Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS

Serviciul Juridic, Contencios îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) asigură, în condițiile legii, reprezentarea Direcției generale în fața instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală, a notarilor, executorilor judecătorești, a altor organe de jurisdicție, autorități și instituții publice, în baza delegației de reprezentare/prin desemnare;
b) întocmește și promovează acte juridice în cadrul asistenței și reprezentării Direcției generale în fața instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală, a notarilor, a altor organe de jurisdicție, autorități și instituții publice, în baza delegației de reprezentare/prin desemnare;
c) asigură instrumentarea cazurilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești urmărind:
– întocmirea și depunerea la registratura instanțelor a actelor de procedură, cererilor de chemare în judecată, întâmpinărilor/precizărilor, cererilor reconvenționale, concluziilor scrise, materiale probatorii, alte înscrisuri, în termenele legale;
– urmărirea soluțiilor pronunțate de instanțele judecătorești și promovarea căilor de atac aferente, dacă este cazul, în termenele legale;

– întocmirea cererilor pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive, și comunicarea acestora compartimentelor de specialitate ale Direcției generale, în vederea punerii în aplicare;
d) avizează din punct de vedere al legalității contracte, convenții, parteneriate și acte adiționale încheiate de Direcția generală cu alte autorități și instituții publice, cu persoane fizice/juridice din țară sau din străinătate;
e) avizează din punct de vedere al legalităţii proiectele de dispoziţii ale directorului executiv şi de hotărâri ale Colegiului director;
f) avizează pentru legalitate dosarele ce urmează a fi prezentate în şedinţele C.P.C.;
g) verifică legalitatea contractelor de muncă/actelor adiționale întocmite pentru salariații Direcției generale;
h) avizează pentru legalitate actele administrative emise de către conducerea instituției, care necesită avizare din punct de vedere legal, contractele și documentația aferentă procedurilor de achiziție publică;
i) acordă consultanță de specialitate salariaților și altor persoane fizice, furnizând informații privind incidența normelor legale aplicabile fiecărei situații în parte, în domeniul propriu de activitate;
j) acordă în limita competențelor legale, consultanță de specialitate structurilor din cadrul Direcției generale, opiniile exprimate fiind consultative;
k) redactează răspunsurile la petițiile repartizate spre soluționare, cu respectarea termenelor legale;
l) participă în baza dispoziției directorului executiv al Direcției generale la comisii de concurs, comisii de cercetare disciplinară, comisii de evaluare în cadrul procedurilor de achiziţie publică, alte comisii;
m) solicită celorlalte servicii/compartimente din cadrul Direcției generale informații necesare/documente doveditoare sau realizează transmiterea documentelor, în vederea soluționării aspectelor ce intră în competența și atribuțiile acestora;
n) depune diligențele necesare pentru clarificarea situației juridice a copiilor/adulților beneficiari ai unei măsuri de protecție din cadrul Direcției generale; o) redactează adeverințele, contractele și actele adiționale la contractele persoanelor cu handicap sau aparținătorilor acestora pentru suportarea dobânzii aferente creditelor bancare, verificând documentația legală necesară eliberării actelor;
p) îndeplineşte orice alte atribuţii de natură juridică stabilite prin lege sau de conducerea Direcţiei generale, în limita competențelor și pregătirii profesionale;
q) salariații din cadrul serviciului cunosc și respectă prevederile legale și instituționale în domeniile: securitate și sănătate în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și managementul calității.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4348