Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Proiecte finalizate

„Închiderea Centrului de plasament ”Sf. Nicolae” Trușești”
Cod SMIS 129873

Beneficiar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani
Scopul proiectului: dezinstituționalizarea copiilor protejați în Centrul de plasament ”Sf. Nicolae” Trușești și dezvoltarea de servicii sociale alternative.
Obiectivul general al proiectului: creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale prin dezvoltarea infrastructurii sociale din județul Botoșani
Obiectivele specifice ale proiectului:
– Închiderea Centrului de plasament ”Sf. Nicolae” Trușești în vederea dezinstituționalizării copiilor protejați în această instituție
– Dezvoltarea infrastructurii de dezinstituționalizare prin construirea a două case de tip familial
– Dezvoltarea infrastructurii sociale fără componentă rezidențială prin și înființarea unui centru de zi.
Rezultate obținute:
1. Două case de tip familial construite și dotate
2. O clădire reabilitată și dotată în care funcționează un centru de zi pentru deprinderi de viață independentă
Data de începere: 11.06.2020
Perioada de implementare: 71 de luni (01.02.2018 – 31.12.2023)
Valoare proiect
– Valoarea totală a proiectului: 5.536.100,77 lei
– Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 2.325.753,20 lei
– Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 929.969,03 lei
– Contribuția proprie a D.G.A.S.P.C Botoșani: 66.782,34 lei
– Valoare cheltuieli neeligibile: 2.213.596,20 lei

Contractul de finanțare nr. 5578 a fost încheiat în data de 11.06.2020, între:
– Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației – Autoritatea de management pentru POR 2014-2020
– Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est – Organism Intermediar
– Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani – beneficiar finanțare
Finanțarea a fost acordată D.G.A.S.P.C Botoșani în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și socială, Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grupul vulnerabil: copii 8.3.C.

 Pentru informații despre rezultatele obținute în urma implementării proiectului, descrierea activităților desfășurate și alte informații relevante, vă rugăm să accesați documentul atașat     
 Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
 Investim în viitorul tău!
 Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
 prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

http://www.fonduri-ue.ro
www.inforegio.ro
facebook.com/inforegio.ro

 ”ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani”

Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9 – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9 – Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității.

Liderul de parteneriat: UAT Municipiul Botoșani.
Parteneri: P1 – DAS Botoșani
P2 – DGASPC Botoșani
P3 – IȘJ Botoșani

Perioada de implementare: 8.09.2022 – 31.12.2023
Valoare proiect P2 (cheltuieli consumabile necesare activității de coordonare, cheltuieli consumabile necesare în activitatea cu membrii grupului țintă, cheltuieli echipamente necesare activității P2, cheltuieli salariale experți)
 Valoarea totală: 198.194,38 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 188.284,66 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 5.945,83 lei
Contribuţia proprie a D.G.A.S.P.C Botoșani: 3.963,89 lei

Prin acțiunile propuse, proiectul a contribuit la atingerea obiectivului specific 5.1. al Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU) „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala din comunitățile marginalizate (roma si non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 de locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
1- Dezvoltarea unui sistem integrat de servicii sociale si medico-sociale pentru persoane aflate in risc de excluziune sociala de pe teritoriul SDL, pe o perioada de 9 luni, la nivelul Centrului Comunitar Integrat Botoșani (servicii sociale/medico-sociale pentru 420 persoane, respectiv analize medicale gratuite pentru 840 persoane)
2 – Creșterea accesului și participării la educație pentru 350 de persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala de pe teritoriul SDL, pe o perioada de 9 luni (activități de tip „școala după școală” pentru 300 de copii, program de tip „A Doua Șansă” pentru 20 de absolvenți de școală primară, respectiv activități educaționale pentru 50 copii/tineri). Grupul țintă este format din copii în situații de dificultate (ex. antepreșcolari/preșcolari/ elevi, în special copii din grupurile vulnerabile, cu accent pe copiii aparținând minorității romă, copiii cu dizabilități si cu nevoi educaționale speciale, copiii din comunitățile dezavantajate socio-economic, copiii din familii cu 3 sau mai mulți copii sau din familii monoparentale, copiii cu unul sau ambii părinți în mobilitate în afara localității de domiciliu)
3- Mobilizarea a 700 de persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala de pe teritoriul SDL in acțiuni de combatere a discriminării si a segregării, pe o perioada de 12 luni (10 persoane implicate in activități de creștere a siguranței de tip Poliția Seniorilor, 100 de persoane implicate în acțiuni voluntare de colectare selectivă, 100 de persoane beneficiare ale serviciilor magazinului social, 100 de liceeni implicați in activități de voluntariat, 60 de copii/tineri si 30 de seniori implicați in activități intergeneraționale, 300 de persoane participante de evenimentele din campania de promovare a multiculturalității).
Prin proiect a fost înființat un Centru Comunitar Integrat și un Magazin social, structuri care au fost incluse în organigrama DAS Botoșani.
Echipa de implementare P2 (D.G.A.S.P.C BOTOȘANI): 1 coordonator activitate, 2 asistenți sociali, 1 psiholog, 1 expert dezvoltare magazin social, 1 responsabil financiar
Prin experții din echipa de implementare, D.G.A.S.P.C Botoșani a avut responsabilități, în principal în:
– Activitatea 3 ”Sprijinirea dezvoltării și furnizării de servicii sociale/medico-sociale în cadrul Centrului Comunitar Integrat”
– 420 de persoane din comunitatea marginalizată, aflate în risc de sărăcie si excluziune sociala au beneficiat de servicii sociale/medico-sociale prin intermediul Centrului Comunitar Integrat. Aceste servicii au fost acordate de cei 3 experți ai DGASPC Botoșani (2 asistenți sociali și un psiholog), împreună cu experții P1 DAS Botoșani. La nivelul Centrului Comunitar Integrat sunt oferite următoarele servicii sociale: consiliere socială si informare, asistență si suport pentru familie, integrare sociala si participare, educație parentala, consiliere psihosociala si suport emoțional, socializare si petrecerea timpului liber, organizare si implicare în activități comunitare si culturale. Pentru fiecare membru al grupului țintă s-au întocmit anchete sociale, precum si un plan individual de intervenție care include acțiunile personalizate pentru nevoile acestora. De asemenea, au fost acordate servicii medico-sociale, precum monitorizarea sumară a stării de sănătate, prevenție, promovarea igienei.

– Activitatea 5 ”Combaterea discriminării și segregării pe teritoriul SDL Botoșani”
– 100 de persoane au achiziționat produse de la magazinul social in schimbul orelor lucrate in folosul comunității. Magazinul social ”ZUMagazin” a fost înființat prin colaborarea experților P1 (facilitator de dezvoltare comunitară, coordonator magazin social) și P2 (expert dezvoltare magazin social).
Conceptul acestui magazin social pornește de la dorința de a colecta în mod transparent și eficient donațiile de la persoane fizice și juridice, într-un punct cunoscut de întreaga comunitate, după proceduri clare, pe tot parcursului anului și de a le redistribui persoanelor aflate în dificultate, oferindu-le totodată ocazia să-și aleagă produsele în funcție de nevoile lor în schimbul unor activități utile comunității. Donatorii, persoane fizice sau juridice, pot oferi produse alimentare, produse igienico-sanitare, rechizite, mobilier, electrocasnice, jucării sau haine, iar în schimbul lor vor primi diferite recompense (bilete de intrare la spectacole, facilități de petrecere a timpului liber etc).
Sistemul după care funcționează magazinul caritabil este complex și nu implică bani, ci puncte. Pentru a beneficia de produse, beneficiarii care sunt apți de muncă, conform avizelor medicale, vor trebui să presteze muncă în folosul comunității, achiziționând produsele din oferta magazinului social în schimbul orelor lucrate. In cadrul proiectului, munca în folosul comunității a fost un gest voluntar pe care beneficiarii l-au făcut, putând fie să se implice în activități derulate la nivelul altor proiecte derulate de UAT Municipiul Botoșani sau chiar în alte activități ale proiectului ”ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani”.
Pentru orele de muncă prestată în folosul comunității beneficiarii au primit puncte (1 oră = 1 punct). Pe baza punctelor acumulate aceștia au achiziționat din magazin produsele dorite (1 punct = 15 lei).

Convenției de asociere cu privire la închiderea Centrului de Plasament „Dumbrava Minunată” din localitatea Pomârla, jud. Botoșani și înființarea a două case de tip familial ( Conventia nr.7737/29.03.2018).

Pentru a răspunde obiectivelor asumate prin Strategia Județeană în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului pentru perioada 2014 – 2020 – creșterea calității serviciilor sociale pentru copil și familie și promovarea îngrijirii de tip familial sau a îngrijirii în alternative rezidențiale (case de tip familie, apartamente sociale), pentru copiii separați temporar de familie, DGASPC în colaborare cu Fundația Hope and Homes for Children Baia Mare, județul Maramureș și Consiliul Județean Botoșani au demarat în luna mai 2018 – implementarea Convenției de asociere cu privire la închiderea Centrului de Plasament ”Dumbrava Minunată” din localitatea Pomârla, jud. Botoșani și înființarea a două case de tip familial ( Conventia nr.7737/29.03.2018).

Urmare implementării unor proiecte cu finanţare PHARE (în timpul perioadei de preaderare) s-au creat şi dezvoltat noi servicii în concordanţă cu nevoile copiilor aflaţi în dificultate din judeţul Botoşani.
Astfel urmare închiderii a 7 centre de plasament ( în anul 1998 existau 11 centre de plasament ), s-au creat şi funcţionează în structura DGASPC Botoşani, diverse servicii alternative.
Proiecte realizate în perioada 1998 – 2018:
I. COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE DESTINAT PROTECȚIEI COPILULUI. Valoarea proiectului este de 205.299 $ – finanţare BIRD. Urmare acestui proiect au fost create următoarele servicii:
1.„Serviciul de pregătire şi sprijinire a reintegrării şi integrării copilului în familie”.
2.„Serviciul de consiliere şi sprijin pentru părinţi”.
3.„Serviciul de prevenire a abandonului copilului în perioada preconceptivă – echipa mobilă”.
4.„Serviciul de îngrijire prenatală şi sprijinire a femeii gravide predispusă la abandonul copilului”.
5.„Serviciul de asistenţă a copilului pentru exercitarea dreptului la exprimarea liberă a opiniei sale”.
II. Proiecte cu finanțare PHARE:
1. Proiectul „Închiderea Centrului de Plasament „Mugurelul” Dorohoi şi crearea unei reţele de îngrijire familială –case / apartamente integrate social. Valoarea proiectului este de 320.209 Euro. Urmare acestui proiect a fost creat Complexul de apartamente „ Casa Mea” ce cuprinde un numar de 17 apartamente (cu 4 camere).
2. Proiectul „ Închiderea Centrului de Plasament „Sf. Maria” Dorohoi şi crearea unei reţele de îngrijire familială -case/apartamente integrate social. Valoarea proiectului este de 317.118 Euro. Urmare acestui proiect a fost creat Complexul de apartamente „ Floare de Colţ” ce cuprinde un numar de 14 apartamente ( cu 4 camere) .
3. Proiectul „Închiderea Centrului de Plasament „Luceafărul” Botoşani şi a Centrului de Plasament „Sf. Andrei” Botoşani şi reducerea numărului de copii instituţionalizaţi la Centrul de Recuperare pentru Copii cu Handicap Botoşani”. Valoarea proiectului este de 369.982 Euro .Urmare acestui proiect un număr de 145 asistenţi maternali profesionişti au în plasament/încredinţare un număr de 198 copii .
4. Proiectul „Centru maternal pentru 12 cupluri mamă-copil”.
Valoarea proiectului este de 94.496 Euro. Urmare acestui proiect a fost organizat Centrul maternal „MICUL PRINŢ”.
5. Proiectul „Centru de îngrijire şi recuperare de zi pentru 32 copii cu nevoi speciale”. Valoarea proiectului este de 224.638 Euro. Urmare acestui proiect a fost organizat un centru de îngrijire şi recuperare de zi pentru 32 copii cu nevoi speciale – Centru de Zi „ŞANSA MEA”.
6. „Închiderea Centrului de Plasament Colibri Botoşani şi dezvoltarea reţelei de asistenţă maternală” . Valoarea proiectului este de 192.101,65 EURO. Urmare acestui proiect un număr de 47 asistenţi maternali profesionişti au în plasament/încredinţare un număr de 55 copii .
7. „Închiderea Centrului de Plasament „Sf. Stelian” Botoşani şi crearea unei reţele de case de tip familial”. Valoarea proiectului este de 197.597 EURO. Urmare acestui proiect a fost creat Complexul de apartamente „ Cireşarii” ce cuprinde un numar de 5 apartamente (cu 4 camere) .
Valoarea totală alocată din fonduri PHARE fiind de 1.603.686,65 Euro
III. Reamenajarea în Pavilionul IV al fostului Centru de Plasament „Sf. Andrei” Botoşani și crearea „Centrului Ludic pentru copii – Lucie Lecomte”.
Acest proiect s-a realizat urmare donaţiei Mariei- Therese – Lucie- Lecomte (Franţa) în valoare de 167.896,81 EURO.
În acest sens a fost realizat şi proiectul „Crearea şi funcţionarea unei săli de sport şi a unui club de informatică în cadrul Centrului Ludic pentru copii Botoşani” finanţat de British Government Department for International Development – Local and Regional Partnership Development Programme in Romania în valoare de 594.000.000 lei.
IV. În cadrul programului PIN 415 „Repatrierea şi sprijinirea minorilor repatriaţi” – „Vreau acasă” s-a derulat proiectul „Servicii de asistenţă şi reintegrare pentru copii victime ale traficului sau neacompaniaţi” cu sprijinul Organizaţiei „Salvaţi Copiii” în valoare de 933.900.000 lei.

V. Proiectul „Servicii psiho-sociale pentru copii din judeţele Vaslui şi Botoşani” finanţat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internaţională , World Learning, Child Net Program şi Guvernul României, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie se derulează în parteneriat cu Asociaţia Alternative Sociale, Organizaţia „Salvaţi Copiii”- filiala Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani, Asociaţia Magistraţilor Iaşi. Acest proiect are ca scop : reducerea numărului de copii din instituţiile

VI. În cadrul programului ( PIN 3) s-a creat ”Complexul de servicii destinat copiilor care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal” cu un buget total al proiectului: 921.318 lei. Suma solicitată de la autoritatea finanţatoare : 828.318 lei și contribuţia proprie a aplicantului 94.500 lei.
Obiectiv general:
Crearea unui complex de servicii – de tip rezidential specializat si a unui serviciu de zi, destinat protecţiei copiilor care au săvârşit o faptă penală şi nu răspund penal, în vederea prevenirii şi combaterii acţiunilor sau comportamentelor deviante ale copiilor şi a reintegrării şcolare, familiale ori sociale a copiilor.
Beneficiarul proiectului: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani
VII. Reamenajarea şi modernizarea corpului „D” al Centrului de îngrijire şi asistenţă Adăşeni în vederea creşterii calităţii vieţii persoanelor adulte cu handicap instituţionalizate în centru. Acest proiect s-a realizat cu finanţare de la ANPH în valoare de 165.000 lei.
Beneficiarul proiectului: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani

VIII. Crearea unui CENTRU DE RECUPERARE NEUROMOTOR DE TIP AMBULATORIU PENTRU PERSOANELE ADULTE CU HANDICAP în cadrul Programului de Interes Naţional ANPH-S-2006/PIN 4 realizat cu sprijinul Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Handicap în valoare de 131.964,2 lei.

IX. Centru de consiliere psiho-socio-juridică pentru adulţii cu probleme de sănătate mintală – realizat în parteneriat cu Fundaţia „Estuar” şi finanţat de către Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale si Familiei în valoare de 55.510.00 EURO.

X. Reabilitarea şi amenajarea Centrului de Plasament „Prietenia” : CONTRACT SEMNAT in data de 09.10.2010 ;
Obiective:îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor sociale şi alinierea la standardele europene pentru serviciile de tip rezidenţial în cadrul Centrului de Plasament „Prietenia”. Perioada de implementare a proiectului: 21 luni (10.12.2010 – 09.09.2012)
Sursa de finantare:
Domeniul de intervenţie 3.2 – Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
Valoarea totală a proiectului este 2.949.311,60 lei (asistenţa financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene 2.281.009,78 lei, contribuţia proprie în proiect 102.205,22 lei, TVA 566.096,60 lei).

XI. Reabilitarea şi amenajarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă din loc. Adăşeni, jud. Botoşani – STADIUL ACTUAL: Contract semnat in data de 26.10.2010;
Obiective :reabilitarea si modernizarea „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă” din localitatea Adăşeni, judetul Botosani, pentru imbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor sociale şi alinierea la standardele generale de calitate privind serviciile sociale
Perioada de implementare a proiectului: 21 luni ( 27.10.2010 – 26.07.2012)
Sursa de finantare
Domeniul de intervenţie 3.2 – Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
Valoarea totală a proiectului este de 3.548.234,22 lei, din care 2.807.159,04 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi a Guvernului României, contribuţia proprie în proiect 57.288,96 lei şi TVA 683.786,22 lei.

XII. Centru rezidenţial pentru persoanele adulte cu handicap din localităţile Ionăşeni şi Botoşani, jud. Botoşani; Obiectiv de investiţii avizat în cadrul şedinţei de avizare a Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe din data de 16.12.2010
STADIUL ACTUAL: Contract semnat in data de 03.11.2011;
Valoare totală proiect: 4.321.174 lei respectiv 1.012.120 Euro
Instituţia finanţatoare: Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale prin Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale
Sursa de finanţare -Bugetul de stat (26,15%) şi surse externe nerambursabile BIRD (73,85%

XIII.Dotări pentru Centrul de îngrijire și asistență Dorohoi
Proiectul este finanţat din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, conform Hotărârii de Guvern nr. 973/2012, a Ordinului nr. 2765 din 5 noiembrie 2012 şi a Contractului de finanţare nr 8515 din data de 14.10.2013 încheiat între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în calitate de autoritate finanţatoare, prin Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a judeţului Botoşani şi D.G.A.S.P.C Botoşani, în calitate de beneficiar.
Perioada de implementare a proiectului: 2 luni ½ (15.10.2013-31.12.2013).
Obiectivul general: Creşterea calităţii vieţii beneficiarilor din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Dorohoi.

Valoarea totala a proiectului: – 149.407,60 lei din care:
– 134.466,84 lei – suma solicitată de la autoritatea finanţatoare
– 14.940,76 lei – contribuţia beneficiarului

XIV Dotări pentru Complexul de apartamente Casa mea Dorohoi
Proiectul este finanţat din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, conform Hotărârii de Guvern nr. 973/2012, a Ordinului nr. 2765 din 5 noiembrie 2012 şi a Contractului de finanţare nr 8515 din data de 14.10.2013 încheiat între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în calitate de autoritate finanţatoare, prin Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a judeţului Botoşani şi D.G.A.S.P.C Botoşani, în calitate de beneficiar.
Perioada de implementare a proiectului: 2 luni ½ (15.10.2013-31.12.2013).
Obiectivul general: Creşterea calităţii vieţii beneficiarilor din cadrul Complexului de apartamente „Casa mea” Dorohoi.
Valoarea totala a proiectului: – 138.382,76 lei din care:
– 124.544,48 lei – suma solicitată de la autoritatea finanţatoare
– 13.838,28 lei – contribuţia beneficiarului

   • Parteneriate – Proiecte:

  A.DGASPC Botosani a încheiat în anul 2010 ( număr de inregistrare la DGASPC 24136 din 23.11.2010) conform Hotărârii CJ Botoşani nr. 161 din 29.11.2010 CONVENTIA DE ASOCIERE – dintre judeţul Botoşani, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Fundatia SERA România şi Fundaţia “Hope and Homes for Children” România cu privire la înfiinţarea, reabilitarea, reorganizarea şi funcţionarea unui Centru de recuperare pentru copilul cu handicap, a unui Centru de tip respiro şi a şase centre de plasament de tip familial.
  În vederea aplicării acestei convenţii, cei patru parteneri – Consiliul Judeţean Botoşani, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, Fundaţia „SERA ROMANIA” şi Fundaţia „Hope and Homes for Children” România, au următoarele atribuţii :
  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani şi/ sau Consiliul Judeţean Botoşani – se obligă să pună la dispoziţia partenerilor la convenţie terenul necesar construirii centrelor de plasament de tip familial, să permită organizarea în actualul imobil al centrului reamenajarea şi/sau dotarea corespunzătoare a unui centru de recuperare pentru copilul cu handicap şi a unui centru de tip respiro, să asigure buna funcţionare cu personal a centrelor prin transfer, redistribuire, şi alte modalităţi permise de lege, să organizeze în continuare şi să includă centrul de recuperare pentru copilul cu handicap şi centrul de tip respiro în propriul sistem de asistenţă socială, să construiască o casĂ de tip familial din resurse proprii cu respectarea standardelor în vigoare, să înfiinţeze ca atare, să organizeze şi să includă centrele de plasament de tip familial construite / reabilitate de către SERA şi HHC R în propriul sistem de asistenţă socială şi protecţia copilului, precum şi să asigure contribuţia financiară pentru plata serviciilor ce presupune accesul la utilităţi, pe terenul pe care se vor construi cele 6 imobile. Costurile pe care DGASPC Botoşani este obligată prin convenţie să le susţină, sunt :
  – suma de 200.000 (două sute mii) de EURO, necesari construirii/amenajării şi dotării unui centru de plasament de tip familial ;
  – suma de 80.000 (optzeci de mii) de EURO, reprezentând contravaloarea accesului la utilităţi;
  – suma de 2.185 lei per beneficiar/lună x 72 de beneficiari x 12 luni = 1.887.840 lei, reprezentînd costuri pentru funcţionarea anuală a serviciilor furnizate de cele 6 centre de palsament de tip familial .
  Fundaţia „SERA ROMANIA” se obligă să execute prin intermediul propriilor co-contractori, , respectiv lucrările de reamenajare şi/sau dotare corespunzătore a centrului de recuperare pentru copilul cu handicap şi a centrului de tip respiro . Costurile pe care Fundaţia „SERA ROMANIA” este obligată prin convenţie să le susţină, sunt :
  – suma de 400.000 (două sute mii) de EURO, necesari construirii/amenajării şi dotării celor două centre de plasament de tip familial
  – toate costruile necesare reamenajării şi/sau dotării centrului de recuperare pentru copilul cu handicap şi a centrului de tip respiro
  Fundaţia „Hope and Homes for Children” România se obligă să execute, prin intermediul propriilor co-contractori, lucrările de achiziţie/construire a trei centre de plasament de tip familial. Costurile pe care Fundaţia „Hope and Homes for Children” România este obligată prin convenţie să le susţină, sunt :
  – suma de 600.000 (două sute mii) de EURO, necesari construirii celor trei centrede plasament de tip familial
  În luna martie 2015 s-a finalizat implementarea acestei Conventii de asociare (cu 5 acte adiționale):
  Fundaţia „SERA ROMANIA” a finalizat in anul 2012 construirea respectiv dotarea a 2 case de tip familial. Astfel, incepand cu 01.07.2012 funcţionează ( cu 2 case in care beneficiază de servicii 24 de copii cu dizabilităţi transferaţi de la Centrul de plasament si recuperare ) Complexul de case de tip familial „Sf Mina” Botoşani. De asemenea, in locatia Centrului de palsament si recuperare au fost finalizate lucrările de reamenajare şi/sau dotare corespunzătore a centrului de recuperare pentru copilul cu handicap şi a centrului de tip respiro.
  Fundaţia Hope and Homes for Children a finalizat evaluarea beneficarilor. Activitatile de formarea de personal s-au finalizat (personalul Centrului de plasament si recuperare a beneficat in perioada 2011 – 2012 de trei module de formare iar in anul 2013, la terminarea lucrărilor caselor de tip familial şi mutarea beneficiarilor din instituţia rezidenţială de tip calasic, salariații au susținut și examenul final al cursurilor de formare). De asemenea, in luna august 2013, cele 3 case de tip familial au fost finalizate și dotate corespunzător standardelor in domeniu, copiii au fost mutați și a avut loc activitatea de inaugurare a serviciilor noi in prezenta reprezentanților Consiliului Județean Botoșani și a celorlalți parteneri.
  DGASPC Botoșani a inceput in anul 2013 construcția unei case de tip familial – pentru 12 copii cu dizabilități. Această vasă a fost finalizată în anul 2015.
  Precizare1: în luna decembrie 2013, s-a încheiat Actul adiţional nr. 3 la Convenţia de asociere prin care s-a prelungit termenul de finalizare a lucrărilor casei de tip familial, cu 6 luni – respectiv 30.06.2014
  Precizare 2: în luna iunie 2014, s-a încheiat Actul adiţional nr. 4 la Convenţia de asociere prin care s-a prelungit termenul de finalizare a lucrărilor casei de tip familial, cu 6 luni – respectiv 31.12.2014
  Precizare 3: în luna decembrie 2014, s-a încheiat Actul adiţional nr. 5 la Convenţia de asociere prin care s-a prelungit termenul de punere in funcțiune a casei de tip familial, cu 3 luni – respectiv 31.03.2015. In anul 2015 s-au finalizat lucrările de construcție a celei de a 6-a casa de tip familial. S-au întreprins demersuri pentru atragerea unor finanțări ( de la bugetul de stat si din donații/sponsorizări) pentru utilarea casei nr 6 – construită cu fonduri bugetare – cu echipamente, mobilier, logistică, echipamente electrocasnice necesare funcționării in condiții optime a unității de tip rezidențial. În luna martie 2015, s-a finalizat proiectul de inchidere a centrului de plasament ”Sf Spiridon”, destinat copiilor cu dizabilități.
  O componentă a parteneriatului cu Fundaţia „Hope and Homes for Children” România o reprezintă implementarea Programului de Prevenire a Separării Copilului de Familie, dezvoltat de Fundaţia HHC România în colaborare cu DGASPC Botoşani, în vederea planificării şi operării unor servicii şi/sau intervenţii, prin care să se urmărească menţinerea copiilor în cadrul familiilor naturale sau extinse. In acest cadru s-a oferit:
   Intervenţii concrete de sprijin, de exemplu:
  – Suplimentarea resurselor alimentare;
  – Suplimentarea resurselor de vestimentaţie şi încălţăminte;
  – Suplimentarea resurselor de igienă;
  – Acoperirea unor taxe identificate ca nevoi urgente;

      • DGASPC Botoșani a incheiat cu Fundația HHC Baia Mare o Convenție de colaborare ( nr. 10218/12.05.2014) în care se stipulează aspecte legate de :
      • continuarea progamelor de formare profesională a salariaților din DGASPC;
      • prevenirea separării copilului de familie;
      • reducerea numărului de copii instituţionalizaţi – reintegrare;
      • închiderea Centrul de Plasament ”Elena Doamna”;
      • sprijin pentru o viața independentă acordat tinerilor instituţionalizaţi care părăsesc sau pot părăsi sistemul de protecție specială;
      • formarea profesională și asistenţa tehnică oferită DGASPC Botoșani – personalului care oferă servicii sociale pentru copii;
      • analiza serviciilor oferite copiilor din cadrul sistemului de protecție a copilului al DGASPC Botoșani în vederea optimizării acestuia;
      • reabilitarea si dotarea unor apartamente aflate în structura DGASPC Botosani ( situate în municipiul Dorohoi).

  DGASPC s-a obligat să asigure pe parcursul desfășurării proiectului de închidere a Centrului de plasament ”Elena Doamna” stoparea intrărilor în instituție.
  În luna septembrie 2015, Fundația HHC România a finalizat reabilitarea a 5 apartamente în municipiul Dorohoi (din cadrul celor 3 complexe de apartamente aflate în structura DGASPC) iar rezultatele conventiei de colaborare sunt:
  • 8 tineri proveniți din Centrul de Plasament ”Elena Doamna” Botoșani au avut măsura de protecție revocată datorită dobândirii capacității depline de exercițiu (7 dintre aceștia beneficiind de sprijin financiar pentru reintegrare socio-profesională) ;

  1 copil a fost transferat în plasament familial și alți 2 au fost transferați la alte centre, de copii și, respectiv adulți cu dizabilități;
  5 apartamente din municipiul Dorohoi aparținând DGASPC Botoșani, au fost reabilitate și dotate astfel încât să răspundă în mod adecvat nevoilor de creștere, îngrijire și educare a copiilor și tinerilor din sistemul rezidențial de protecție;
  27 de copii și tineri din sistemul rezidențial beneficiază de un mediu apropiat celui familial prin mutarea lor, la începutul anului școlar 2015 -2016, din Centrul de Plasament „Elena Doamna” Botoșani, la apartamentele reabilitate din municipiul Dorohoi;
  un centru de tip vechi, respectiv Centrului de Plasament „Elena Doamna ” Botoșani a fost închis începând cu data de 15 septembrie 2015.

  2. Proiectul “ ACCES PLUS – pentru o piață a muncii incluzivă”, Cod proiect: POSDRU/165/6.2/S/141673, proiectul cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” DMI 6.2 „Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”, implementat de Orașul Siret în calitate de Aplicant împreună cu următoarele organizații în calitate de Parteneri Naționali: Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina din Suceava, Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Botoșani, Asociația pentru Participare Cetățenească Făgăraș, LTL Documentary SRL Alba Iulia și Die Querdenker Austria alături de Confederation of European Firms, Employment Initiatives and Cooperatives (CEFEC) Belgia ca Parteneri Transnaționali.

  Obiectivul general al proiectului este susținerea dezvoltării educaționale, integrării și reintegrării pe piața muncii a persoanelor vulnerabile din regiunile Nord-Est și Centru a României prin oferirea de servicii suport, programe de formare profesională și sesiuni de formare profesională la locul de muncă, dezvoltate în cadrul unui consorțiu profesionist trans-național.
  În cadrul proiectului sunt dezvoltate 5 Centre de Incluziune Socială (CIS-uri), inclusiv CIS Botoșani, care vor funcționa ca centre de consiliere și orientare a grupurilor vulnerabile, persoanelor supuse riscului de marginalizare și excluziune socială.
  Obiective specifice:
  ObS1 – Dezvoltarea pe o perioada de 16 luni a 5 Centre de Incluziune Sociala (CIS) pilot in comunități slab dezvoltate, pentru oferirea de servicii suport profesionale in vederea integrării pe piața muncii a persoanelor vulnerabile (persoane de etnie roma, persoane cu dizabilități si tineri care părăsesc sistemul de stat de protecție a copilului).
  ObS2 – Creșterea posibilităților de angajare a 688 de persoane care aparțin grupurilor vulnerabile vizate din cele 2 regiuni de implementare a proiectului, prin oferirea de programe de formare profesionala acreditate.
  ObS3 – Dezvoltarea de sesiuni de formare profesionala la locul de munca cu o durata de 6 luni, pentru 48 persoane care aparțin grupurilor vulnerabile din cele 2 regiuni de implementare a proiectului, prin colaborarea directa cu potențiali angajatori.
  ObS4 – Crearea, implementarea si evaluarea unui model European adaptat realității locale din regiunile Nord -Est si Centru a României, pentru dezvoltarea educaționala, integrarea si reintegrarea pe piața muncii a persoanelor care aparțin grupurilor vulnerabile si creșterea condiției psihologice si sociale a acestora, prin organizarea unor grupuri de sprijin online pentru beneficiari, vizite de studiu trans-nationale pentru practicieni si grupuri de lucru pentru profesioniști.
  Grupul țintă al proiectului este alcătuit din persoane de etnie roma, persoane cu dizabilități si tineri care părăsesc sistemul de stat de protecție a copilului.
  Perioada de implementare: 16.04.2014 – 31.12.2015.
  REZULTATE PROIECT: Partener DGASPC BOTOȘANI:

  Înființarea Centrului de Incluziune socială ACCES PLUS BOTOȘANI
  -Informare/orientare pe piața muncii
  -Evaluare profesională
  -Consiliere vocațională
  -Mediere pe piața muncii
  Cursuri de formare profesională
  → Cursuri de nivel 1- Lucrător în comerț – 2 grupe și Agent de curățenie, clădiri și mijloace de transport – 2 grupe
  TOTAL CURSANTI NIVEL 1 (79 CURSANȚI) : 14 TINERI, 41 ROMI, 24 PERSOANE CU DIZABILITĂȚI
  TOTAL CURSANȚI NIVEL 1 ABSOLVENȚI CU CERFIFICAT ANC (77 cursanti):13 TINERI, 40 ROMI și 24 PERSOANE CU DIZABILITĂȚI
  → Cursuri de nivel 2 – Frizer/Coafor/Manichiură/Pedichiură – 2 grupe și ipsosar/gipsar/vopsitor/tapețar – 1 grupă
  TOTAL CURSANTI NIVEL 2 ( 69 CURSANȚI) : 22 TINERI, 39 ROMI, 8 PERSOANE CU DIZABILITĂȚI
  TOTAL CURSANȚI NIVEL 2 ABSOLVENȚI CU CERFIFICAT ANC ( 64 cursanti): 21 TINERI, 36 ROMI, 7 PERSOANE CU DIZABILITĂȚI
  TOTAL CURSANTI INSCRISI: 148
  TOTAL CURSANȚI ABSOLVENȚI CU CERFIFICAT ANC: 141
  Procent de promovabilitate: 95,27%
  Practica la locul de muncă:
  10 persoane: 2 persoane cu dizabilități si 8 romi.
  Domeniile de activitate: 5 in domeniul construcțiilor si 5 in domeniul întreținerii curățeniei și a spațiilor verzi. Cele 10 persoane cu practică la locul de muncă sunt înscriși și au finalizat Curs de nivel 1 – Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport.
  Grupuri de lucru:
  – S-au defășurat 3 grupuri de lucru la care au fost invitațI din partea: ITM Botoșani, SPLAS Botoșani, DGASPC Botoșani, Asociația Buzz Media, Asociația Trup și Suflet, Asociația Humanitas Tineret, Asociația Nevăzătorilor, SC Maxim Special Construct SRL, Î.I. Mihai Dorin, SC Salon Nasty SRL, Sindicatul IMPACT, Asociația Clara, DAS Dorohoi și ai organizațiilor de romi din Botoșani.
  GRUPUL DE LUCRU NR. 1 – Total: 25 persoane prezente
  În discuțiile care au avut loc s-au ridicat probleme legate de formarea la locul de muncă și de crearea a 10 noi locuri de muncă pentru persoanele calificate în cadrul programelor de formare ale CIS Botoșani
  GRUPUL DE LUCRU NR. 2 – Total: 25 persoane prezente
  În cadrul grupului de lucru s-a discutat problematica legată de angajarea persoanelor cu dizabilități, context în care a fost prezentat și un film de prezentare a unor modele de întreprinderi de economie socială, angajatoare de persoane cu dizabilități.
  GRUPUL DE LUCRU NR. 3 – Total: 26 persoane prezente
  În cadrul grupului de lucru s-a abordat problematica incluziunii sociale a persoanelor vulnerabile, obstacolele întâmpinate de persoanele vulnerabile în demersurile lor de accesare a programelor de formare și pe piața muncii.
  Alte rezultate proiect:
  -Pagină web de prezentare proiect- http://www.acces-plus.eu/
  -Platforma moodle
  -Apariții media
  -Seminarii de de dezvoltare personală pentru grupuri vulnerabile
  -Seminarii pentru sănătate – pentru grupuri vulnerabile
  -Mese rotunde pentru diseminarea rezultatelor proiectului – susținute în două regiuni de dezvoltare ( în municipiile Baia Mare și Botoșani)
  -Conferințe de presă
  -Schimburi de experiență în Austria și Polonia

  Valoarea totală a proiectului este de 9,228,460 lei din care:
  ► valoarea asistenţei financiare nerambursabile : 9.025.433,88 lei
  ► contribuția proprie a solicitantului + parteneri: 203.026,12 lei.

  3. DGASPC Botoşani a încheiat in luna februarie 2011, o Conventie de parteneriat intre Instituţia Prefectului Judeţul Botoşani, 13 Primării din judeţul Botoşani (Albești, Bălușeni, Călărași, Coțușca, Copălău, Cristinești, Ibănești, Hlipiceni, Răuseni, Șendriceni, Todireni, Tudora și Vorona) şi Reprezentanţa UNICEF România în cadrul Proiectului „PRIMA PRIORITATE: NICI UN COPIL INVIZIBIL”.
  Acest proiect s-a implementat în județul Botoșani, in perioada 2011-2015. În perioada 2014 -2015 nr. primăriilor implicate a fost de 4 (Albști, Copălău, Vorona, Tudora) – urmare evaluărilor anuale.
  Proiectul s-a implementat in 8 judeţe din România respectiv in 32 de comunităţi. Proiectul face parte din Programul „Servicii Bazate pe Comunitate” (CBS) desfăşurat de UNICEF în România. CBS vizează o abordare preventivă a sistemului de protecţie socială, cu precădere în mediul rural. Scopul Proiectul „Sprijinirea copiilor invizibili” este creşterea impactului politicilor de protecţie socială asupra copiilor săraci şi expuşi din punct de vedere social (INVIZIBILI) şi familiile lor. Proiectul, demarat în anul 2011, a pornit de la premisa că politicile de protecţie socială au un impact scăzut asupra celor mai vulnerabile categorii de copii şi familiile lor, mai ales din cauză că sunt axate preponderent pe dimensiunea pecuniară a asistenței sociale, respectiv prestațiile sociale. Din acest motiv proiectul a avut ca obiectiv major compensarea lipsei de servicii sociale de bază la nivel comunitar prin introducerea unor prime elemente, acțiuni și activități de asistență socială care să se plieze, în mod complementar alocațiilor sociale, pe nevoile pe care comunitățile rurale le au.
  În proiect, asistenţii sociali au avut responsabilităţi multiple la nivelul comunităţii, inclusiv efectuarea unui recensământ comunitar (in anul 2011, pentru identificarea cazurilor de copii vulnerabili), dar şi identificarea şi aplicarea unor soluţii la problemele acestor copii cuajutorul Structurii Comunitare Consultative. S-a creat aplicația AURORA, folosită în mod unitar de către toți asistenții sociali. Coordonarea activităţilor la nivel judeţean a fost asigurată de un supervizor din cadrul Direcţiei Generale Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC). Un alt actor de la nivel judeţean a fost Prefectura al cărei rol principal a fost acela de a facilita comunicarea cu comunităţile locale şi de a îndruma procesul de selectare a comunităţilor în vederea includerii lor în proiect. De asemenea, in anii 2013, 2014 si 2015 s-a colaborat cu Direcţia de Sănătate Publică – având in vedere componenta de asistenţă medicală comunitară pe care a adaugat-o proiectul.
  Pornind de la scopul inițial al proiectul de a contribui la creșterea impactului politicilor de protecție socială şi sănătate asupra celor mai săraci și excluși social dintre copiii și familiile vulnerabile din România, în anul 2014 si 2015 obiectivele operaționale au fost după cum urmează:
  Obiectiv 1:
  Dezvoltarea capacității actorilor locali din mediul rural de a furniza servicii integrate, bazate pe comunitate, eficace și eficiente.
  Obiectiv 2:
  Contribuţie la implementarea strategiei naționale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, dar şi a altor strategii sectoriale (e.g. strategia naţională de sănătate) şi la dezvoltarea/îmbunătăţirea cadrului normativ din aceste domenii, cu focus asupra eficientizării acesteia și aducerii serviciilor sociale de bază cât mai aproape de beneficiari și nevoile lor.
  Obiectiv 3:
  Îmbunătăţirea cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor cu impact pe dezvoltarea şi protecţia copiilor şi adolescenţilor, cu accent pe reducerea tuturor formelor de violenţă asupra copilului în cadrul familiei şi în comunitate.

  4. DGASPC Botoșani a aplicat împreună cu Fundația Romanian Angel Appel, proiectele : „Comunitate pregatită, copil integrat – suport pentru integrarea școlară și socială a copiilor cu tulburări din spectrul autismului” in cadrul Componentei 4. SERVICII SOCIALE SI DE BAZA, Fondul ONG – Runda 2 precum si „Întărirea serviciilor de consiliere şi suport la nivel local pentru părinţii copiilor şi adolescenţilor cu TSA”; rezultate – proiectule au fost admise la finanțare iar in anul 2015 s-au desfășurat următoarele activități în cadrul DGASPC Botoșani.
  1. „Întărirea serviciilor de consiliere şi suport la nivel local pentru părinţii copiilor şi adolescenţilor cu TSA”;
  Beneficiari de servicii: 20 de copii/ 321 de şedinţe;
  23 de părinţi/149 de şedinţe
  2. „Comunitate pregătită, copil integrat – suport pentru integrarea şcolară şi socială a copiilor cu tulburări din spectrul autismului” organizat de Fundaţia Romanian Angel Appel
  Beneficiari de servicii: 9 copii şi 9 părinţi/aparţinători
  Participare la activități de formare a specialistilor care lucrează cu copii cu TSA – in cadrul celor două proiecte:
  „Workshop – Intervenţii practice în contexte diferite pentru copii cu TSA”, organizat de Fundaţia Romanian Angel Appel, în cadrul proiectului „Întărirea serviciilor de consiliere şi suport la nivel local pentru părinţii copiilor şi adolescenţilor cu TSA”
  „Tehnici de lucru în vederea integrării şcolare a copiilor cu tulburări din spectrul autismului”, curs organizat în cadrul proiectului „Comunitatea pregătită, copil integrat – suport pentru integrarea şcolară şi socială a copiilor cu tulburări din spectrul autismului”
  „Metode de lucru, la clasă, cu copii cu tulburări din spectrul autismului”, curs organizat în cadrul proiectului „Comunitatea pregătită, copil integrat – suport pentru integrarea şcolară şi socială a copiilor cu tulburări din spectrul autismului”, organizat de către Fundaţia Romanian Angel Appel

 

 

 

 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350