Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități „Lucie Lemcote” Botoșani

PERSOANA DE CONTACT: Carmen Smit
ADRESA – NR. TELEFON: Botosani – str. I.C. Bratianu 59 – 0757.834.026

Identificarea serviciului social
„Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională „Lucie Lecomte” Botoşani”, cod serviciu social 8790 CR-D-III, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare al furnizorului D.G.A.S.P.C. Botoşani, seria AF nr. 000484, funcţionează cu sediul în mun. Botoşani, str. I.C.Brătianu nr. 59, jud. Botoşani.

Scopul serviciului social
Scopul serviciului social „Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională „Lucie Lecomte” Botoşani” este să asigure servicii personalizate, care să răspundă nevoilor individuale ale persoanelor adulte cu dizabilităţi (găzduire, asistenţă medicală şi îngrijire personală, pregătire pentru o viaţă independentă, consiliere pshihosocială şi suport emoţional, recuperare şi reabilitare, socializare şi activităţi culturale, integrare/reintegrare socială şi profesională), în vederea asigurării condiţiilor unei vieţi individuale şi sociale normale şi a unui climat familial.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social „Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională „Lucie Lecomte” Botoşani” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare; Legea nr.448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 623/2017 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr. 1.887/2016, privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora; H.G. nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; Hotărârea nr. 797/8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitaţii în domeniul serviciilor sociale, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati.
(3) Serviciul social „Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională „Lucie Lecomte” Botoşani” a fost înfiinţat începând cu data de 1.10.2009, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 124/29.07.2009 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.

Anexa 49 Lucie Lecomte Botosani