Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Serviciul achizitii publice si proiecte

 

Serviciul achiziții publice, proiecte și administrativ are urmatoarele atribuții principale:

a) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
b) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice;
c) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;
d) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege;
e) aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
f) realizează achiziţiile directe;
g) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
h) transmite la biroul administrativ toate contractele încheiate spre gestionarea acestora;
i) îndeplineşte orice sarcini de serviciu trasate de şeful ierarhic;
j) gestioneaza contractele de achizitie publica, combustibil pentru centrale termice, tine legatura cu Directia Vamilor, privind receptionarea combustibililor scutiti de accize si întocmeste trimestial rapoarte catre vama privind situatia stocurilor de combustibil;
k) face toate demersurile si intocmeste documentatiile necesare in vederea recuperarii accizelor la combustibil de la ANAF;
l) instruiește si verifica activitatea persoanelor desemnate sa lucreze la centralele termice prin responsabilul RSVTI al directiei;
m) verifică cunostiintele fochistilor în fiecare an și autorizează mai departe activitatea acestora, prin responsabilul RSVTI al Directței generale;
n) dezvoltă și implementează eficient elaborarea si definirea standardelor, politicilor si procedurilor în domeniul achizițiilor publice, al contractelor de achiziții, alaturi de celelalte compartimente;
o) formulează și fundamentează propunerile pentru executarea unor investiții și reparații la imobilele aflate in administrarea Direcției generale;
p) rezolvă contestațiile în limitele competențelor si restituie garanțiile de participare la licitație;
q) asigură colaborarea cu ANAP, CNSC, Ministerul finantelor si alte ministere in conformitate cu actele normative in vigoare;
r) identifică surse de finanţare pentru proiecte care au ca activitate asistenţa socială;
s) dezvoltă programe de finanţare atât pentru centre cât şi pentru Direcţia generală;
t) colaborează cu toate serviciile, birouri, centrele directiei, precum şi celelalte compartimente ale instituţiei în vedere obținerii de date necesare implementării proiectelor;
u) elaborează, redactează şi implementează proiectele în domeniul protecţiei copilului/adultului aflat în dificultate, derulate de Uniunea Europeană, Banca Mondială, FRDS, Guvernul României precum şi alt organizaţii neguvernamentale, în vederea obţinerii de finanţări externe;
v) urmăreşte implementarea proiectelor alocate catre Direcţia generală;
x) elaborează proiecte şi programe în funcţie de sursele de finanţare identificate;
y) încheie contracte/parteneriate cu partenerii implicaţi în proiectele implementate de către Direcţia general;
z) asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate;
aa) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul serviciilor sociale;
ab) salariații din cadrul serviciului cunosc și respectă prevederile legale și instituționale în domeniile: securitate și sănătate în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și managementul calității.