Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

SERVICIUL STABILIRE PRESTAȚII SOCIALE ȘI PLATĂ BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Serviciul stabilire prestatii sociale și plata beneficii de asistenţă socială are ca obiect principal de activitate acordarea prestatiilor sociale și plata beneficiilor de asistență socială persoanelor cu dizabilitați din județ și îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 a) promovează și asigură respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Natiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare;
b) urmărește și asigură aplicarea corectă, unitară și nediscriminatorie a legislației privind acordarea prestațiilor sociale și plata beneficiilor de asistență socială pentru persoanele cu dizabilități;
c) consiliază și acordă asistență de specialitate persoanelor cu dizabilități/reprezentantului legal, cu privire la promovarea și respectarea drepturilor acestora conform Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completarile ulterioare, HG nr. 1019/2018, altor prevederi legale;
d) informează și îndrumă persoanele cu dizabilități cu privire la drepturilor și obligațiile ce le revin conform legislației în vigoare;
e) efectuează operaţiunile de stabilire (cazuri noi), prelungire, încetare, suspendare sau modificare a dreptului la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale în funcţie de certificatele de încadrare in grad de handicap emise de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Botoșani/Comisia pentru protecţia copilului Botosani/alte judete, cereri de transfer, certificate de deces, etc;
f) întocmeşte referatele şi dispoziţiile privind stabilirea, prelungirea, încetarea, suspendarea sau modificarea dreptului la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale pentru persoanele cu dizabilitati, conform certificatelor de încadrare într-un grad de handicap, cereri de transfer, certificate de deces, etc; le înaintează spre avizare Serviciului Juridic Contencios și apoi spre aprobare conducerii D.G.A.S.P.C.;
g) primeşte şi verifică documentele care stau la baza acordării biletelor de călătorie gratuită pentru transportul interurban, persoanelor cu handicap grav și accentuat, asistenților personali, însoțitorilor persoanelor cu handicap grav, însoțitorilor copiilor cu handicap accentuat, conform prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 1017/2018, HG nr. 507/2019 și altor prevederi legale în vigoare;
h) eliberează biletele de călătorie gratuită pentru transportul interurban beneficiarilor cu certificat de încadrare în gradul grav şi accentuat de handicap, pentru însoţitori şi asistenţi personali, conform
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL D.G.A.S.P.C. BOTOŞANI 25
prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completarile ulterioare, HG nr. 1017/2018, HG nr. 507/2019 și altor prevederi legale în vigoare ;
i) verifică biletele de călătorie gratuită pentru transportul interurban, acordate persoanelor cu handicap grav şi accentuat, însoţitorilor şi asistenţilor personali;
j) întocmeste și transmite lunar Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții Bucuresti necesarul de fonduri, în vederea asigurării transferului sumelor aferente decontării cheltuielilor efectuate de către operatorii de transport interurban de la bugetul ANDPDCA catre DGASPC Botoșani.
k) gestionează și eliberează legitimațiile pentru transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafață acordate persoanelor cu handicap grav şi accentuat, însoţitorilor şi asistenţilor personali, conform prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
l) preia cererile și verifică documentele specifice din care rezultă îndeplinirea condițiilor pentru întocmirea acordului privind angajarea unui asistent personal, respectiv plata îndemnizației lunare de către primăriile în a căror rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap grav, conform prevederilor Legii nr.448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
m) întocmește acordul și comunică angajatorilor, în termen de 5 zile de la primirea documentelor justificative, acordul pentru opţiunea exprimată de către părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, în vederea angajării unui asistent personal sau primirea unei îndemnizaţii lunare;
n) primeşte şi verifică documentele necesare eliberării rovinietelor pentru persoanele cu handicap, însoțitori sau, după caz, asistenți personali ai acestora, deținători de autoturisme;
o) transmite lunar către Compania Națională de Autostrăzi și Infrastructură din România – Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași documentele necesare eliberării rovinietelor;
p) transmite lunar Casei Judetene de Pensii Botoșani informatii cu privire la persoanele cu handicap grav cu drept la asistent personal care sunt și pensionari de invaliditate gradul I, conform prevederilor Ordinului nr. 2272/2013;
q) verifică şi propune lunar plata dobânzii la creditele acordate persoanelor cu handicap grav şi accentuat pentru achiziţionarea unui singur mijloc de transport sau pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces;
r) întocmeste și transmite catre A.N.D.P.D.C.A. Bucuresti necesarul de fonduri, în vederea asigurării transferului de la bugetul de stat a sumelor aferente plătții dobânzii la creditele acordate persoanelor cu handicap grav si accentuat;
s) sesizează conducerea D.G.A.S.P.C. Botoșani asupra unor probleme care impun acordarea, modificarea, suspendarea sau încetarea drepturilor prevăzute de lege;
t) urmăreşte sumele încasate necuvenit de persoana cu dizabilitati, părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu dizabilități în baza unei măsuri de protecție specială, reprezentant legal al persoanei cu dizabilitati/copil cu dizabilitate;
u) transmite lunar Agentiei Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Botoșani situația centralizatoare cu titularii prestațiilor sociale și sumele de plată, situație ce este încărcată în sistemul informatic integrat al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială; transmite lunar Agenţiei Judeţene pentru Plăţi și Inspecţie Socială Botoşani dispoziţiile privind acordarea/suspendarea/modificarea/incetarea dreptului la prestaţii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi;
v) transmite lunar registrul electronic naţional al persoanelor cu dizabilităţi conform solicitărilor ANDPDCA Bucureşti la termenele stabilite ;
w) realizează și transmite Autoritaţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitaţi, Copii si Adopţii situaţii statistice trimestriale, semestriale cu privire la pesoanele cu dizabilităţi neinstituţionalizate;
x) răspunde de acordarea subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea si utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor Ordinului nr. 721/2019;
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL D.G.A.S.P.C. BOTOŞANI 26
y) asigură eliberarea legitimaţiei pentru persoanele cu dizabilităţi, document oficial folosit în exercitarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, pe întreg teritoriul ţării, conform prevederilor Ordinului nr. 1830/2019;
z) colaborează cu Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap/Comisia pentru Protecţia Copilului și celelalte servicii din cadrul instituţiei pentru buna desfășurare a activităţii;
aa) colaborează cu Serviciul Public Comunitar Local și Județean de Evidență a Persoanelor Botoșani și cu Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor Botoșani, în vederea verificării persoanelor cu dizabilităţi decedate sau care şi-au stabilit domiciliul pe raza altor judeţe, a căror situaţie nu a fost adusă la cunostinţa instituţiei;
bb) relaţionează şi colaborează cu UAT de pe raza judeţului Botoşani, cu asociaţii ale persoanelor cu dizabilităţi sau care activează în acest domeniu, instituţii publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale ;
cc) realizează şi actualizează permanent baza de date privind persoanele cu dizabilităţi care beneficiază de acordarea prestaţiilor sociale şi plata beneficiilor de asistenţa socială a programului informatic DSmart, program implementat la nivel naţional;
dd) asigură evidenţa şi păstrarea corespunzătoare a documentelor şi dosarelor administrative ;
ee) pune la dispoziţia celorlalte servicii date cu privire la situaţia persoanelor cu dizabilităţi-adulţi si copii;
ff) colaborează cu ONG-uri în vederea realizării de programe şi proiecte în domeniul asistenţei sociale;
gg) se preocupă de îmbunătăţirea sistemului informatic în vederea eficientizării activităţii din cadrul serviciului;
hh) răspunde de soluţionarea în termenul legal al petiţiilor care au ca obiect acordarea drepturilor prevăzute de lege persoanelor cu dizabilităţi;
ii) colaborează cu serviciile de asistenţă socială de la nivelul consiliilor locale, instituţiile de învăţământ, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Botoşani, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială şi alte instituţii;
jj) sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi şi oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;
kk)asigură caracterul confidenţial al datelor personale ale persoanelor cu dizabilităţi, beneficiare de prestaţii şi beneficii de asistenţă socială;
ll)exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii instituţiei;
mm)salariații din cadrul compartimentului cunosc și respectă prevederile legale și instituționale în domeniile: securitate și sănătate în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și managementul calității.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4348