Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Complexul de servicii tip rezidential „Micul Print”

PERSOANA DE CONTACT: Camelia Popa
ADRESA – NR. TELEFONL Botosani, str. I.C. Bratianu 63 – 0231.535.653 / Botosani, str. I.C. Bratianu 63 – 0231.983

Centrul maternal

ARTICOLUL 1
Definiție
(1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social Centrul maternal, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Centrul maternal, cod serviciu social 8790 CR-MC-I, este administrat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000484 și funcționează în sediul din mun. Botoșani, str. I.C. Brătianu nr. 63, et. I, municipiul Botoșani, jud. Botoșani.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Centrul maternal este de prevenire a separării copilului de mama/părinții săi, formarea, menținerea și întărirea legăturilor familiale, precum și sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităților parentale.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare
(1) Serviciul social Centrul maternal funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standardele minime de calitate aprobate conform Ordinului 81/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale.
(3) Serviciul social Centrul maternal a fost înființat începând cu data de 01.01.2005, sub denumirea inițială Centrul maternal ”Micul Prinț” Botoșani, prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 68 din 23.12.2004, ca urmare a reorganizării Direcției Județene pentru Protecția Drepturilor Copilului Botoșani și a serviciilor sociale existente la data de 31.12.2004, în baza dispozițiilor H.G. nr.1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani.
(4) Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșanii nr. 35 din 30.03.2011, serviciul social a funcționat începând cu data de 30.03.2011 sub denumirea ”Centrul maternal”, ca structură a Complexului de servicii de tip rezidențial „Micul Prinț” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

ROF – Centrul maternal

Centrul de Primire  a Copilului  în  Regim de  Urgență Botoșani

ADRESA – NR. TELEFON: Botoșani,  str. I.C. Brătianu nr.63, tel:0231.983

ARTICOLUL 1
Definiție
(1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgență, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgență, cod serviciu social 8790 CR-C-II, administrat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000484, cu sediul în municipiul Botoșani, la parterul imobilului P+1, str. I.C. Brătianu nr.63.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgență este un serviciu social cu cazare având scopul de a asigura primirea, găzduirea, protecția, creșterea, îngrijirea, asistența medico- socio-psihologică, educarea, socializarea și petrecerea timpului liber pentru copilul (abuzat, neglijat si exploatat) separat temporar de părinții săi, atunci când acesta se afla în pericol iminent în propria familie, familia lărgita sau în familia substitutivă, ca urmare a stabilirii, în condițiile legii, a măsurii plasamentului în regim de urgență până la reintegrarea în familie, plasamentul la o familie substitutivă sau într-o altă unitate de tip rezidențial.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare
(1)Serviciul social Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgență funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Anexa 2 la
Ordinul Nr.25/2019, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim aplicabil: Standard minim de calitate conform Anexei 2 la Ordinul nr. 25/2019 privind standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat sau exploatat.
(3) Procedurile operaționale (de lucru) elaborate de D.G.A.S.P.C. Botoșani conform Anexei 2 la Ordinul nr.25/2019 privind standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat sau exploatat, fac parte integrantă din prezentul Regulament de organizare și funcționari
(4) Serviciul social Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgență a fost înființat începând cu data de 01.01.2005, prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 68 din 23.12.2004 care a intrat în vigoare, ca urmare a reorganizării Direcției Județene pentru Protecția Drepturilor Copilului Botoșani se a serviciilor sociale existente la data de 31.12.2004, în baza dispozițiilor H.G. nr.1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 35 din 30.03.2011, serviciul social funcționează ca structură în cadrul Complexului de servicii de tip rezidențial „Micul Prinț”, sub denumirea „Centrul respiro și de primire a copilului în regim de urgență”. Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 59 din 30.04.2014, denumirea „Centrul respiro și de primire a copilului în regim de urgență” se modifică în „Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgență”, serviciul social funcționând în continuare ca structură a Complexului de servicii de tip rezidențial „Micul Prinț” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani.

ROF -Centrul de primire a copilului în regim de urgenta

Locuința protejată „VENUS”  BOTOȘANI

ARTICOLUL 1

Definiție

(1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social „Locuința protejată VENUS” – destinată victimelor violenței domestice, aprobat prin hotărâre a Consiliului Județean Botoșani, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite, evaluare etc.

(2) Locuința protejată pentru victimele violenței domestice reprezintă un tip de serviciu social cu cazare pe durată determinată de timp de până la 1 an, în care victimele pot beneficia (după caz) de cazare, supraveghere, îngrijire, consiliere psihologică și socială, consiliere juridică, orientare vocațională, reabilitare și reinserție socio – profesională pentru o viață independentă. „Locuința protejată VENUS” – destinată victimelor violenței domestice poate găzdui maxim 6 persoane și este amenajată într-o locație cu 3 camere, baie, bucătărie care include și spațiu de servit masa.

(3) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații unității și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, alți specialiști, vizitatori, voluntari.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

(1)  Serviciul social „Locuința protejată VENUS” – destinată victimelor violenței domestice, cod serviciu social S790CR-VD-I11, este înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AP nr. 000484, eliberat la data de 17.04.2014.

(2)  Serviciul social „Locuința protejată VENUS” – destinată victimelor violenței domestice este înființat în cadrul Proiectului „VENUS – împreună pentru o viață în siguranță!” 465/4/4/128038, implementat la nivel național, de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și alte 41 de instituții specializate de la nivelul administrației publice locale (DGASPC și DAS).

(3)  Serviciul social „Locuința protejată VENUS” – destinată victimelor violenței domestice va face parte din rețeaua națională inovativă de locuințe protejate destinate prevenirii combaterii violenței domestice, creată în cadrul proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță 465/4/4/128038.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social „Locuința protejată VENUS” – destinată victimelor violentei domestice este de a oferi pe durată determinată de timp victimelor violenței domestice servicii integrate, după caz: cazare temporară, consiliere psiho-socio-medicală, consiliere juridică, orientare vocațională, reinserție/acompaniere socio-profesională în vederea inserției/reinserție socioprofesionale pentru facilitarea tranziției la o viață independentă.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare şi funcționare

(1)          Serviciul social „Locuința protejată VENUS” – destinată victimelor violenței domestice funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor – cadru de organizare şi funcționare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare (Hotărârea Guvernului nr. 476/2019), Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenței domestice, Anexa 3 – Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă de lungă durată organizate ca locuințe protejate pentru persoanele victime ale violenței domestice.

(3)  Serviciul social „Locuința protejată VENUS” – destinată victimelor violentei domestice este înfiinţat prin hotărâre a Consiliului Județean Botoșani şi funcționează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani în coordonarea Directorului Executiv adjunct – componenta servicii sociale.

ROF – Locuința protejată „VENUS”

 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4348