Biroul planificare bugetară și management financiar

Biroul planificare bugetară și management financiar
Biroul planificare bugetară și management financiar are urmatoarele atributii si responsabilitati principale: a) centralizează propunerile pentru elaborarea proiectului de buget pe baza solicitărilor înaintate de către compartimentele de specialitate, cu repartizarea sumelor pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, şi le supune spre aprobare directorului executiv al Direcţiei generale, în vederea supunerii spre avizare Colegiului Director şi spre aprobare Consiliului Judeţean Botoșani; b) după aprobarea bugetului destinat Direcției generale repartizează sumele aprobate pe trimestre şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetarepe fiecare capitol de cheltuiala, stabilind valorile aprobate față de sumele planificate; c) face propuneri privind virările de credite bugetare de la un capitol la altul și/sau între subdiviziunile clasificaţiei bugetare; d) ține evidenta cheltuielilor pe fiecare capitol din buget, urmărind încadrarea cheltuielilor în limitele legale aprobate; e) solicită lunar creditele bugetare, conform normelor legale,…
Read More