Centrul de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane

Centre adulti
PERSOANĂ DE CONTACT : Coșovanu Daniela Centrul de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: a) victimele traficului de persoane pot fi cazate, la cerere, temporar, în centre de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane; b) durata cazării în centre, respectiv în locuinţele protejate, este stabilită prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru cel mult 90 de zile. Durata cazării în centre sau în locuinţele protejate poate fi prelungită, prin hotărâre a consiliului judeţean, la solicitarea organelor judiciare, cu cel mult 6 luni sau, după caz, până la finalizarea procesului penal; c) centrele sunt amenajate şi dotate astfel încât să ofere condiţii civilizate de cazare şi igienă personală, hrană, asistenţă psihologică şi medicală; d) evaluarea iniţială a victimei traficului de persoane se…
Read More

Compartimentul de evaluare și prevenire a delincvenței juvenile

Serviciul de interventie specializata pentru copil si familie
Compartimentul de evaluare și prevenire a delincvenței are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: a) primeşte sesizări şi se autosesizează cu privire la copilul care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal, în colaborare cu poliţia, parchetul, alte structuri şi servicii cu atribuţii conexe / complementare de la nivelul judeţului; b) evaluează situaţia copilului care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal, condiţiile şi circumstanţele producerii faptei, factorii determinanţi şi complementari care au influenţat comportamentul infracţional, riscul de reeditare a conduitei delincvente, cât şi potenţialului de reabilitare a fiecărui copil în parte, în vederea stabilirii tipului de intervenţie; c) asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a comportamentului delincvent juvenil, popularizând în rândul beneficiarilor consecinţele penale ale activităţilor infracţionale desfăşurate de aceştia; d) evaluează condiţiile morale şi materiale oferite…
Read More

Compartimentul violența în familie

Serviciul de interventie specializata pentru copil si familie
Compartimentul violența în familie are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: a) preia şi evaluează cazurile de violenţă în familie sesizate de către poliţie şi/sau alte persoane fizice/juridice; b) colaborează cu instituţiile cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie: Inspectoratul Judeţean de Poliţie Botoşani, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani, Poliţia Locală a Municipiului Botoşani, Direcţia de Sănătate Publică Botoşani, Serviciul Local de Asistenţă Socială Botoşani, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, Protopopiatul Botoşani, ONG-uri, etc.; c) asigură servicii specializate în echipă multidisciplinară şi interinstituţională copiilor şi celorlalţi membri ai familiei victime ale violenţei; d) evaluează situaţia victimelor violenţei în familie utilizând procedurile şi instrumentele specifice compartimentului şi stabileşte reţeaua socială de intervenţie pentru soluţionarea cazurilor; e) realizează evaluarea inițială și complexă a cazurilor de violență în familie precum și planul…
Read More

Compartimentul de intervenție specializată în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri copii

Serviciul de interventie specializata pentru copil si familie
Compartimentul de intervenţie specializată în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri copii are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: a) identifică familii cu copii aflaţi în situaţie de risc, beneficiarii serviciilor (direct sau prin intermediul partenerilor) şi reţeaua de servicii specifice nevoilor acestora, în colaborare cu autorităţile publice locale, judeţene şi centrale; b) verifică şi soluţionează toate sesizările privind cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic, migraţie şi repatrieri copii, precum si orice formă de violentă asupra copilului, în colaborare cu autorităţile publice de la domiciliul copilului (Primărie, Post de poliţie, Şcoală, Consiliul Comunitar Consultativ, Cabinete medicale individuale, Parohii, mass – media, etc); c) evaluează nevoile beneficiarilor direcţi şi indirecţi, utilizând procedurile şi instrumentele specifice compartimentului şi stabileşte reţeaua socială competentă pentru soluţionarea cazului; d) realizează evaluarea iniţială şi complexă…
Read More

Compartimentul de intervenție în regim de urgență în domeniul protecției copilului

Serviciul de interventie specializata pentru copil si familie
Compartimentul de intervenție în regim de urgență în domeniul protecției copilului are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: a) desfăşoară activităţi de informare şi sensibilizare privind protecţia şi drepturile copilului; b) colaborează cu personalul de specialitate de la celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. în scopul soluţionării optime a cazurilor repartizate; c) informează şi consiliază beneficiarii serviciului conform procedurii operaţionale aprobate la nivelul compartimentului; realizează evaluarea cazurilor repartizate, conform legislaţiei şi standardelor minime obligatorii în vigoare, în termenele prevăzute în legislaţia specifică; d) evaluează în teren cazuistica repartizată, realizează preluarea copilului din mediul familial în condițiile prevăzute de lege, completează instrumentele de lucru specifice, adună probe şi documente relevante privind soluţionarea cazului în interesul superior al copilului; e) realizează documentaţia cu privire la plasamentul în regim de urgenţă/emitere ordonanţă preşedinţială, o înaintează…
Read More

Compartimentul de de evaluare inițială, consiliere pentru copil și familie

Serviciul de interventie specializata pentru copil si familie
Compartimentul de evaluare inițială, consiliere pentru copil și familie are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: a) realizează evaluarea inițială/detaliată a cazurilor repartizate care vizează copii/părinți/ reprezentanți legali aflați in situații de risc (încălcarea drepturilor copilului, divorţ, pierderea locului de muncă, conflicte intrafamiliale, boli cronice, decesul unuia dintre soţi, etc.) si care pun în pericol dezvoltarea copiilor sau care generează riscuri de separare a acestora de mediul familial; b) realizează intervenția specializată în teren a cazurilor repartizate de către șeful ierarhic pentru reducerea riscurilor de agravare a situației copilului, elaborarea diagnosticului social sau REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL D.G.A.S.P.C. BOTOŞANI 34 psihosocial, respectiv identificarea soluțiilor de rezolvare a problemelor care încalcă drepturile copilului; c) realizează activități de consiliere în vederea consolidării abilităţilor şi cunoştinţelor părinţilor privind îngrijirea şi educarea copilului;…
Read More

Căminul pentru persoane vârstnice Truşeşti

Centre adulti
PERSOANA DE CONTACT: Baltariu Liliana ADRESA – NR. TELEFON: com. Trușești, Strada 1, nr. 36, tel.0231- 570108 ARTICOLUL 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Căminului pentru persoane vârstnice Trușești care a fost editat în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii căminului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Căminul pentru persoane vârstnice Trușești, cod serviciu social 8730 CR-V-I, este administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi…
Read More

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dersca

Centre adulti
PERSOANA DE CONTACT: Molie Daniela ADRESA – NR. TELEFON: com. Stăuceni, str. 191 nr.11 – tel.0231-512928 ARTICOLUL 1 Definiție 1. Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dersca care a fost editat în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc. 2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dersca, cod serviciu social 8790 CR-D-II, este administrat de Direcția Generală de Asistență Socială…
Read More