Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Biroul programe, strategii, monitorizare, parteneriate și coordonare A.P.L.

Biroul Programe, Strategii, Monitorizare, Parteneriate și coordonare APL îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) elaborează proiectul de strategie de dezvoltare a serviciilor sociale pe baza analizei nevoilor identificate precum şi în concordanţă cu strategiile naționale, îl transmite spre avizare comisiei județene de incluziune şi avizare colegiului director;
b) monitorizează implementarea strategiilor după adoptarea lor de către Consiliul judeţean, întocmind parteneriate specifice pentru realizarea măsurilor cuprinse în aceste strategii ;
c) elaborează, Planul anual de acţiune și propune proiecte in parteneriat cu ONG-uri/instituții publice;
d) colaborează cu sectorul non-guvernamental în vederea implementării şi monitorizării proiectelor co-finanţate;
e) întocmește rapoarte de evaluare periodice cu privire la stadiul implementării Planului Anual de Acțiune şi le transmite Consiliulului Județean si Instituției Prefectului;
f) urmărește îndeplinirea de către DGASPC a responsabilităților asumate în baza parteneriatelor interinstituționale încheiate pentru dezvoltarea de servicii;
g) dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvernamentale și cu alți reprezentanți ai societății civile în vederea diversificării serviciilor destinate prevenirii și combaterii violenței domestice;
h) păstrează un contact permanent cu celelalte departamente din cadrul DGASPC în vederea unei bune cunoașteri a nevoilor existente, ca baza pentru elaborarea unor noi parteneriate care să aibă ca scop dezvoltarea serviciilor sociale;
i) pe baza analizei de ansamblu a modalităților de implementare a strategiei D.G.A.S.P.C. precum şi analizei activității instituției ca sistem integrat de asistenţă socială, elaborează propuneri în vederea îmbunătățirii activității pe care le supune spre aprobare conducerii D.G.A.S.PC.;
î) întocmește anual Raportul de activitate al D.G.A.S.P.C., îl promovează pe site-ul instituției şi îl înaintează Consiliului Județean;
j) fundamentează şi întocmește proiectele de dispoziții ale Directorului executiv precum și proiectele hotărârilor pe care D.G.A.S.P.C le supune spre aprobare Consiliului Județean Botoșani, în domeniul său de activitate;
k) acționează pentru mediatizarea dispoziţiilor legale din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi a persoanei cu handicap, precum şi a importanței respectării acestor drepturi şi pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire la situaţia copiilor şi adulților aflaţi în situație de risc social;
l) monitorizează şi asigură întreaga bază de date a D.G.A.S.P.C cu privire la copiii aflați în sistemul de protecție specială, modul de realizare si respectare a drepturilor acestora (copii aflați in evidenta D.G.A.S.P.C cât și în evidența ONG – urilor acreditate);
m) asigură colectarea și transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitați de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție și alte instituții cu activități în domeniu;
n) răspunde de administrarea site-ului instituției;
o) monitorizează numărul de cazuri preluate şi rezolvate de serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C Botoșani, pe tipuri cazuistice ( prevenire, reintegrare, plasament, adopție);
p) realizează şi actualizează permanent baza de date referitoare la copiii aflaţi cu măsura de protecție specială, dinamica şi structura acesteia; elaborează lunar/trimestrial indicatori sociali;
r) monitorizează şi asigură întreaga baza de date a persoanelor adulte cu handicap şi persoane vârstnice instituționalizate in centrele rezidențiale din județul Botoșani;
s) centralizează fișele lunare de evaluare a instituțiilor rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap;
ș) întocmește situații, statistici, documente centralizate, rapoarte cu privire la activitatea D.G.A.S.P.C Botoșani;
t) întocmește fişa de monitorizare lunară, respectiv trimestrială a D.G.A.S.P.C – solicitată de către ANDPDCA;
ț) întocmește trimestrial situația cu privire la copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate;
u) organizează și susține întâlniri tematice, periodice, cu asistenți sociali/personal implicat în asistența socială de la nivel local (referent, asistent medical comunitar) și/sau cu decidenții APL (primari, viceprimari, secretari);
v) furnizează, informații utile (metode de lucru, proceduri, legislație, contacte, rețea de servicii, activitatea BPSMPC-APL de coordonare și sprijin metodologic, persoane de legătură etc.), pentru desfășurarea activităților specifice de către SPLAS/compartimentele de asistență socială/persoane cu atribuții de asistență socială din cadrul APL;
x) oferă reprezentanților APL, sprijin în procesul de identificare, evaluare, planificare și monitorizare a intervenției în cazurile de copii și familii în dificultate în scopul prevenirii separării, la solicitarea acestora;
z) la solicitarea reprezentanților SPLS/Compartimentului de asistență socială/persoanei cu atribuții de asistență socială, asigură îndrumare metodologică în elaborarea strategiilor locale de dezvoltare, în scrierea proiectelor sociale precum și în orice activitate care vizează activitatea de prevenire a separării copilului de familie;
aa) acordă asistență tehnică în vederea creării și formării Structurii Comunitare Consultative;
bb) sprijină conducerea SPLAS/Compartimentului de asistență socială/persoanei cu atribuții de asistență socială, în identificarea nevoilor de formare continuă a personalului;
aa) oferă sprijin metodologic în realizarea procesului de acreditare a APL ca furnizor de servicii sociale precum și de acreditare a serviciilor din structura acestora (obținerea licenței de funcționare); dd) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi locale şi cu nevoile identificate, strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, pe care o transmite spre dezbatere şi avizare comisiei judeţene de incluziune socială, o propune spre aprobare consiliului judeţean şi răspunde de aplicarea acesteia; ee) elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul judeţean şi le propune spre aprobare consiliului judeţean, care cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare; ff) realizează demersuri pentru încheierea de contracte de parteneriat public-public şi public-privat pentru sprijinirea financiară şi tehnică a autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul judeţului pentru susţinerea dezvoltării serviciilor sociale; hh) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia; ii) realizează registre electronice pentru toţi beneficiarii de servicii sociale prevăzuţi de lege, care sunt transmise către Ministerul Muncii şi Protecției Sociale sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea acestuia; jj) transmite către Ministerul Muncii şi Protecției Sociale strategia de dezvoltare a serviciilor sociale de la nivel judeţean, precum şi planul anual de acţiune, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora; kk) organizeză sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune; ll) transmite către Ministerul Muncii şi Protecției Sociale sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea acestuia, trimestrial, în format electronic, situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului, conform solicitărilor acestora; mm) publică pe pagina de internet proprie, precum şi să afişeze la sediul instituţiei informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat; nn) realizează la nivel judeţean, baza de date privind copiii aflaţi în sistemul de protecţie specială, copiii şi familiile aflate în situaţie de risc şi raportează trimestrial aceste date Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie;
oo) salariații din cadrul biroului cunosc și respectă prevederile legale și instituționale în domeniile: securitate și sănătate în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și managementul calității.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4348