Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Biroul planificare bugetară și management financiar

 

Biroul planificare bugetară și management financiar are urmatoarele atributii si responsabilitati principale:

a) centralizează propunerile pentru elaborarea proiectului de buget pe baza solicitărilor înaintate de către compartimentele de specialitate, cu repartizarea sumelor pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, şi le supune spre aprobare directorului executiv al Direcţiei generale, în vederea supunerii spre avizare Colegiului Director şi spre aprobare Consiliului Judeţean Botoșani;
b) dupa aprobarea bugetului destinat Direcției generale repartizează sumele aprobate pe trimestre şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetarepe fiecare capitol de cheltuiala, stabilind valorile aprobate față de sumele planificate;
c) face propuneri privind virările de credite bugetare de la un capitol la altul și/sau între subdiviziunile clasificaţiei bugetare;
d) ține evidenta cheltuielilor pe fiecare capitol din buget, urmărind încadrarea cheltuielilor în limitele legale aprobate;
e) solicită lunar creditele bugetare, conform normelor legale, cu încadrarea în bugetul aprobat și asigură schimbul permanent de date și informații cu structurile de resort din cadrul Consiliului Județean;
f) urmărește respectarea procedurilor legale prin parcurgerea celor 4 faze ale procesului execuției bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata;
g) organizează controlul financiar preventiv la nivelul unității potrivit normelor legale în vigoare, asigurând elaborarea, respectiv actualizarea proiectelor de dispoziție privind desemnarea persoanelor care vor exercita controlul, a Cadrului operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv şi a listelor de verificare pentru fiecare tip de operaţiune;
h) analizează şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite, propunerile privind persoanele desemnate e să acorde viza de control financiar preventiv propriu pe baza cadrului legislativ;
i) exercitarea controlului financiar preventiv asupra operațiunilor economico – financiare după avizarea lor de către compartimentele de specialitate, ale căror conducători răspund pentru realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor ale căror acte şi /sau documente justificative le-au certificat sau avizat;
j) ţine evidenţa în registru privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv, atît a operaţiunilor vizate cat şi a celor refuzate la viză;
k) întocmeşte Raportul privind activitatea de control financiar preventiv propriu, verifică rapoartele cu privire la activitatea de control financiar preventiv primite de la centrele subordonate, centralizează aceste rapoarte şi asigură transmiterea trimestrială a acestora Consiliului Județean Botoșani;
l) efectuarea plăţii cheltuielilor în limita creditelor bugetare deschise şi neutilizate sau a disponibilităților aflate în conturi, în condiţiile în care:
cheltuielile care urmează să fie plătite au fost angajate, lichidate şi ordonanţate;
există credite bugetare deschise/repartizate sau disponibilităţi în conturi de disponibil;
subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectuează plata este cea corectă şi corespunde naturii cheltuielilor respective;
există toate documentele justificative care să justifice plata;
semnăturile de pe documentele justificative aparţin ordonatorului de credite sau persoanelor desemnate de acesta să exercite atribuţii ce decurg din procesul efectuării cheltuielilor;
beneficiarul sumelor este cel îndreptăţit potrivit documentelor care atestă serviciul efectuat;
suma datorată beneficiarului este corectă;
documentele de angajare şi ordonanţare au primit vize de control financiar preventiv;
documentele sunt întocmite cu toate datele cerute de formular.
m) asigură păstrarea și arhivarea documentelor deținute, în conformitate cu prevederile legale;
n) colaborează cu celelalte compartimente ale instituției, pentru buna desfășurare a activității;
o) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale în conformitate cu planul anual de acţiune şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora;
p) îndeplineşte orice alte aribuții prevăzute de lege;
q) salariații din cadrul biroului cunosc și respectă prevederile legale și instituționale în domeniile: securitate și sănătate în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și managementul calității.