Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Serviciul resurse umane, salarizare si relatii cu publicul

 

Serviciul resurse umane, salarizare şi relaţii cu publicul, are următoarele atribuţii principale:
a) întocmeşte proiectul Organigramei și Statului de funcții ale Direcției generale;
b) întocmeşte Statul de personal al Direcției generale;
c) asigură operarea permanentă a tuturor modificărilor intervenite în raporturile de muncă/serviciu ale personalului din cadrul Direcției generale;
d) întocmeşte documentaţia necesară pentru organizarea concursurilor în vederea ocupării posturilor vacante/temporar vacante, promovări, precum şi alte forme legale de modificare a contractului de muncă/raport de serviciu şi asigură lucrările de secretariat ale Comisiei de concurs/promovare;
e) întocmește documentele necesare în vederea efectuării concediului pentru creșterea și îngrijirea copilului;
f) întocmeşte şi transmite instituţiilor abilitate, situațiile statistice (lunare/trimestriale/semestriale/anuale) cu privire la structura câștigurilor salariale, costul forței de muncă, activitatea unităților sanitare, situația locurilor de muncă vacante, ancheta câștigurilor salariale, la nivelul instutuției;
g) întocmeşte documentele necesare în vederea pensionării pentru limită de vârstă/pensionare anticipată/anticipată parțial şi invaliditate pentru personalul din cadrul instituției;
h) întocmeşte şi transmite în termen răspunsurile privind solutionarea cererilor adresate Direcției privind relațiile de muncă;
i) întocmeşte şi înaintează instituţiilor abilitate, în termenele şi situaţiile prevăzute de lege, documentele privind reorganizarea unităţii;
j) întocmeşte periodic sau de câte ori este cazul, raportări statistice privind situaţia posturilor vacante/temporar vacante din cadrul Direcţiei generale şi le comunică instituţiilor abilitate;
k) eliberează adeverinţe care atestă calitatea de salariat, precum si alte documente prevăzute de reglementările legale în materie, la solicitarea salariaţilor/foştilor salariaţi;
l) asigură întocmirea planificărilor anuale a concediilor de odihnă de către șefii de compartimente, aprobate de către Directorul executiv şi urmăreşte modul de efectuare sau reprogramare a acestora;
m) întocmeşte, completează şi păstrează Contractele individuale de muncă pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei generale şi le modifică prin acte adiţionale, în condiţiile legii, ori de câte ori este cazul;
n) coordonează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul din cadrul Direcţiei generale cu respectarea tuturor prevederilor legale în materie şi asigură păstrarea acestora;
o) coordonează activitatea de elaborare a fişelor de post, pentru toate funcţiile cuprinse în statul de funcţii, în conformitate cu atribuţiile stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei şi asigură păstrarea acestora;
p) colaborează cu celelalte compartimente funcţionale ale Direcţiei generale şi întocmeşte anual planul de formare profesională a personalului;
q) întocmeste, completeaza şi transmite datele în Registrul General de Evidenta a Salariatilor pentru salariații din cadrul Direcției generale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
r) elaborează Planul de ocupare a funcţiilor publice şi îl transmite ordonatorului principal de credite;
s) întocmeşte documentaţia necesară privind numirea/eliberarea, modificarea sau suspendarea raporturilor de serviciu pentru funcţionarii publici din cadrul Direcţiei generale;
t) comunică Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în termenul prevazut de legislația în vigoare, orice modificare intervenită în situaţia funcţionarilor publici prin utilizarea portalului de management al funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici (www.anfp.gov.ro);
u) asigură întocmirea, completarea permanentă, păstrarea şi evidenţa dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei generale;
v) coordonează activitatea de elaborare a rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru funcţionarii publici şi asigură păstrarea acestora;
w) asigură primirea și păstrarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese pentru funcţionarii publici din cadrul Direcţiei generale, urmărește actualizarea şi asigură transmiterea acestora instituţiilor abilitate (ori de câte ori este cazul);
x) întocmește Planul anual de perfecţionare profesională a funcționarilor publici din cadrul Direcției generale și îl transmite ordonatorului principal de credite în vederea transmiterii Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;
y) verifică prin sondaj concordanţa prezenţei personalului la locul de muncă cu programarea şefului de compartiment şi consemnările din condica de prezenţă;
z) întocmeşte referate şi proiecte de dispoziţii specifice Serviciului resurse umane salarizare;
aa) calculează diferenţele salariale conform sentinţelor civile şi întocmeşte documentaţia necesară privind plata sumelor datorate către/de către salariaţi;
bb) asigură evidenţa declaraţiilor pe baza cărora se acordă deducerile personale suplimentare;
cc) întocmeşte statele de plată pentru personalul instituţiei, precum şi toată documentaţia necesară pentru plata drepturilor salariale cuvenite personalului, pe baza pontajelor transmise de către șefii de compartimente;
dd) efectuează reţineri din salarii, pentru angajaţii instituției (garanții materiale, popriri, C.A.R., pensii facultative, etc);
ee) transmite „Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, lunar sau ori de câte ori este cazul, instituțiilor abilitate;
ff) depune documentația necesară la casa de asigurări de sănătate, privind recuperarea sumelor reprezentând indemnizaţii plătite de angajator angajaților, care au beneficiat de certificate de concediu medical suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
gg) întocmeşte, completează şi păstrează Contractele de voluntariat încheiate la nivelul Direcţiei generale, în condiţiile legii privind reglementarea activității de voluntariat în România şi le modifică prin acte adiţionale ori de câte ori este cazul;
hh) informează ANFP, asupra modului în care funcţionarii publici din institutie respectă prevederile Codului de conduită a funcţionarilor publici;
ii) întocmește rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici din cadrul instituţiei, monitorizează respectarea normelor de conduită și asigură consiliere etică, în conformitate cu prevederile legale în materie;
jj) acordă asistenţă de specialitate şefilor de compartimente;
kk) asigură confidențialitatea lucrărilor efectuate;
ll) aplică prevederile legislative în vigoare, în domeniul relaţiilor de muncă;
mm) salariații din cadrul serviciului cunosc și respectă prevederile legale și instituționale în domeniile: securitate și sănătate în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și managementul calității.