Biroul programe, strategii, monitorizare, parteneriate și coordonare A.P.L.

Biroul programe, strategii, monitorizare, parteneriate si coordonare autoritati publice locale
Biroul Programe, Strategii, Monitorizare, Parteneriate și coordonare APL îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) elaborează proiectul de strategie de dezvoltare a serviciilor sociale pe baza analizei nevoilor identificate precum şi în concordanţă cu strategiile naționale, îl transmite spre avizare comisiei județene de incluziune şi avizare colegiului director; b) monitorizează implementarea strategiilor după adoptarea lor de către Consiliul judeţean, întocmind parteneriate specifice pentru realizarea măsurilor cuprinse în aceste strategii ; c) elaborează, Planul anual de acţiune și propune proiecte in parteneriat cu ONG-uri/instituții publice; d) colaborează cu sectorul non-guvernamental în vederea implementării şi monitorizării proiectelor co-finanţate; e) întocmește rapoarte de evaluare periodice cu privire la stadiul implementării Planului Anual de Acțiune şi le transmite Consiliulului Județean si Instituției Prefectului; f) urmărește îndeplinirea de către DGASPC a responsabilităților asumate în baza parteneriatelor interinstituționale…
Read More