Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Biroul adopţii si postadopţii îndeplinește următoarele atribuţii principale:

PERSOANĂ DE CONTACT: Ciorsac Elena-Alina

ADRESA – NR. TELEFON: mun. Botoșani, str. I.C.Brătianu nr. 59, tel/fax – tel.0231. 512939

Biroul adopţii si postadopţii îndeplinește următoarele atribuţii principale:

a) asigură luarea în evidenţă a copiilor al căror plan individualizat de protecţie stabileşte ca finalitate adopţia internă; în termen de 5 zile de la stabilirea adopţiei interne ca finalitate a planului individualizat de protecţie, dosarul copilului se transmite, în copie, Biroului de adopţie şi postadopţie, pentru a fi luat în evidenţă, a fi numit un responsabil de caz şi a fi sesizată instanţa judecătorească pentru deschiderea procedurii de adopţie;
b) instrumentează dosarul privind deschiderea procedurii adopţiei pentru copil, în scopul înaintării către instanţa judecătorească competentă;
c) asigură informarea şi consilierea copilului în vârstă de peste 10 ani al cărui plan individualizat de protecţie are ca finalitate adopţia internă, pentru a-şi exprima opinia/consimţământul la adopţie, consemnează opinia acestuia;
d) întocmeşte rapoarte de consiliere a părinţilor care doresc să consimtă la adopţia copilului, după o informare a acestora cu privire la consecinţele juridice ale adopţiei, cu privire la procedurile în care urmează să fie implicaţi în demersurile efectuate pentru deschiderea procedurii de adopţie, cu privire la momentul până la care pot interveni în derularea procedurilor de adopţie;
e) asigură informarea, evaluarea, pregătirea persoanelor/familiilor care doresc să adopte, formulând propuneri cu privire la acordarea/neacordarea atestatului de persoană/familie aptă să adopte;
f) identifică pentru copilul declarat adoptabil, cea mai potrivită persoană/familie potențial adoptatoare, întocmind raportul de potrivire copil-persoană/familie adoptatoare și realizează demersuri pentru încredințarea copilului unei persoane/familii atestate ca fiind aptă să adopte, în condițiile legii;
g) întocmește referat de transmitere informații referitoare la învoirea copilului, urmare solicitării de învoire formulate de către persoana/familia adoptatoare, referat care să conțină motivele învoirii, durata și locația învoirii copilului la persoana/familia adoptatoare, întocmit de către responsabilul de caz al copilului, atunci când învoirea este în interesul copilului/copiilor. Referatul se transmite Serviciului pentru protecția copilului aflat în dificultate și management de caz care are copilul în evidență în vederea soluționării solicitării familiei adoptatoare;
h) realizează demersurile pentru încuviințarea adopției copilului adoptabil, monitorizează evoluția relațiilor dintre copil și familia adoptatoare în perioada încredințării în vederea adopției și după încuviințarea adopției, conform prevederilor legale;
i) sprijină părinții adoptatori ai copilului în îndeplinirea obligației de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta și gradul de maturitate a copilului o permit;
j) monitorizează evoluția copiilor adoptați, conform normelor legale în vigoare, asigură servicii/activități specifice postadopție, atât copilului cât și familiei adoptatoare, în funcție de nevoile identificate;
k) asigură completarea Registrului Național pentru Adopții, în scopul organizării la nivel național a evidenței în materia adopției, conform prevederilor legale;
l) realizează materiale informative privind adopția, desfășoară activități de promovare a adopției;
m) colaborează cu Direcțiile generale din celelalte județe în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, în conformitate cu normele metodologie de aplicare a legislației în vigoare, cu privire la adopție;
n) prin consilierul juridic angajat în cadrul biroului, întocmește și înaintează, cu avizul directorului executiv al instituției, către instanța judecătorească competentă, acțiunea și documentele privitoare la situația copilului, în vederea deschiderii procedurii de adopție, încredințării în vederea adopției, încuviințării adopției, strict în interesul copilului și în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
o) asigură informare și consiliere, în conformitate cu reglementările legale, persoanelor adoptate care solicită informații privitoare la familia biologică;
p) îndeplinește și alte atribuții stabilite de către directorul executiv al Direcției generale sau la solicitarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție;
q) salariații din cadrul biroului cunosc și respectă prevederile legale și instituționale în domeniile: securitate și sănătate în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și managementul calității.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4348