Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Centrul de îngrijiri și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Dersca

PERSOANA DE CONTACT: Molie Daniela
ADRESA – NR. TELEFON: com. Stăuceni, str. 191 nr.11 – tel.0231-512928

ARTICOLUL 1
Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social ,,Centrul de Recuperare şi Reabilitare Dersca”, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Dersca”, cod serviciu social 8790 CR-C-II, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul din loc. Bucecea, jud. Botoşani.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social “Centrul de Recuperare şi Reabilitare Dersca”, serviciu de tip rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap, este de a asigura pe o perioadă nedeterminată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, îngrijire medicală ,recuperare prin activităţi de ergoterapie, consiliere psihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale),activităţi desfăşurate în vederea asigurării condiţiilor unei vieţi individuale şi sociale normale şi a unui climat familial.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social “Centrul de Recuperare şi Reabilitare Dersca” funcţionează cu respectarea cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 623/2017 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr. 1.887/2016, privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora; H.G. nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; Hotărârea nr. 797/8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitaţii în domeniul serviciilor sociale, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati.
(3) Serviciul social “Centrul de Recuperare şi Reabilitare Dersca” a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2005, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 68 din 23.12.2004, ca urmare a reorganizării Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului Botoşani şi a serviciilor sociale existente la data de 31.12.2004, în baza dispoziţiilor H.G. nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.

Centrul de îngrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilități Dersca