SERVICIUL RESURSE UMANE, SALARIZARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

Serviciul resurse umane, salarizare si relatii cu publicul
Serviciul resurse umane, salarizare şi relaţii cu publicul are următoarele atribuţii principale: a) întocmeşte proiectul Organigramei și Statului de funcții ale Direcției generale; b) întocmeşte Statul de personal al Direcției generale; c) asigură operarea permanentă a tuturor modificărilor intervenite în raporturile de muncă/serviciu ale personalului din cadrul Direcției generale; d) întocmeşte documentaţia necesară pentru organizarea concursurilor în vederea ocupării posturilor vacante/temporar vacante, promovări, precum şi alte forme legale de modificare a contractului de muncă/raport de serviciu şi asigură lucrările de secretariat ale Comisiei de concurs/promovare; e) întocmește documentele necesare în vederea efectuării concediului pentru creșterea și îngrijirea copilului; f) întocmeşte şi transmite instituţiilor abilitate, situațiile statistice (lunare/trimestriale/semestriale/ anuale) cu privire la structura câștigurilor salariale, costul forței de muncă, activitatea unităților sanitare, situația locurilor de muncă vacante, ancheta câștigurilor salariale, la…
Read More