Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

COMPARTIMENTUL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, PSI ŞI MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Compartimentulde securitate şi sănătate în muncă, PSI şi managementul calităţii îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

Responsabilii cu securitatea şi sănătatea în muncă și PSI
a) colaborează cu şefii centrelor pentru asigurarea funcţionării în bune condiţii a instalaţiilor de încălzire, de alimentare cu apă şi energie electrică;

b) asigură şi controlează instruirea şi informarea personalului în probleme de protecţie a muncii;
c) face demersuri pentru evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire la locurile de muncă;
d) controlează pe baza programului de activitate, toate locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
e) verifică dacă noxele se încadrează în limitele de nocivitate admise cu ajutorul serviciilor de specialitate;
f) asigură evidenţa accidentelor de muncă;
g) colaborează cu medicul de medicina muncii pentru cunoaşterea la zi a situaţiei îmbolnăvirilor profesionale;
h) asigură evaluarea cunoştinţelor dobândite în procesul de instruire prin teste, examinări;
i) instruieşte în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor a persoanelor angajate, stabilirea metodelor specifice de PSI;
j) întocmește planul de intervenţii în caz de incendiu şi dezastre;
k) întocmește graficul anual de instruire şi tematica orientativă;
l) planifică şi conduce activităţile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare şi aplicare a documentelor operative (planul de protecţie civilă, planul de evacuare, de apărare împotriva dezastrelor, planurile de protecţie);
m) organizează şi conduce acţiunile formaţiunilor de protecţie civilă pentru înlăturarea urmărilor produse de dezastre;
n) asigură controlul pregătirii compartimentelor și serviciilor din cadrul instituției;
o) pregăteşte şi asigură desfăşurarea bilanţului anual al activităţilor de protecţie civilă;
p) execută atribuţiile prevăzute în regulamentele şi instrucţiunile pe linia protecţiei civile;
q) îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul SSM, PSI și Managementul Calității stabilite de conducerea Direcţiei generale.

Responsabilul cu managementul calităţii (RMC)

a) asigură elaborarea, gestionarea şi actualizarea procedurilor şi a fişelor de post, direct sau prin elaboratorii desemnaţi;
b) păstrează exemplarul original şi transferă compartimentelor funcţionale, care au activităţi legate de procedura respectivă, „copii distribuite necontrolat” pe suport informatic;
c) controlează şi se asigură că procedurile, care se întocmesc/actualizează, corespund prevederilor Sistemului de management al calității (SMC) şi formei de prezentare stabilite;
d) dacă este cazul, RMC elaborează un grafic de elaborare / actualizare a procedurilor.
e) propune spre aprobare managementului de vârf, procedurile elaborate sau actualizate şi asigură integrarea acestora în Lista procedurilor în vigoare;
f) înregistrează documentele calităţii în „Lista documentelor SMC”. În cazul unei noi ediţii a unui document existent, se modifică ediţia acestuia în lista menţionată;
g) retrage documentele perimate din circuit. La retragere, exemplarul original este marcat cu inscripţia ANULAT şi arhivat timp de 2 ani, după care la rândul său este distrus. Documentele perimate în format tipărit sunt arhivate separat de cele în vigoare, pentru a se evita utilizarea lor în mod accidental. Documentele perimate sunt şterse din locaţia în care sunt publicate, de îndată ce s-a luat decizia retragerii acestora sau în momentul în care este salvată o nouă ediţie a acestora. În cazul în care sunt necesare modificări se va elabora o nouă ediţie, care va fi înregistrată în rubrica ACTUALIZARI aflată pe ultima pagină a documentului;
h) difuzează copii informative ale Declaraţiei de politică în domeniul calităţii şi asigură afişarea vizibilă a acesteia în locaţiile aparţinând instituţiei, în scopul luării la cunoştinţă cât mai uşor de către toţi angajaţii, conform cerinţei 5.3 din SR EN ISO 9001:2008;
i) înregistrează documentele legislative care au aplicabilitate în instituţie, în „Lista documentelor externe aplicabile” şi actualizează această listă la ieşirea din uz a documentelor sau la apariţia unor documente noi;
j) acordă sprijin în cazul în care se constată că un document existent în sistemul de management al calităţii necesită o modificare;
k) verifică conţinutul procedurilor;
l) verifică respectarea cerinţelor prezentei proceduri;
m) elaborează şi menţine „Lista documentelor SMC”;
n) păstrează originalul documentelor calităţii;
o) retrage, arhivează, distruge Manualul calității (MC), Procedurile de sistem (PS), Procedurile operaționale (PL), Programul de control intern managerial (PCIM) perimate;
p) asigură prezenţa în format electronic a documentelor calităţii;
q) întocmeşte „Lista formularelor în vigoare” şi asigură prezenţa în reţea, în aceeaşi locaţie cu documentele calităţii, dar în foldere separate, a înregistrărilor în format electronic;
r) verifică respectarea cerinţelor prezentei proceduri, respectiv generarea, păstrarea, retragerea şi arhivarea înregistrărilor SMC;
s) elaborează şi menţine „Lista înregistrărilor”;
t) asigură publicarea în calculatoarele instituţiei a formularelor SMC, în format electronic;
u) păstrează Rapoartele de audit şi Raportul de neconformități (RN) în original;
v) raportează către managementul la vârf rezultatele auditului;
w) difuzează copii ale Raportului de audit si ale RN reprezentanților zonelor auditate;
x) participă la analiza neconformităţilor şi la stabilirea modului lor de tratare;
y) utilizează datele furnizate de RN pentru analiza datelor şi le include ca date de intrare în analiza managementului;
z) iniţiază RN în cazul identificării unor neconformităţi / neconformităţi potenţiale;
aa)păstrează RN la nivelul instituției şi asigură transmiterea informaţiilor privind situaţia neconformităţilor, acţiunilor corective şi preventive către director; bb)răspunde de derularea procedurii de acreditare/reacreditare a serviciilor sociale din cadrul Direcției generale.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4348