Centrul de plasament „Sf. Nicolae” Trușești

Centre copii
PERSOANĂ DE CONTACT: Burduja Lăcrămioara, com. Trușești - tel.0231.570.108 CENTRUL DE PLASAMENT „SF.NICOLAE’’ Trușești, cod serviciu social, 8790-CR-C-I, este  administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Botoșani,furnizor  acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000484 , cu sediul în localitatea Trușești ,jud.Botoșani si are următoarele date de contact: Str.2.nr.12, telefon: –o231-570108, e-mail:cscd.trusesti@yahoo.com Scopul  Serviciului Social Scopul serviciului social CENTRUL DE PLASAMENT „SF.NICOLAE’’ Trușești , este de a oferi copiilor / tinerilor, cu vârste cuprinse între 3 şi 18, respectiv 26 de ani (dacă urmează o formă de învăţământ), găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire/consiliere de specialitate, socializare), activităţi în scopul dobândirii deprinderilor de viaţă independentă în vederea reintegrării/integrării familiale şi socio-profesionale, pentru care a fost stabilită o măsură de protecţie specială deoarece se aflau în una din…
Read More

Serviciul resurse umane, salarizare si relatii cu publicul

Serviciul resurse umane, salarizare si relatii cu publicul
  Serviciul resurse umane, salarizare şi relaţii cu publicul, are următoarele atribuţii principale: a) întocmeşte proiectul Organigramei și Statului de funcții ale Direcției generale; b) întocmeşte Statul de personal al Direcției generale; c) asigură operarea permanentă a tuturor modificărilor intervenite în raporturile de muncă/serviciu ale personalului din cadrul Direcției generale; d) întocmeşte documentaţia necesară pentru organizarea concursurilor în vederea ocupării posturilor vacante/temporar vacante, promovări, precum şi alte forme legale de modificare a contractului de muncă/raport de serviciu şi asigură lucrările de secretariat ale Comisiei de concurs/promovare; e) întocmește documentele necesare în vederea efectuării concediului pentru creșterea și îngrijirea copilului; f) întocmeşte şi transmite instituţiilor abilitate, situațiile statistice (lunare/trimestriale/semestriale/anuale) cu privire la structura câștigurilor salariale, costul forței de muncă, activitatea unităților sanitare, situația locurilor de muncă vacante, ancheta câștigurilor salariale, la…
Read More

Serviciul achizitii publice si proiecte

Serviciul achizitii publice si proiecte
  Serviciul achiziții publice, proiecte și administrativ are urmatoarele atribuții principale: a) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul; b) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice; c) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate; d) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege; e) aplică şi finalizează procedurile de atribuire; f) realizează achiziţiile directe; g) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice; h) transmite la biroul administrativ toate contractele încheiate spre gestionarea…
Read More

Compartimentul relatii publice si registratura

Compartimentul relatii publice si registratura
  Compartimentul relații cu publicul și registratură, îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) primește și înregistrează toate documentele (de proveninenţă externă şi internă) în registrul de corespondenţă, în ordine cronologică; b) distribuie către persoanele/compartimentele implicate, corespondența în funcție de rezoluția pe care o stabilește directorul executiv/directorul executiv adjunct; c) înregistrează în condică și sub semnatură toată corespondența distribuită; d) programează și ține evidența audiențelor solicitate la conducerea instituției; e) asigură expedierea corespondenţei instituţiei; f) asigură activitatea de secretariat a directorului executiv/directorului executiv adjunct; g) asigură solicitanților, legăturile telefonice în/din cadrul şi în/din afara instituției; h) primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, reprezentanţii legali ai acestora, precum şi sesizările altor persoane/instituţii/furnizori privaţi de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate; i) salariații din cadrul compartimentului…
Read More

Biroul planificare bugetară și management financiar

Biroul planificare bugetară și management financiar
  Biroul planificare bugetară și management financiar are urmatoarele atributii si responsabilitati principale: a) centralizează propunerile pentru elaborarea proiectului de buget pe baza solicitărilor înaintate de către compartimentele de specialitate, cu repartizarea sumelor pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, şi le supune spre aprobare directorului executiv al Direcţiei generale, în vederea supunerii spre avizare Colegiului Director şi spre aprobare Consiliului Judeţean Botoșani; b) dupa aprobarea bugetului destinat Direcției generale repartizează sumele aprobate pe trimestre şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetarepe fiecare capitol de cheltuiala, stabilind valorile aprobate față de sumele planificate; c) face propuneri privind virările de credite bugetare de la un capitol la altul și/sau între subdiviziunile clasificaţiei bugetare; d) ține evidenta cheltuielilor pe fiecare capitol din buget, urmărind încadrarea cheltuielilor în limitele legale aprobate; e) solicită lunar creditele bugetare, conform normelor…
Read More

Compartimentul contabilitate

Compartimentul contabilitate
  Compartimetul contabilitate are urmatoarele atributii si responsabilitati principale: a) organizează și conduce evidența contabilă în conformitate cu prevederile legale în vigoare, asigurând înregistrarea la timp și corectă în contabilitate, în mod cronologic şi sistematic, pe baza documentelor justificative a tuturor operaţiunilor patrimoniale; b) organizează, îndrumă metodologic, controlează şi răspunde de activitatea financiar – contabilă şi de gestiune, pe baza reglementărilor în vigoare în domeniul financiar, contabil şi de gestiune; c) ţine evidenţa corectă şi la zi a operaţiunilor de încasări şi plăţi derulate prin conturile instituţiei şi urmăreşte încadrarea cheltuielilor pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare şi pe destinaţia sumelor din surse extrabugetare; d) organizează şi conduce evidenţa contabilă a veniturilor proprii; e) asigură respectarea normelor emise cu privire la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile patrimoniale;…
Read More

Compartimentul SSM, PSI si managementul calitatii

Compartimentul SSM, PSI si managementul calitatii
  Compartimentul de securitate  şi sănătate în muncă, PSI şi managementul calităţii îndeplineşte următoarele atribuţii principale: I. Responsabilii cu securitatea  şi sănătatea în muncă și PSI a) colaborează cu şefii centrelor pentru asigurarea funcţionării în bune condiţii a  instalaţiilor de încălzire, de alimentare cu apă şi energie electrică; b) asigură şi controlează instruirea şi informarea personalului în probleme de protecţie a muncii; c) face demersuri pentru evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire la locurile de muncă; d) controlează pe baza programului de activitate, toate locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale; e) verifică dacă noxele se încadrează în limitele de nocivitate admise cu ajutorul serviciilor de specialitate; f) asigură evidenţa accidentelor de muncă; g) colaborează cu medicul de medicina muncii pentru cunoaşterea la zi a…
Read More

Biroul aprovizionare, administrativ, tehnic si patrimoniu

Biroul aprovizionare, administrativ, tehnic si patrimoniu
  Biroul aprovizionare, administrativ, tehnic și patrimoniuare următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: a) urmăreşte aprovizionarea ritmică de la furnizorii stabiliţi în conformitate cu contractele de achiziţie publică încheiate; b) urmăreşte întocmirea comenzilor către prestatorii de servicii stabiliţi în urma încheierii contractelor de achiziţie publică; c) coordonează activitatea privind administrarea instituţiei; d) organizează şi supraveghează efectuarea curăţeniei în sediul Direcţiei generale şi pe căile de acces; e) asigura necesarul de rechizite şi materiale pentru compartimentele Direcţiei generale prin gestionarea magazilei la nivelul Sediu Direcției generale Botosani; f) asigură măsurile necesare pentru arhivarea documentelor în condiţii de păstrare a integrităţii şi securităţii acestora; g) organizează şi urmăreşte activitatea personalului administrativ şi de deservire din cadrul instituţiei h) întocmeşte documentaţia necesară pentru casarea şi declasarea atât pentru obiecte de inventar cât şi pentru…
Read More

Compartimentul pentru prepararea si distribuirea hranei

Compartimentul pentru prepararea si distribuirea hranei
  Compartimentul pentru prepararea și distribuirea hranei are următoarele atribuții: a) prepară și distribuie hrana necesară  pentru beneficiarii centrelor de pe raza municipiului Botosani; b) organizează, planifică și asigură mijloacele  de transport privind deplasările specialiștilor  în județ pentru rezolvarea problemelor de ordin social; c) transportă  beneficiarii la/de la centre la unitățile spitalicești  din Botoșani/alte localități în vederea efectuării intervențiilor medicale de specialitate; d) realizează activitatea de verificare a foilor de parcurs și de încadrare în cotele și normele de carburanți aprobați; e) informează lunar conducerea Direcției generale cu privire la totalitatea distanțelor parcurse și consumul de combustibil realizat de autoturismele din parcul auto; f) urmărește starea tehnică a autoturismelor din dotarea parcului auto și răspunde de efectuarea lucrărilor de revizie și reparații planificate și orice alte obligații stabilite de lege în…
Read More

Serviciul juridic contencios

Serviciul juridic contencios
  Serviciul Juridic, Contencios îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) asigură, în condițiile legii, reprezentarea Direcției generale în fața instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală, a notarilor, executorilor judecătorești, a altor organe de jurisdicție, autorități și instituții publice, în baza delegației de reprezentare/prin desemnare; b) întocmește și promovează acte juridice în cadrul asistenței și reprezentării Direcției generale în fața instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală, a notarilor, a altor organe de jurisdicție, autorități și instituții publice, în baza delegației de reprezentare/prin desemnare; c) asigură instrumentarea cazurilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești urmărind: întocmirea și depunerea la registratura instanțelor a actelor de procedură, cererilor de chemare în judecată, întâmpinărilor/precizărilor, cererilor reconvenționale, concluziilor scrise, materiale probatorii, alte înscrisuri, în termenele legale; urmărirea soluțiilor pronunțate de instanțele judecătorești și promovarea căilor de…
Read More