Centrul de plasament „Sf. Nicolae” Trușești

Centre copii
PERSOANĂ DE CONTACT: Burduja Lăcrămioara ADRESA – NR. TELEFON: com. Trușești, jud. Botoșani -tel.0231.570.108 ARTICOLUL 1 Definiţie 1.Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social, Centrul de Plasament „Sf. Nicolae” Trușești, jud. Botoșani, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea Serviciului Social Serviciul social Centrul de Plasament „Sf. Nicolae” Trușești, cod serviciu social, 8790-CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000484, cu sediul în…
Read More

SERVICIUL RESURSE UMANE, SALARIZARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

Serviciul resurse umane, salarizare si relatii cu publicul
Serviciul resurse umane, salarizare şi relaţii cu publicul are următoarele atribuţii principale: a) întocmeşte proiectul Organigramei și Statului de funcții ale Direcției generale; b) întocmeşte Statul de personal al Direcției generale; c) asigură operarea permanentă a tuturor modificărilor intervenite în raporturile de muncă/serviciu ale personalului din cadrul Direcției generale; d) întocmeşte documentaţia necesară pentru organizarea concursurilor în vederea ocupării posturilor vacante/temporar vacante, promovări, precum şi alte forme legale de modificare a contractului de muncă/raport de serviciu şi asigură lucrările de secretariat ale Comisiei de concurs/promovare; e) întocmește documentele necesare în vederea efectuării concediului pentru creșterea și îngrijirea copilului; f) întocmeşte şi transmite instituţiilor abilitate, situațiile statistice (lunare/trimestriale/semestriale/ anuale) cu privire la structura câștigurilor salariale, costul forței de muncă, activitatea unităților sanitare, situația locurilor de muncă vacante, ancheta câștigurilor salariale, la…
Read More

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE, PROIECTE ȘI ADMINISTRATIV

Serviciul achizitii publice si proiecte
Serviciul achiziții publice, proiecte și administrativ are următoarele atribuții principale: a) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul; b) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice; c) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate; d) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege; e) aplică şi finalizează procedurile de atribuire; f) realizează achiziţiile directe; g) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice; h) transmite la biroul administrativ toate contractele încheiate spre gestionarea acestora;…
Read More

COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI REGISTRATURĂ

Compartimentul relații cu publicul şi registratură
Compartimentul relații cu publicul și registratură, îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) primește și înregistrează toate documentele (de proveninenţă externă şi internă) în registrul de corespondenţă, în ordine cronologică; b) distribuie către persoanele/compartimentele implicate, corespondența în funcție de rezoluția pe care o stabilește directorul executiv/directorul executiv adjunct; c) înregistrează în condică și sub semnatură toată corespondența distribuită; d) programează și ține evidența audiențelor solicitate la conducerea instituției; e) asigură expedierea corespondenţei instituţiei; f) asigură activitatea de secretariat a directorului executiv/directorului executiv adjunct; g) asigură solicitanților, legăturile telefonice în/din cadrul şi în/din afara instituției; h) primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, reprezentanţii legali ai acestora, precum şi sesizările altor persoane/instituţii/furnizori privaţi de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate; i) salariații din cadrul compartimentului cunosc…
Read More

Biroul planificare bugetară și management financiar

Biroul planificare bugetară și management financiar
Biroul planificare bugetară și management financiar are urmatoarele atributii si responsabilitati principale: a) centralizează propunerile pentru elaborarea proiectului de buget pe baza solicitărilor înaintate de către compartimentele de specialitate, cu repartizarea sumelor pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, şi le supune spre aprobare directorului executiv al Direcţiei generale, în vederea supunerii spre avizare Colegiului Director şi spre aprobare Consiliului Judeţean Botoșani; b) după aprobarea bugetului destinat Direcției generale repartizează sumele aprobate pe trimestre şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetarepe fiecare capitol de cheltuiala, stabilind valorile aprobate față de sumele planificate; c) face propuneri privind virările de credite bugetare de la un capitol la altul și/sau între subdiviziunile clasificaţiei bugetare; d) ține evidenta cheltuielilor pe fiecare capitol din buget, urmărind încadrarea cheltuielilor în limitele legale aprobate; e) solicită lunar creditele bugetare, conform normelor legale,…
Read More

COMPARTIMENTUL CONTABILITATE

Compartimentul contabilitate
Compartimetul contabilitate are următoarele atribuții și responsabilități principale: a) organizează și conduce evidența contabilă în conformitate cu prevederile legale în vigoare, asigurând înregistrarea la timp și corectă în contabilitate, în mod cronologic şi sistematic, pe baza documentelor justificative a tuturor operaţiunilor patrimoniale; b) organizează, îndrumă metodologic, controlează şi răspunde de activitatea financiar – contabilă şi de gestiune, pe baza reglementărilor în vigoare în domeniul financiar, contabil şi de gestiune; c) ţine evidenţa corectă şi la zi a operaţiunilor de încasări şi plăţi derulate prin conturile instituţiei şi urmăreşte încadrarea cheltuielilor pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare şi pe destinaţia sumelor din surse extrabugetare; d) organizează şi conduce evidenţa contabilă a veniturilor proprii; e) asigură respectarea normelor emise cu privire la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile patrimoniale; f)…
Read More

COMPARTIMENTUL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, PSI ŞI MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Compartimentul SSM, PSI si managementul calitatii
Compartimentulde securitate şi sănătate în muncă, PSI şi managementul calităţii îndeplineşte următoarele atribuţii principale: Responsabilii cu securitatea şi sănătatea în muncă și PSI a) colaborează cu şefii centrelor pentru asigurarea funcţionării în bune condiţii a instalaţiilor de încălzire, de alimentare cu apă şi energie electrică; b) asigură şi controlează instruirea şi informarea personalului în probleme de protecţie a muncii; c) face demersuri pentru evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire la locurile de muncă; d) controlează pe baza programului de activitate, toate locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale; e) verifică dacă noxele se încadrează în limitele de nocivitate admise cu ajutorul serviciilor de specialitate; f) asigură evidenţa accidentelor de muncă; g) colaborează cu medicul de medicina muncii pentru cunoaşterea la zi a situaţiei îmbolnăvirilor profesionale;…
Read More

BIROUL APROVIZIONARE, ADMINISTRATIV, TEHNIC ŞI PATRIMONIU

Biroul aprovizionare, administrativ, tehnic si patrimoniu
Biroul aprovizionare, administrativ, tehnic și patrimoniu are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: a) urmăreşte aprovizionarea ritmică de la furnizorii stabiliţi în conformitate cu contractele de achiziţie publică încheiate; b) urmăreşte întocmirea comenzilor către prestatorii de servicii stabiliţi în urma încheierii contractelor de achiziţie publică; c) coordonează activitatea privind administrarea instituţiei; d) organizează şi supraveghează efectuarea curăţeniei în sediul Direcţiei generale şi pe căile de acces; e) asigură necesarul de rechizite şi materiale pentru compartimentele Direcţiei generale prin gestionarea magaziei la nivelul sediului Direcției generale Botoșani; f) asigură măsurile necesare pentru arhivarea documentelor în condiţii de păstrare a integrităţii şi securităţii acestora; g) organizează şi urmăreşte activitatea personalului administrativ şi de deservire din cadrul instituţiei; h) întocmeşte documentaţia necesară pentru casarea şi declasarea atât pentru obiecte de inventar cât şi pentru…
Read More

Compartimentul pentru prepararea și distribuirea hranei

Compartimentul pentru prepararea si distribuirea hranei
Compartimentul pentru prepararea și distribuirea hranei are următoarele atribuții: a) solicită prin referate aprovizionarea cu necesarul de alimente, materiale igienico – sanitare, echipament, aparatură, materiale de reparație, servicii pentru parcul auto, revizii tehnice, rovinete, asigurări etc., pe care le înaintează spre aprobare conducerii D.G.A.S.P.C. Botoșani; b) stabilește meniul săptămânal, regimurile de regim (dietetic - hepatic, diabetic, diversificat pentru distrofici în funcție de indicațiile medicilor) și lista zilnică de alimente în funcție de prezența beneficiarilor transmisă din centre; c) prepară și distribuie hrana necesară pentru beneficiarii centrelor de pe raza municipiului Botoșani; d) organizează, planifică și asigură mijloacele de transport privind deplasările specialiștilor în județ pentru rezolvarea problemelor de ordin social; e) transportă beneficiarii la/de la centre la unitățile spitalicești din Botoșani/alte localități în vederea efectuării intervențiilor medicale de specialitate; f)…
Read More

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS

Serviciul juridic contencios
Serviciul Juridic, Contencios îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) asigură, în condițiile legii, reprezentarea Direcției generale în fața instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală, a notarilor, executorilor judecătorești, a altor organe de jurisdicție, autorități și instituții publice, în baza delegației de reprezentare/prin desemnare; b) întocmește și promovează acte juridice în cadrul asistenței și reprezentării Direcției generale în fața instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală, a notarilor, a altor organe de jurisdicție, autorități și instituții publice, în baza delegației de reprezentare/prin desemnare; c) asigură instrumentarea cazurilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești urmărind: - întocmirea și depunerea la registratura instanțelor a actelor de procedură, cererilor de chemare în judecată, întâmpinărilor/precizărilor, cererilor reconvenționale, concluziilor scrise, materiale probatorii, alte înscrisuri, în termenele legale; - urmărirea soluțiilor pronunțate de instanțele judecătorești și promovarea căilor…
Read More