Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Compartimentul de de evaluare inițială, consiliere pentru copil și familie

Compartimentul de evaluare inițială, consiliere pentru copil și familie are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale:
a) realizează evaluarea inițială/detaliată a cazurilor repartizate care vizează copii/părinți/ reprezentanți legali aflați in situații de risc (încălcarea drepturilor copilului, divorţ, pierderea locului de muncă, conflicte intrafamiliale, boli cronice, decesul unuia dintre soţi, etc.) si care pun în pericol dezvoltarea copiilor sau care generează riscuri de separare a acestora de mediul familial;
b) realizează intervenția specializată în teren a cazurilor repartizate de către șeful ierarhic pentru reducerea riscurilor de agravare a situației copilului, elaborarea diagnosticului social sau
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL D.G.A.S.P.C. BOTOŞANI 34
psihosocial, respectiv identificarea soluțiilor de rezolvare a problemelor care încalcă drepturile copilului;
c) realizează activități de consiliere în vederea consolidării abilităţilor şi cunoştinţelor părinţilor privind îngrijirea şi educarea copilului;
d) informează/îndrumă/consiliază părinţii care se confruntă cu o situaţie de risc în mediul familial, în vederea înţelegerii/conştientizării nevoilor reale ale copiilor lor şi stabilirea unui plan de acţiune/de intervenţie în colaborare cu aceştia care să cuprindă obiective pe termen scurt, mediu şi lung pentru prevenirea separării copiilor de mediul familial biologic;
e) asigură consilierea părinţilor pentru dobândirea şi/sau dezvoltarea capacităţii individuale şi familiale de a-şi îndeplini în mod corespunzător atribuţiile şi responsabilităţile ce vizează creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor.
f) evaluează/întocmeşte raportul referitor la copil, conform art. 139 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată 2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru copiii ai căror părinţi se află în divorţ/ au divorţ, la solicitarea instanţei judecătoreşti (Judecătorie/Tribunal);
g) însoțește executorul judecătoresc în teren, la domiciliul părinților pentru punerea în aplicare a sentințelor judecătorești privind copiii;
h) oferă la solicitarea părinţilor, a instanţei judecătoreşti, a altor instituţii cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului (unităţi şcolare, poliţie, Primării, alte DGASPC – uri) servicii de consiliere, beneficiarilor care se află în divorţ sau au divorţat, în vederea pregătirii copiilor pentru adaptarea lor în noua structură familială, conştientizarea reprezentanţilor legali asupra importanţei menţinerii de contacte directe şi legături de ataşament cu proprii copii, neimplicarea copiilor în conflictele/disputele dintre adulţi, canalizarea atenţiei părinţilor / focusarea pe copii, pe dezvoltarea lor, excluzând tendinţele de declanşare a conflictelor în preajma acestora;
i) elaborează și implementează Planul Personalizat de Consiliere în colaborare cu beneficiarul și cu familia acestuia;
j) organizează activități în cadrul Programului “Școala Părinților” și se implică în susținerea activităților prevăzute în Planul de acțiune;
k) asistă la audierea copiilor, la solicitarea reprezentanților IPJ, Parchet, Judecătorie, Tribunal;
l) implementează programe de consiliere psiho-socială pentru copiii ai căror părinți se află în divorț sau au divorțat;
m) informează și consiliază părinții care intenționează să plece la muncă în străinătate cu privire la drepturile și obligațiile care le revin și importanța menținerii legăturilor personale cu copiii care rămân în țară în vederea prevenirii și combaterii efectelor plecării părinților în străinătate;
n) colaborează cu asistentul social din unităţile medico-sanitare (în special maternitatea) în vederea prevenirii abandonului sugarului de către mamă şi a dreptului acestuia la stabilirea şi păstrarea identităţii, prin respectarea protocolului de colaborare încheiat la nivelul instituţiei noastre cu Spitalul Județean de Urgență „Mavromati”;
o) evaluează cazuistica în teren, întocmește rapoarte de evaluare inițială/detaliată, completează fișa de evaluare a riscului pe baza documentării în teren, observației, solicitare informații de la alte instituții care desfășoară activități de prevenire a separării copilului de framilie în scopul soluționării cazurilor în interesul superior al copilului;
p) întocmeşte documentaţia necesară pentru instituirea măsurii speciale de protecţie – plasament în regim de urgenţă sau ordonanţa preşedinţială, conform Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, în colaborare cu autorităţile locale;
q) realizează evaluarea psihologică a copilului aflat în situație de risc, pentru uz intern, urmărind evaluarea cognitivă, comportamentală, a personalității, evaluarea contextului familial în care se află copilul și a nivelului de dezvoltare psihologică;
r) desfăşoară activităţi de informare şi sensibilizare a populaţiei privind problematica copilului şi a familiei care se confruntă cu o situaţie de risc în vederea prevenirii separării copilului de mediul familial/marginalizării sociale;
s) salariații din cadrul compartimentului cunosc și respectă prevederile legale și instituționale în domeniile: securitate și sănătate în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și managementul calității.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4348