Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Compartimentul contabilitate

 

Compartimetul contabilitate are urmatoarele atributii si responsabilitati principale:

a) organizează și conduce evidența contabilă în conformitate cu prevederile legale în vigoare, asigurând înregistrarea la timp și corectă în contabilitate, în mod cronologic şi sistematic, pe baza documentelor justificative a tuturor operaţiunilor patrimoniale;
b) organizează, îndrumă metodologic, controlează şi răspunde de activitatea financiar – contabilă şi de gestiune, pe baza reglementărilor în vigoare în domeniul financiar, contabil şi de gestiune;
c) ţine evidenţa corectă şi la zi a operaţiunilor de încasări şi plăţi derulate prin conturile instituţiei şi urmăreşte încadrarea cheltuielilor pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare şi pe destinaţia sumelor din surse extrabugetare;
d) organizează şi conduce evidenţa contabilă a veniturilor proprii;
e) asigură respectarea normelor emise cu privire la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile patrimoniale;
f) organizează evidenţa sintetică şi analitică, întocmeşte balanţe de verificare lunare şi răspunde pentru corectitudinea datelor înscrise în situaţiile contabile;
g) întocmeşte raportările financiare lunare;
h) întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
i) participă anual sau ori de câte ori este nevoie la efectuarea inventarierii resurselor băneşti, decontărilor şi valorilor materiale, la determinarea corectă şi la timp a rezultatelor inventarierii şi reflectarea lor în evidenţă;
j) participă la operațiunea de scoatere din funcţiune a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe cu durata de serviciu expirată şi asigură transpunerea în practică a acestei activităţi, în condiţiile legii;
k) efectuarea punctajului lunar între evidența contabilă și tehnico-operativă și corectarea neconcordantelor;
l) urmăreşte respectarea disciplinei de casă prin ţinerea la zi a registrului de casă;
m) asigură păstrarea și arhivarea documentelor deținute, în conformitate cu prevederile legale;
n) colaborează cu celelalte compartimente ale instituției, pentru buna desfășurare a activității;
o) transmite către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea acestuia, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior raportării;
p) îndeplineşte orice alte aribuții prevăzute de lege;
q) salariații din cadrul compartimentului cunosc și respectă prevederile legale și instituționale în domeniile: securitate și sănătate în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și managementul calității.