Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Serviciul de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi şi a persoanelor adulte cu handicap – Compartimentul de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi. Secretariatul Comisiei pentru protecţia copilului

Compartimentul de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) asigură managementul de caz, împreună cu ceilalți manageri de caz desemnați prin Dispoziție a Directorului executiv, pentru copilul cu dizabilităţi, în vederea încadrării într-un grad de handicap;
b) verifică îndeplinirea condiţiilor și a documentelor necesare la dosarul de încadrare în grad de handicap, care trebuie să conțină următoarele documente:
1. cerere-tip pentru evaluarea complexă şi încadrarea în grad de handicap;
2. copie a certificatului de naştere al copilului sau a actului de identitate;
3. copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal;
4. copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanţei sau hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului;
5. ancheta socială;
6. fişa medicală sintetică;
7. certificatul medical tip A5;
8. copii ale documentelor medicale adiţionale;
9. fişa de evaluare psihologică, atunci când este cazul;
10. fişa psihopedagogică;
11. copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare, la reevaluare;
12. copie a certificatului de orientare şcolară şi profesională în vigoare, atunci când este cazul.
c) efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a copilului cu dizabilităţi;
d) întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare copil cu dizabilități evaluat;
e) elaborează planul de abilitare/reabilitare pentru fiecare copil cu dizabilitati evaluat;
f) propune Comisiei pentru protecția copilului încadrarea copilului cu dizabilitați într-un grad de handicap;
g) monitorizează furnizarea beneficiilor, serviciilor și intervențiilor pentru copil și familie, din planul de abilitare/reabilitare;
h) colaborează cu familia, cu toate compartimentele din cadrul Direcției generale și instituțiile implicate în procesul de abilitare/reabilitare și incluziune socială a copilului cu dizabilități;
i) salariații din cadrul compartimentului cunosc și respectă prevederile legale și instituționale în domeniile: securitate și sănătate în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și managementul calității.
Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) asigură serviciile de secretariat ale Comisiei pentru Protecţia Copilului;
b) primeşte şi înregistrează sesizările privind luarea unei măsuri de protecţie socială pentru copilul aflat în dificultate;
c) convoacă persoanele chemate în faţa Comisiei pentru soluţionarea cauzelor privind copiii aflaţi în dificultate; convocarea se face în scris de către asistentul social care instrumentează cazul şi se comunică persoanei interesate fie prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, transmisă cu cel puţin 15 zile înainte de data ţinerii şedinţei, fie prin curier, cu cel puţin 5 zile înainte de data ţinerii şedinţei, însoţită de proces verbal de îndeplinire a procedurii de convocare care se înregistrează într-un registru special de evidenţă a convocărilor;
d) întocmeşte şi comunică membrilor Comisiei ordinea de zi a şedinţelor; întocmeşte, la solicitarea preşedintelui, mape cu documentele care urmează a fi prezentate în şedinţa Comisiei;
e) asigură evidenţa prezenţei membrilor Comisiei;
f) prezintă la şedinţa Comisiei, prin secretarul său, datele de identitate ale copilului şi ale persoanelor chemate în faţa comisiei pentru soluţionarea cauzei precum şi a situaţiei privind convocarea acestora;
g) consemnează în procesul verbal al şedinţei audierile şi dezbaterile ce au loc în şedinţa Comisiei, hotărârile adoptate precum şi modul în care acestea au fost adoptate; consemnează procesele verbale ale Comisiei în registrul special de procese verbale ale căror pagini sunt numerotate şi poartă ştampila Comisiei; secretarul Comisiei va urmări ca procesele verbale să fie semnate de preşedintele, vicepreşedinte, precum şi de către membrii Comisiei prezenţi la şedinţă şi contrasemnează;
h) redactează hotărârile Comisiei, le înregistrează într-un registru special de evidenţă a hotărârilor şi le comunică persoanelor şi instituţiilor interesate în termen de 5 zile de la data şedinţei, hotărârile privind încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap şi/sau orientarea şcolară se înregistrează într-un registru separat de evidenţă;
i) comunică, în termen de 5 zile, hotărârile Comisiei pentru Protecţia Copilului tuturor părţilor implicate, potrivit procesului verbal al şedinţei;
j) asigură redactarea şi înregistrarea atât a actelor emise de Comisie, care nu necesită adoptarea unei hotărâri cât şi a cauzelor ce urmează a fi analizate în şedinţele Comisiei în registrul general de intrări ieşiri al Comisiei;
k) asigura înfiinţarea si actualizarea unei baze de date privind dosarele care sunt prezentate în şedinţele Comisiei, precum şi hotărârile corespunzătoare pronunţate în aceste cauze, în principal după criteriul datei şedinţei Comisiei.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4348