,2 lei.

IX. Centru de consiliere psiho-socio-juridică pentru adulţii cu probleme de sănătate mintală – realizat în parteneriat cu Fundaţia „Estuar” şi finanţat de către Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale si Familiei în valoare de 55.510.00 EURO.

X. Reabilitarea şi amenajarea Centrului de Plasament „Prietenia” : CONTRACT SEMNAT in data de 09.10.2010 ;
Obiective:îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor sociale şi alinierea la standardele europene pentru serviciile de tip rezidenţial în cadrul Centrului de Plasament „Prietenia”. Perioada de implementare a proiectului: 21 luni (10.12.2010 – 09.09.2012)
Sursa de finantare:
Domeniul de intervenţie 3.2 – Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
Valoarea totală a proiectului este 2.949.311,60 lei (asistenţa financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene 2.281.009,78 lei, contribuţia proprie în proiect 102.205,22 lei, TVA 566.096,60 lei).

XI. Reabilitarea şi amenajarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă din loc. Adăşeni, jud. Botoşani – STADIUL ACTUAL: Contract semnat in data de 26.10.2010;
Obiective :reabilitarea si modernizarea „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă” din localitatea Adăşeni, judetul Botosani, pentru imbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor sociale şi alinierea la standardele generale de calitate privind serviciile sociale
Perioada de implementare a proiectului: 21 luni ( 27.10.2010 – 26.07.2012)
Sursa de finantare
Domeniul de intervenţie 3.2 – Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
Valoarea totală a proiectului este de 3.548.234,22 lei, din care 2.807.159,04 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi a Guvernului României, contribuţia proprie în proiect 57.288,96 lei şi TVA 683.786,22 lei.

XII. Centru rezidenţial pentru persoanele adulte cu handicap din localităţile Ionăşeni şi Botoşani, jud. Botoşani; Obiectiv de investiţii avizat în cadrul şedinţei de avizare a Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe din data de 16.12.2010
STADIUL ACTUAL: Contract semnat in data de 03.11.2011;
Valoare totală proiect: 4.321.174 lei respectiv 1.012.120 Euro
Instituţia finanţatoare: Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale prin Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale
Sursa de finanţare -Bugetul de stat (26,15%) şi surse externe nerambursabile BIRD (73,85%

XIII.Dotări pentru Centrul de îngrijire și asistență Dorohoi
Proiectul este finanţat din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, conform Hotărârii de Guvern nr. 973/2012, a Ordinului nr. 2765 din 5 noiembrie 2012 şi a Contractului de finanţare nr 8515 din data de 14.10.2013 încheiat între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în calitate de autoritate finanţatoare, prin Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a judeţului Botoşani şi D.G.A.S.P.C Botoşani, în calitate de beneficiar.
Perioada de implementare a proiectului: 2 luni ½ (15.10.2013-31.12.2013).
Obiectivul general: Creşterea calităţii vieţii beneficiarilor din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Dorohoi.

Valoarea totala a proiectului: – 149.407,60 lei din care:
– 134.466,84 lei – suma solicitată de la autoritatea finanţatoare
– 14.940,76 lei – contribuţia beneficiarului

XIV Dotări pentru Complexul de apartamente Casa mea Dorohoi
Proiectul este finanţat din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, conform Hotărârii de Guvern nr. 973/2012, a Ordinului nr. 2765 din 5 noiembrie 2012 şi a Contractului de finanţare nr 8515 din data de 14.10.2013 încheiat între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în calitate de autoritate finanţatoare, prin Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a judeţului Botoşani şi D.G.A.S.P.C Botoşani, în calitate de beneficiar.
Perioada de implementare a proiectului: 2 luni ½ (15.10.2013-31.12.2013).
Obiectivul general: Creşterea calităţii vieţii beneficiarilor din cadrul Complexului de apartamente „Casa mea” Dorohoi.
Valoarea totala a proiectului: – 138.382,76 lei din care:
– 124.544,48 lei – suma solicitată de la autoritatea finanţatoare
– 13.838,28 lei – contribuţia beneficiarului

   • Parteneriate – Proiecte:

  A.DGASPC Botosani a încheiat în anul 2010 ( număr de inregistrare la DGASPC 24136 din 23.11.2010) conform Hotărârii CJ Botoşani nr. 161 din 29.11.2010 CONVENTIA DE ASOCIERE – dintre judeţul Botoşani, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Fundatia SERA România şi Fundaţia “Hope and Homes for Children” România cu privire la înfiinţarea, reabilitarea, reorganizarea şi funcţionarea unui Centru de recuperare pentru copilul cu handicap, a unui Centru de tip respiro şi a şase centre de plasament de tip familial.
  În vederea aplicării acestei convenţii, cei patru parteneri – Consiliul Judeţean Botoşani, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, Fundaţia „SERA ROMANIA” şi Fundaţia „Hope and Homes for Children” România, au următoarele atribuţii :
  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani şi/ sau Consiliul Judeţean Botoşani – se obligă să pună la dispoziţia partenerilor la convenţie terenul necesar construirii centrelor de plasament de tip familial, să permită organizarea în actualul imobil al centrului reamenajarea şi/sau dotarea corespunzătoare a unui centru de recuperare pentru copilul cu handicap şi a unui centru de tip respiro, să asigure buna funcţionare cu personal a centrelor prin transfer, redistribuire, şi alte modalităţi permise de lege, să organizeze în continuare şi să includă centrul de recuperare pentru copilul cu handicap şi centrul de tip respiro în propriul sistem de asistenţă socială, să construiască o casĂ de tip familial din resurse proprii cu respectarea standardelor în vigoare, să înfiinţeze ca atare, să organizeze şi să includă centrele de plasament de tip familial construite / reabilitate de către SERA şi HHC R în propriul sistem de asistenţă socială şi protecţia copilului, precum şi să asigure contribuţia financiară pentru plata serviciilor ce presupune accesul la utilităţi, pe terenul pe care se vor construi cele 6 imobile. Costurile pe care DGASPC Botoşani este obligată prin convenţie să le susţină, sunt :
  – suma de 200.000 (două sute mii) de EURO, necesari construirii/amenajării şi dotării unui centru de plasament de tip familial ;
  – suma de 80.000 (optzeci de mii) de EURO, reprezentând contravaloarea accesului la utilităţi;
  – suma de 2.185 lei per beneficiar/lună x 72 de beneficiari x 12 luni = 1.887.840 lei, reprezentînd costuri pentru funcţionarea anuală a serviciilor furnizate de cele 6 centre de palsament de tip familial .
  Fundaţia „SERA ROMANIA” se obligă să execute prin intermediul propriilor co-contractori, , respectiv lucrările de reamenajare şi/sau dotare corespunzătore a centrului de recuperare pentru copilul cu handicap şi a centrului de tip respiro . Costurile pe care Fundaţia „SERA ROMANIA” este obligată prin convenţie să le susţină, sunt :
  – suma de 400.000 (două sute mii) de EURO, necesari construirii/amenajării şi dotării celor două centre de plasament de tip familial
  – toate costruile necesare reamenajării şi/sau dotării centrului de recuperare pentru copilul cu handicap şi a centrului de tip respiro
  Fundaţia „Hope and Homes for Children” România se obligă să execute, prin intermediul propriilor co-contractori, lucrările de achiziţie/construire a trei centre de plasament de tip familial. Costurile pe care Fundaţia „Hope and Homes for Children” România este obligată prin convenţie să le susţină, sunt :
  – suma de 600.000 (două sute mii) de EURO, necesari construirii celor trei centrede plasament de tip familial
  În luna martie 2015 s-a finalizat implementarea acestei Conventii de asociare (cu 5 acte adiționale):
  Fundaţia „SERA ROMANIA” a finalizat in anul 2012 construirea respectiv dotarea a 2 case de tip familial. Astfel, incepand cu 01.07.2012 funcţionează ( cu 2 case in care beneficiază de servicii 24 de copii cu dizabilităţi transferaţi de la Centrul de plasament si recuperare ) Complexul de case de tip familial „Sf Mina” Botoşani. De asemenea, in locatia Centrului de palsament si recuperare au fost finalizate lucrările de reamenajare şi/sau dotare corespunzătore a centrului de recuperare pentru copilul cu handicap şi a centrului de tip respiro.
  Fundaţia Hope and Homes for Children a finalizat evaluarea beneficarilor. Activitatile de formarea de personal s-au finalizat (personalul Centrului de plasament si recuperare a beneficat in perioada 2011 – 2012 de trei module de formare iar in anul 2013, la terminarea lucrărilor caselor de tip familial şi mutarea beneficiarilor din instituţia rezidenţială de tip calasic, salariații au susținut și examenul final al cursurilor de formare). De asemenea, in luna august 2013, cele 3 case de tip familial au fost finalizate și dotate corespunzător standardelor in domeniu, copiii au fost mutați și a avut loc activitatea de inaugurare a serviciilor noi in prezenta reprezentanților Consiliului Județean Botoșani și a celorlalți parteneri.
  DGASPC Botoșani a inceput in anul 2013 construcția unei case de tip familial – pentru 12 copii cu dizabilități. Această vasă a fost finalizată în anul 2015.
  Precizare1: în luna decembrie 2013, s-a încheiat Actul adiţional nr. 3 la Convenţia de asociere prin care s-a prelungit termenul de finalizare a lucrărilor casei de tip familial, cu 6 luni – respectiv 30.06.2014
  Precizare 2: în luna iunie 2014, s-a încheiat Actul adiţional nr. 4 la Convenţia de asociere prin care s-a prelungit termenul de finalizare a lucrărilor casei de tip familial, cu 6 luni – respectiv 31.12.2014
  Precizare 3: în luna decembrie 2014, s-a încheiat Actul adiţional nr. 5 la Convenţia de asociere prin care s-a prelungit termenul de punere in funcțiune a casei de tip familial, cu 3 luni – respectiv 31.03.2015. In anul 2015 s-au finalizat lucrările de construcție a celei de a 6-a casa de tip familial. S-au întreprins demersuri pentru atragerea unor finanțări ( de la bugetul de stat si din donații/sponsorizări) pentru utilarea casei nr 6 – construită cu fonduri bugetare – cu echipamente, mobilier, logistică, echipamente electrocasnice necesare funcționării in condiții optime a unității de tip rezidențial. În luna martie 2015, s-a finalizat proiectul de inchidere a centrului de plasament ”Sf Spiridon”, destinat copiilor cu dizabilități.
  O componentă a parteneriatului cu Fundaţia „Hope and Homes for Children” România o reprezintă implementarea Programului de Prevenire a Separării Copilului de Familie, dezvoltat de Fundaţia HHC România în colaborare cu DGASPC Botoşani, în vederea planificării şi operării unor servicii şi/sau intervenţii, prin care să se urmărească menţinerea copiilor în cadrul familiilor naturale sau extinse. In acest cadru s-a oferit:
   Intervenţii concrete de sprijin, de exemplu:
  – Suplimentarea resurselor alimentare;
  – Suplimentarea resurselor de vestimentaţie şi încălţăminte;
  – Suplimentarea resurselor de igienă;
  – Acoperirea unor taxe identificate ca nevoi urgente;

      • DGASPC Botoșani a incheiat cu Fundația HHC Baia Mare o Convenție de colaborare ( nr. 10218/12.05.2014) în care se stipulează aspecte legate de :
      • continuarea progamelor de formare profesională a salariaților din DGASPC;
      • prevenirea separării copilului de familie;
      • reducerea numărului de copii instituţionalizaţi – reintegrare;
      • închiderea Centrul de Plasament ”Elena Doamna”;
      • sprijin pentru o viața independentă acordat tinerilor instituţionalizaţi care părăsesc sau pot părăsi sistemul de protecție specială;
      • formarea profesională și asistenţa tehnică oferită DGASPC Botoșani – personalului care oferă servicii sociale pentru copii;
      • analiza serviciilor oferite copiilor din cadrul sistemului de protecție a copilului al DGASPC Botoșani în vederea optimizării acestuia;
      • reabilitarea si dotarea unor apartamente aflate în structura DGASPC Botosani ( situate în municipiul Dorohoi).

  DGASPC s-a obligat să asigure pe parcursul desfășurării proiectului de închidere a Centrului de plasament ”Elena Doamna” stoparea intrărilor în instituție.
  În luna septembrie 2015, Fundația HHC România a finalizat reabilitarea a 5 apartamente în municipiul Dorohoi (din cadrul celor 3 complexe de apartamente aflate în structura DGASPC) iar rezultatele conventiei de colaborare sunt:
  • 8 tineri proveniți din Centrul de Plasament ”Elena Doamna” Botoșani au avut măsura de protecție revocată datorită dobândirii capacității depline de exercițiu (7 dintre aceștia beneficiind de sprijin financiar pentru reintegrare socio-profesională) ;

  1 copil a fost transferat în plasament familial și alți 2 au fost transferați la alte centre, de copii și, respectiv adulți cu dizabilități;
  5 apartamente din municipiul Dorohoi aparținând DGASPC Botoșani, au fost reabilitate și dotate astfel încât să răspundă în mod adecvat nevoilor de creștere, îngrijire și educare a copiilor și tinerilor din sistemul rezidențial de protecție;
  27 de copii și tineri din sistemul rezidențial beneficiază de un mediu apropiat celui familial prin mutarea lor, la începutul anului școlar 2015 -2016, din Centrul de Plasament „Elena Doamna” Botoșani, la apartamentele reabilitate din municipiul Dorohoi;
  un centru de tip vechi, respectiv Centrului de Plasament „Elena Doamna ” Botoșani a fost închis începând cu data de 15 septembrie 2015.

  2. Proiectul “ ACCES PLUS – pentru o piață a muncii incluzivă”, Cod proiect: POSDRU/165/6.2/S/141673, proiectul cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” DMI 6.2 „Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”, implementat de Orașul Siret în calitate de Aplicant împreună cu următoarele organizații în calitate de Parteneri Naționali: Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina din Suceava, Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Botoșani, Asociația pentru Participare Cetățenească Făgăraș, LTL Documentary SRL Alba Iulia și Die Querdenker Austria alături de Confederation of European Firms, Employment Initiatives and Cooperatives (CEFEC) Belgia ca Parteneri Transnaționali.

  Obiectivul general al proiectului este susținerea dezvoltării educaționale, integrării și reintegrării pe piața muncii a persoanelor vulnerabile din regiunile Nord-Est și Centru a României prin oferirea de servicii suport, programe de formare profesională și sesiuni de formare profesională la locul de muncă, dezvoltate în cadrul unui consorțiu profesionist trans-național.
  În cadrul proiectului sunt dezvoltate 5 Centre de Incluziune Socială (CIS-uri), inclusiv CIS Botoșani, care vor funcționa ca centre de consiliere și orientare a grupurilor vulnerabile, persoanelor supuse riscului de marginalizare și excluziune socială.
  Obiective specifice:
  ObS1 – Dezvoltarea pe o perioada de 16 luni a 5 Centre de Incluziune Sociala (CIS) pilot in comunități slab dezvoltate, pentru oferirea de servicii suport profesionale in vederea integrării pe piața muncii a persoanelor vulnerabile (persoane de etnie roma, persoane cu dizabilități si tineri care părăsesc sistemul de stat de protecție a copilului).
  ObS2 – Creșterea posibilităților de angajare a 688 de persoane care aparțin grupurilor vulnerabile vizate din cele 2 regiuni de implementare a proiectului, prin oferirea de programe de formare profesionala acreditate.
  ObS3 – Dezvoltarea de sesiuni de formare profesionala la locul de munca cu o durata de 6 luni, pentru 48 persoane care aparțin grupurilor vulnerabile din cele 2 regiuni de implementare a proiectului, prin colaborarea directa cu potențiali angajatori.
  ObS4 – Crearea, implementarea si evaluarea unui model European adaptat realității locale din regiunile Nord -Est si Centru a României, pentru dezvoltarea educaționala, integrarea si reintegrarea pe piața muncii a persoanelor care aparțin grupurilor vulnerabile si creșterea condiției psihologice si sociale a acestora, prin organizarea unor grupuri de sprijin online pentru beneficiari, vizite de studiu trans-nationale pentru practicieni si grupuri de lucru pentru profesioniști.
  Grupul țintă al proiectului este alcătuit din persoane de etnie roma, persoane cu dizabilități si tineri care părăsesc sistemul de stat de protecție a copilului.
  Perioada de implementare: 16.04.2014 – 31.12.2015.
  REZULTATE PROIECT: Partener DGASPC BOTOȘANI:

  Înființarea Centrului de Incluziune socială ACCES PLUS BOTOȘANI
  -Informare/orientare pe piața muncii
  -Evaluare profesională
  -Consiliere vocațională
  -Mediere pe piața muncii
  Cursuri de formare profesională
  → Cursuri de nivel 1- Lucrător în comerț – 2 grupe și Agent de curățenie, clădiri și mijloace de transport – 2 grupe
  TOTAL CURSANTI NIVEL 1 (79 CURSANȚI) : 14 TINERI, 41 ROMI, 24 PERSOANE CU DIZABILITĂȚI
  TOTAL CURSANȚI NIVEL 1 ABSOLVENȚI CU CERFIFICAT ANC (77 cursanti):13 TINERI, 40 ROMI și 24 PERSOANE CU DIZABILITĂȚI
  → Cursuri de nivel 2 – Frizer/Coafor/Manichiură/Pedichiură – 2 grupe și ipsosar/gipsar/vopsitor/tapețar – 1 grupă
  TOTAL CURSANTI NIVEL 2 ( 69 CURSANȚI) : 22 TINERI, 39 ROMI, 8 PERSOANE CU DIZABILITĂȚI
  TOTAL CURSANȚI NIVEL 2 ABSOLVENȚI CU CERFIFICAT ANC ( 64 cursanti): 21 TINERI, 36 ROMI, 7 PERSOANE CU DIZABILITĂȚI
  TOTAL CURSANTI INSCRISI: 148
  TOTAL CURSANȚI ABSOLVENȚI CU CERFIFICAT ANC: 141
  Procent de promovabilitate: 95,27%
  Practica la locul de muncă:
  10 persoane: 2 persoane cu dizabilități si 8 romi.
  Domeniile de activitate: 5 in domeniul construcțiilor si 5 in domeniul întreținerii curățeniei și a spațiilor verzi. Cele 10 persoane cu practică la locul de muncă sunt înscriși și au finalizat Curs de nivel 1 – Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport.
  Grupuri de lucru:
  – S-au defășurat 3 grupuri de lucru la care au fost invitațI din partea: ITM Botoșani, SPLAS Botoșani, DGASPC Botoșani, Asociația Buzz Media, Asociația Trup și Suflet, Asociația Humanitas Tineret, Asociația Nevăzătorilor, SC Maxim Special Construct SRL, Î.I. Mihai Dorin, SC Salon Nasty SRL, Sindicatul IMPACT, Asociația Clara, DAS Dorohoi și ai organizațiilor de romi din Botoșani.
  GRUPUL DE LUCRU NR. 1 – Total: 25 persoane prezente
  În discuțiile care au avut loc s-au ridicat probleme legate de formarea la locul de muncă și de crearea a 10 noi locuri de muncă pentru persoanele calificate în cadrul programelor de formare ale CIS Botoșani
  GRUPUL DE LUCRU NR. 2 – Total: 25 persoane prezente
  În cadrul grupului de lucru s-a discutat problematica legată de angajarea persoanelor cu dizabilități, context în care a fost prezentat și un film de prezentare a unor modele de întreprinderi de economie socială, angajatoare de persoane cu dizabilități.
  GRUPUL DE LUCRU NR. 3 – Total: 26 persoane prezente
  În cadrul grupului de lucru s-a abordat problematica incluziunii sociale a persoanelor vulnerabile, obstacolele întâmpinate de persoanele vulnerabile în demersurile lor de accesare a programelor de formare și pe piața muncii.
  Alte rezultate proiect:
  -Pagină web de prezentare proiect- http://www.acces-plus.eu/
  -Platforma moodle
  -Apariții media
  -Seminarii de de dezvoltare personală pentru grupuri vulnerabile
  -Seminarii pentru sănătate – pentru grupuri vulnerabile
  -Mese rotunde pentru diseminarea rezultatelor proiectului – susținute în două regiuni de dezvoltare ( în municipiile Baia Mare și Botoșani)
  -Conferințe de presă
  -Schimburi de experiență în Austria și Polonia

  Valoarea totală a proiectului este de 9,228,460 lei din care:
  ► valoarea asistenţei financiare nerambursabile : 9.025.433,88 lei
  ► contribuția proprie a solicitantului + parteneri: 203.026,12 lei.

  3. DGASPC Botoşani a încheiat in luna februarie 2011, o Conventie de parteneriat intre Instituţia Prefectului Judeţul Botoşani, 13 Primării din judeţul Botoşani (Albești, Bălușeni, Călărași, Coțușca, Copălău, Cristinești, Ibănești, Hlipiceni, Răuseni, Șendriceni, Todireni, Tudora și Vorona) şi Reprezentanţa UNICEF România în cadrul Proiectului „PRIMA PRIORITATE: NICI UN COPIL INVIZIBIL”.
  Acest proiect s-a implementat în județul Botoșani, in perioada 2011-2015. În perioada 2014 -2015 nr. primăriilor implicate a fost de 4 (Albști, Copălău, Vorona, Tudora) – urmare evaluărilor anuale.
  Proiectul s-a implementat in 8 judeţe din România respectiv in 32 de comunităţi. Proiectul face parte din Programul „Servicii Bazate pe Comunitate” (CBS) desfăşurat de UNICEF în România. CBS vizează o abordare preventivă a sistemului de protecţie socială, cu precădere în mediul rural. Scopul Proiectul „Sprijinirea copiilor invizibili” este creşterea impactului politicilor de protecţie socială asupra copiilor săraci şi expuşi din punct de vedere social (INVIZIBILI) şi familiile lor. Proiectul, demarat în anul 2011, a pornit de la premisa că politicile de protecţie socială au un impact scăzut asupra celor mai vulnerabile categorii de copii şi familiile lor, mai ales din cauză că sunt axate preponderent pe dimensiunea pecuniară a asistenței sociale, respectiv prestațiile sociale. Din acest motiv proiectul a avut ca obiectiv major compensarea lipsei de servicii sociale de bază la nivel comunitar prin introducerea unor prime elemente, acțiuni și activități de asistență socială care să se plieze, în mod complementar alocațiilor sociale, pe nevoile pe care comunitățile rurale le au.
  În proiect, asistenţii sociali au avut responsabilităţi multiple la nivelul comunităţii, inclusiv efectuarea unui recensământ comunitar (in anul 2011, pentru identificarea cazurilor de copii vulnerabili), dar şi identificarea şi aplicarea unor soluţii la problemele acestor copii cuajutorul Structurii Comunitare Consultative. S-a creat aplicația AURORA, folosită în mod unitar de către toți asistenții sociali. Coordonarea activităţilor la nivel judeţean a fost asigurată de un supervizor din cadrul Direcţiei Generale Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC). Un alt actor de la nivel judeţean a fost Prefectura al cărei rol principal a fost acela de a facilita comunicarea cu comunităţile locale şi de a îndruma procesul de selectare a comunităţilor în vederea includerii lor în proiect. De asemenea, in anii 2013, 2014 si 2015 s-a colaborat cu Direcţia de Sănătate Publică – având in vedere componenta de asistenţă medicală comunitară pe care a adaugat-o proiectul.
  Pornind de la scopul inițial al proiectul de a contribui la creșterea impactului politicilor de protecție socială şi sănătate asupra celor mai săraci și excluși social dintre copiii și familiile vulnerabile din România, în anul 2014 si 2015 obiectivele operaționale au fost după cum urmează:
  Obiectiv 1:
  Dezvoltarea capacității actorilor locali din mediul rural de a furniza servicii integrate, bazate pe comunitate, eficace și eficiente.
  Obiectiv 2:
  Contribuţie la implementarea strategiei naționale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, dar şi a altor strategii sectoriale (e.g. strategia naţională de sănătate) şi la dezvoltarea/îmbunătăţirea cadrului normativ din aceste domenii, cu focus asupra eficientizării acesteia și aducerii serviciilor sociale de bază cât mai aproape de beneficiari și nevoile lor.
  Obiectiv 3:
  Îmbunătăţirea cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor cu impact pe dezvoltarea şi protecţia copiilor şi adolescenţilor, cu accent pe reducerea tuturor formelor de violenţă asupra copilului în cadrul familiei şi în comunitate.

  4. DGASPC Botoșani a aplicat împreună cu Fundația Romanian Angel Appel, proiectele : „Comunitate pregatită, copil integrat – suport pentru integrarea școlară și socială a copiilor cu tulburări din spectrul autismului” in cadrul Componentei 4. SERVICII SOCIALE SI DE BAZA, Fondul ONG – Runda 2 precum si „Întărirea serviciilor de consiliere şi suport la nivel local pentru părinţii copiilor şi adolescenţilor cu TSA”; rezultate – proiectule au fost admise la finanțare iar in anul 2015 s-au desfășurat următoarele activități în cadrul DGASPC Botoșani.
  1. „Întărirea serviciilor de consiliere şi suport la nivel local pentru părinţii copiilor şi adolescenţilor cu TSA”;
  Beneficiari de servicii: 20 de copii/ 321 de şedinţe;
  23 de părinţi/149 de şedinţe
  2. „Comunitate pregătită, copil integrat – suport pentru integrarea şcolară şi socială a copiilor cu tulburări din spectrul autismului” organizat de Fundaţia Romanian Angel Appel
  Beneficiari de servicii: 9 copii şi 9 părinţi/aparţinători
  Participare la activități de formare a specialistilor care lucrează cu copii cu TSA – in cadrul celor două proiecte:
  „Workshop – Intervenţii practice în contexte diferite pentru copii cu TSA”, organizat de Fundaţia Romanian Angel Appel, în cadrul proiectului „Întărirea serviciilor de consiliere şi suport la nivel local pentru părinţii copiilor şi adolescenţilor cu TSA”
  „Tehnici de lucru în vederea integrării şcolare a copiilor cu tulburări din spectrul autismului”, curs organizat în cadrul proiectului „Comunitatea pregătită, copil integrat – suport pentru integrarea şcolară şi socială a copiilor cu tulburări din spectrul autismului”
  „Metode de lucru, la clasă, cu copii cu tulburări din spectrul autismului”, curs organizat în cadrul proiectului „Comunitatea pregătită, copil integrat – suport pentru integrarea şcolară şi socială a copiilor cu tulburări din spectrul autismului”, organizat de către Fundaţia Romanian Angel Appel

Sari la conținut
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350